Studiul 1

Marți , 3 ianuarie 2012


6. Ce ni se spune în Geneza 1:2 despre rolul Duhului Sfânt, care apare atât de timpuriu în raportul biblic?

Geneza 1

2. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

7. Cum sunt menţionate cele trei Persoane ale Dumnezeirii în Matei 28:19?

Matei 28

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

În porunca dată de Isus cu privire la modul în care să fie botezaţi noii credincioşi, sunt menţionate trei Persoane ale Dumnezeirii, „formulă” folosită şi astăzi în majoritatea botezurilor creştine. Persoana care a ales să Îl urmeze pe Isus este botezată într-un singur „Nume” (la singular în greceşte), chiar dacă sunt amintite trei Persoane. Cele trei Fiinţe Divine sunt văzute ca fiind Una.

Cu ocazia botezului lui Isus, apar împreună toate cele trei Persoane ale Trinităţii. Citeşte descrierea din Marcu 1:9-11. Declaraţia că Ioan a văzut cerurile „deschise” (vers. 10), ar putea fi tradusă mai fidel prin „străpunse” sau „date la o parte cu putere”. Marcu atrage atenţia la toate cele trei Persoane ale Divinităţii printr-o revelaţie uimitoare a lui Dumnezeu care afectează natura însăşi!

Marcu 1

9. În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan.
10. Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.
11. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”

Lucrarea Duhului Sfânt este asociată cu acţiunile lui Dumnezeu şi este pusă pe seama lor. Observă următoarele descrieri ale acţiunilor Duhului Sfânt:

1. Când anunţă naşterea lui Isus, îngerul îi vorbeşte Mariei despre „Sfântul” care Se va naşte din ea, pentru că Duhul Sfânt va veni asupra ei (Luca 1:35).

Luca 1

35. Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
_________________________________________________________________________________________________

2. Isus a declarat că Duhul Domnului era peste El, ungându-L pentru predicare (Luca 4:18).

Luca 4

18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
_________________________________________________________________________________________________

3. El a declarat că scotea demonii cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu (Mat. 12:28).

Matei 12

28. Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.
_________________________________________________________________________________________________

4. Duhul, care urmează să continue lucrarea lui Hristos după înălţarea Sa, este un alt Mângâietor, asemănător cu El (Ioan 14:16).

Ioan 14

16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
_________________________________________________________________________________________________

5. Isus a suflat Duh Sfânt asupra urmaşilor Săi (Ioan 20:22).

Ioan 20

22. După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!
_________________________________________________________________________________________________

6. Urmaşii lui Hristos vor avea parte atât de locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt, cât şi de Duhul lui Hristos (Ioan 14:17; Gal. 2:20; Col. 1:27).

Ioan 14

17. şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

Galateni 2

20. Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Coloseni 1

27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
_________________________________________________________________________________________________

Hristos şi Duhul Sfânt sunt strâns uniţi în lucrarea Lor. Există referinţe biblice în care Duhul Sfânt este identificat ca fiind Dumnezeu. Cum ne ajută Fapte 5,1-11 să înţelegem divinitatea Duhului Sfânt?

Fapte 5

1. Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira,
2. şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor.
3. Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?
4. Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”
5. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri.
6. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară şi l-au îngropat.
7. Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevasta sa, fără să ştie ce se întâmplase.
8. Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât aţi vândut moşioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta.”
9. Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.”
10. Ea a căzut îndată la picioarele lui şi şi-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară şi au îngropat-o lângă bărbatul ei.
11. O mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO