Închinarea şi relaţia cu membrii bisericii

Studiul 13

Luni , 21 martie 2011

Isus mergea regulat la sinagogă, în Sabat (Luca 4,16). Exemplul Său ne vorbeşte despre importanţa comunităţii. Ideea de „creştin separat”, independent de trupul bisericii, nu este biblică. Este adevărat că există câteva exemple ocazionale în Biblie, dar nu înseamnă că acesta este planul lui Dumnezeu. În tot cuprinsul Scripturii, întâlnim comunitatea ca model al poporului lui Dumnezeu, un grup de persoane care lucrează împreună pentru binele reciproc şi pentru colectivitate, pentru biserică.

Luca 4

16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească

2.Ce ni se spune în 1 Cor. 12,12-31 şi Efes. 4,15.16 despre rolul şi locul nostru în comunitatea mare a bisericii?

1 Corinteni 12

12. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.
13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
16. Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20. Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21. Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.”
22. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă.
23. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe,
24. pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,
25. pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
26. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
27. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
28. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.
29. Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni?
30. Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
31. Umblaţi, dar, după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Efeseni 4

15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Cercetări importante din ultimii ani arată că, în comparaţie cu cei care nu merg la biserică şi nu sunt implicaţi în activităţi ale unei biserici, persoanele care merg la biserică şi se implică regulat în serviciile ei

– prezintă un risc mai mic de a suferi de dependenţa de anumite substanţe;
– au un comportament sexual responsabil;
– sunt mai puţin implicate în comportamente riscante;
– respectă în mai mare măsură principiile eticii în afaceri şi la locul de muncă;
– se bucură de relaţii sociale mai strânse şi de sprijin din partea grupului de prieteni;
– manifestă un nivel mai ridicat al stimei de sine şi al eficienţei personale
– depăşesc mai uşor pierderile (moartea unei persoane dragi, calamităţile, complicaţiile medicale etc.);
– nutresc mai degrabă emoţii pozitive (dragoste, iertare, mulţumire etc.);
– au mai rar emoţii negative (vinovăţie, frică, ostilitate, mânie etc.).

Apartenenţa la o biserică poate fi o sursă importantă de binecuvântări. Atmosfera din biserică poate avea un rol terapeutic pentru sufletul şi pentru trupul nostru. Este adevărat că uneori apar probleme în comunitate şi că unii pleacă mânioşi şi amărâţi; însă, cel mai adesea, membrii care îşi rezolvă problemele cu cei din biserică, vor găsi aici sprijin, părtăşie şi încurajare, lucruri pe care nu le vor găsi în altă parte. Închipuie-ţi cum ar arăta biserica, dacă fiecare membru ar păstra în inimă aceste cuvinte ale lui Pavel: „Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos” (Gal. 6,2).

Care este relaţia ta cu biserica locală? Contribui şi tu cu ceva sau te mulţumeşti doar să primeşti? Au existat momente în viaţa ta când ai avut nevoie doar să primeşti? Pe de altă parte, dacă toţi ar veni la biserică dornici să ofere cât mai mult posibil, ce fel de comunitate am avea?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO