Faptele vorbesc mai elocvent decât cuvintele

3. Citeşte 1 Samuel 25. Care este esenţa acestei istorii? Ce lecţii putem să învăţăm din ea? Ce întrebări rămân?

1 Samuel 25

1 Samuel a murit. Tot Israelul s’a adunat şi l -a plîns, şi l-au îngropat în locuinţa lui la Rama. Atunci David s’a sculat şi s’a pogorît în pustia… Paran.
2 În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel; avea trei mii de oi şi o mie de capre, şi se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui.
3 Numele acestui om era Nabal, şi nevasta lui se chema Abigail; era o femee cu judecată şi frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru şi rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb.
4 David a aflat în pustie că Nabal îşi tunde oile.
5 A trimes la el zece tineri, cărora le -a zis: ,,Suiţi-vă la Carmel, şi duceţi-vă la Nabal. Întrebaţi -l de sănătate în numele meu,
6 şi să -i vorbiţi aşa: ,Să trăieşti în pace, şi pacea să fie cu casa ta şi cu tot ce este al tău.
7 Şi acum, am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi; nu i-am ocărît, şi nu li s’a luat nimic în tot timpul cît au fost la Carmel.
8 Întreabă pe slujitorii tăi, şi-ţi vor spune. Să capete trecere dar tinerii aceştia înaintea ta, fiindcă venim într’o zi de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi şi fiului tău David, ce te lasă inima.„
9 Cînd au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte, în numele lui David. Apoi au tăcut.
10 Nabal a răspuns slujitorilor lui David: ,,Cine este David, şi cine este fiul lui Isai? Astăzi sînt mulţi slujitori cari fug de la stăpîni.
11 Şi să-mi iau eu pînea, apa, şi vitele mele, pe cari le-am tăiat pentru tunzătorii mei, şi să le dau unor oameni cari sînt de nu ştiu unde?„
12 Oamenii lui David şi-au luat drumul înapoi; s’au întors, şi au spus, la sosirea lor, toate aceste cuvinte lui David.
13 Atunci David a zis oamenilor săi: ,,Fiecare din voi să-şi încingă sabia„! Şi fiecare şi -a încins sabia. David şi -a încins şi el sabia, şi aproape patru sute de inşi s’au suit după el. Au mai rămas doar două sute la calabalîcuri.
14 Unul din slujitorii lui Nabal a venit şi a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: ,,Iată că David a trimes din pustie nişte soli să întrebe de sănătate pe stăpînul nostru, şi el s’a purtat rău cu ei.
15 Şi totuş oamenii aceştia au fost foarte buni cu noi; nu ne-au ocărît, şi nu ni s’a luat nimic, în tot timpul cît am fost cu ei în cîmp.
16 Ne-au fost zid şi zi şi noapte, în tot timpul cît am fost cu ei, la păscutul turmelor.
17 Să ştii acum şi vezi ce ai de făcut, căci perderea stăpînului nostru, şi a întregei lui case este hotărîtă, şi el este aşa de rău încît nimeni nu îndrăzneşte să -i vorbească.
18 Abigail a luat îndată două sute de pîni, două burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de grîu prăjit, o sută de turte de stafide, şi două sute de legături de smochine. Le -a pus pe măgari,
19 şi a zis slujitorilor săi: ,,Luaţi -o înaintea mea, şi eu voi veni după voi. N’a spus nimic bărbatului ei Nabal.
20 Ea a încălecat pe un măgar, a pogorît muntele pe un drum tufos, şi iată că David şi oamenii lui se pogorau în faţa ei, aşa că i -a întîlnit. –
21 David zisese: ,În zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s’a luat nimic din tot ce are, căci mi -a întors rău pentru bine.
22 Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămînă pînă la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească… din tot ce este al lui Nabal!„
23 Cînd a zărit Abigail pe David, s’a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu faţa la pămînt înaintea lui David, şi s’a închinat pînă la pămînt.
24 Apoi, aruncîndu-se la picioarele lui, a zis: ,,Eu sînt de vină, domnul meu! Îngăduie roabei tale să-ţi vorbească la urechi, şi ascultă cuvintele roabei tale.
25 Să nu-şi pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci, cum îi este numele, aşa este şi el; Nabal (Nebun) îi este numele, şi este plin de nebunie. Şi eu, roaba ta, n’am văzut pe oamenii trimeşi de domnul meu.
26 Acum, domnul meu, viu este Domnul şi viu este sufletul tău, că Domnul te -a oprit să verşi sînge şi să te ajuţi cu mîna ta. Vrăjmaşii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca Nabal!
27 Primeşte darul acesta pe care -l aduce roaba ta domnului meu, şi să se împartă oamenilor cari merg după domnul meu.
28 Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul va face domnului meu o casă trainică; iartă, căci domnul meu poartă războaiele Domnului, şi niciodată nu va fi răutate… în tine.
29 Dacă se va ridica cineva care să te urmărească şi să vrea să-ţi ia viaţa, sufletul domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la domnul, Dumnezeul tău, şi să arunce cu praştia sufletul vrăjmaşilor tăi.
30 Cînd va face Domnul domnului meu tot binele pe care ţi l -a făgăduit, şi te va pune mai mare peste Israel,
31 atunci nu va avea domnul meu nici mustrări de cuget şi nici nu -l va durea inima că a vărsat sînge degeaba şi că s’a răzbunat singur. Şi cînd va face Domnul bine domnului meu, adu-ţi aminte de roaba ta.„
32 David a zis Abigailei: ,,Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care te -a trimes astăzi înaintea mea!
33 Binecuvîntată să fie judecata ta, şi binecuvîntată să fii tu, că m’ai oprit în ziua aceasta să vărs sînge, şi mi-ai oprit mîna!
34 Dar viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, care m’a oprit să-ţi fac rău, că, dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n’ar mai fi rămas nimic din ce este al lui Nabal, pînă la lumina zilei de mîne.„
35 Şi David a luat din mîna Abigailei ce -i adusese, şi i -a zis: ,,Suie-te în pace acasă; vezi, că ţi-am ascultat glasul, şi te-am primit bine.„
36 Abigail a ajuns la Nabal. Şi tocmai el dădea în casa lui un ospăţ ca un ospăţ împărătesc; inima îi era veselă, şi era beat mort. Ea nu i -a spus nimic, nimic, pînă la lumina zilei.
37 Dar dimineaţa, după ce trecuse beţia lui Nabal, nevastă-sa i -a istorisit ce se întîmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte, şi s’a făcut ca o piatră.
38 Cam după zece zile, Domnul a lovit pe Nabal, şi a murit.
39 David a aflat că murise Nabal, şi a zis: ,,Binecuvîntat să fie Domnul, că mi -a apărat pricina în ocara pe care mi -a făcut -o Nabal, şi a împedecat pe robul său să facă rău! Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui.„ David a trimes vorba Abigailei că vrea s’o ia de nevastă.
40 Slujitorii lui David au ajuns la Abigail la Carmel, şi i-au vorbit aşa: ,,David ne -a trimes la tine, ca să te ia de nevastă.„
41 Ea s’a sculat, s’a aruncat cu faţa la pămînt, şi a zis: ,,Iată, roaba ta se socoteşte ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu.„
42 Şi îndată Abigail a plecat, călare pe un măgar, şi însoţită de cinci fete; a mers după solii lui David, şi i -a fost nevastă.
43 David luase şi pe Ahinoam din Izreel, şi amîndouă au fost nevestele lui.
44 Şi Saul dăduse pe fiică-sa Mical, nevasta lui David, lui Palti din Galim, fiul lui Laiş.

După ce a auzit raportul slujitorului, Abigail începe imediat pregătirile. Ea face mai mult decât să asculte. În 1 Samuel 25,18.19, este dată detaliat lista de provizii pe care le pregăteşte: stafide, smochine, oi pe jumătate pre- parate, grâu prăjit, pâine şi vin. Probabil era mai mult decât se aşteptaseră să primească cei zece oameni ai lui David.

Următoarea parte a povestirii este plină de tensiune. Scriitorul pasajului trece de la o scenă la alta, creând tensiunea. Aşteptăm şi ne ţinem respiraţia pentru clipa întâlnirii. Într-un moment de iritare, fără să se oprească să-L asculte pe Dumnezeu sau raţiunea, David şi oamenii lui pornesc să răzbune insulta. David ia două treimi din armata lui, ceea ce arată cât de furios era.

La mânie, este foarte greu să dăm un răspuns potrivit. De obicei, reacţionăm exagerat. Abigail face mai mult decât să trimită darurile şi să aştepte să vadă ce se întâmplă. Merge ea însăşi. În ciuda faptului că era căsătorită cu un bărbat aspru şi arogant, ea nu i-a îngăduit acestuia să-i strivească personalitatea. Ea nu s-a lăsat să fie o victimă. Abigail continuă să-şi păstreze simţământul valorii personale şi este gata să-şi rişte viaţa pentru a-şi proteja casa. Situaţia este comparabilă cu aceea în care David se confrunta cu Goliat: o femeie, însoţită de câţiva slujitori şi nişte măgari încărcaţi cu mâncare, merge să înfrunte patru sute de bărbaţi înarmaţi şi furioşi.

Nabal, nebunul, este ocupat. În timp ce soţia lui curajoasă merge să se confrunte cu o armată furioasă, el stă acasă, petrece şi se îmbată.

4. Ce ne învaţă versetele următoare cu privire la semnificaţia acţiunilor noastre? Matei 7,21; 25,31-46; Iacov 2,14-17.

Matei 7

21 Nu orişicine-Mi zice: ,,Doamne, Doamne!„ va intra în Împărăţia cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Matei 25

31 ,,Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.
32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;
33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui.
34 Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: ,Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v’a fost pregătită dela întemeierea lumii.
35 Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi -a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M’aţi primit;
36 am fost gol, şi M’aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.`
37 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, şi Ţi-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?
38 Cînd Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?
39 Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?`
40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecîteori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.`
41 Apoi va zice celor dela stînga Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!
42 Căci am fost flămînd, şi nu Mi-aţi dat să mănînc; Mi -a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
43 am fost străin, şi nu M’aţi primit; am fost gol, şi nu M’aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n’aţi venit pela Mine.`
44 Atunci Îi vor răspunde şi ei: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?`
45 Şi El, drept răspuns, le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecîteori n’aţi făcut aceste lucruri unuia dintr’aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.`
46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa vecinică.„

Iacov 2

14 Fraţii mei, ce -i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n’are fapte? Poate oare credinţa aceasta să -l mîntuiască?
15 Dacă un frate sau o soră sînt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,
16 şi unul dintre voi le zice: ,,Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!„ fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
17 Tot aşa şi credinţa: dacă n’are fapte, este moartă în ea însaş.

Vorbele pot fi ieftine, dar faptele ne confirmă sau ne contrazic cuvintele. Faptele lui Abigail, ale lui David şi ale lui Nabal vorbesc cu putere despre ce au gândit ei, despre cine era important pentru ei şi de ce erau conduşi.

Dacă cineva ar trebui să tragă concluzii cu privire la tine şi la felul tău de a fi, luându-se doar după faptele tale, care ar fi concluziile pe care le-ar trage şi de ce? Ce îţi spune răspunsul tău despre tine însuţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO