Studiul 3

Miercuri , 18 ianuarie 2012

 

Minunea întrupării lui Hristos, învăţăturile şi minunile pe care le-a făcut sunt importante, dar nu ele sunt punctul central al vieţii Sale. Naşterea Lui a fost o minune şi în lucrarea Lui au fost făcute multe minuni, dar marea misiune a vieţii Sale a fost moartea Sa.

În Evanghelii, descoperim că Isus a vrut să-i pregătească pe ucenici pentru moartea Sa iminentă, dar ei nu au înţeles, datorită ataşamentului lor faţă de El şi datorită faptului că aşteptau un Mesia politic.

9. Cum a descris Isus condamnarea Sa la moarte? De ce era greşită cererea lui Iacov şi a lui Ioan? Cum le-a răspuns El? Marcu 10:32-45

Marcu 10

32. Ei erau pe drum şi se suiau la Ierusalim; şi Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburaţi şi mergeau îngroziţi după El. Isus a luat iarăşi la El pe cei doisprezece şi a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se întâmple.
33. „Iată”, a zis El, „ne suim la Ierusalim şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâinile Neamurilor,
34. care îşi vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa şi-L vor omorî; dar, după trei zile, va învia.”
35. Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.”
36. El le-a zis: „Ce voiţi să vă fac?”
37. „Dă-ne”, I-au zis ei, „să şedem unul la dreapta Ta, şi altul la stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.”
38. Isus le-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?”
39. „Putem”, au zis ei. Şi Isus le-a răspuns: „Este adevărat că paharul pe care-l voi bea Eu îl veţi bea, şi cu botezul cu care voi fi botezat Eu veţi fi botezaţi;
40. dar cinstea de a şedea la dreapta sau la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci ea este numai pentru aceia pentru care a fost pregătită.”
41. Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov şi pe Ioan.
42. Isus i-a chemat la El şi le-a zis: „Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai Neamurilor, domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.
43. Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
44. şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor.
45. Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!”

Cu o zi înainte de a fi executat, Isus a sărbătorit Paştele împreună cu ucenicii şi le-a poruncit să sărbătorească acest eveniment până la revenirea Sa. Sărbătoarea Cinei, care a fost instituită de Domnul Însuşi – singurul act comemorativ pe care l-a autorizat personal – nu este o sărbătoare a întrupării, a minunilor, a parabolelor sau a predicării Sale, ci a morţii Sale. Hristos Însuşi Şi-a dorit să fie comemorat pentru moartea Sa.

De altfel, în cele patru relatări ale vieţii lui Mesia, accentul cade în primul rând pe evenimentele din preajma răstignirii şi pe răstignirea însăşi. Minunea uluitoare a întrupării este menţionată numai de Matei şi de Luca. Ei dedică numai câte două capitole fiecare pentru prezentarea conceperii şi a naşterii lui Hristos. Marcu şi Ioan nu comentează deloc naşterea Sa şi îşi încep Evangheliile cu prezentarea evenimentelor din perioada tinereţii lui Isus. Însă toţi subliniază în mod hotărât ultima săptămână din viaţa lui Hristos şi, bineînţeles, moartea Sa.

Aruncă o privire asupra Evangheliilor şi observă această temă majoră a ultimelor zile din viaţa Sa. Descrierea ultimei săptămâni din viaţa Mântuitorului şi descrierea morţii Sale ocupă între o treime şi aproape o jumătate din volumul fiecărei Evanghelii. Cititorul este „obligat” să îşi îndrepte atenţia spre marele act răscumpărător al lui Dumnezeu.

Priveşte la viaţa ta, la trecutul tău, la greşelile tale, la păcatele tale. Crezi că faptele tale bune, trecute sau viitoare, ar putea face ispăşire pentru ele? De ce trebuie să aşezi în centrul vieţii tale moartea lui Isus pentru tine? Ce speranţă ai mai avea dacă Isus nu ar fi murit pentru tine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO