Creştini fiind, nu ar trebui să uităm că primul păcat al oamenilor a avut de-a face cu apetitul. Lui Adam şi Evei li s-a spus să nu mănânce dintr-un anumit pom (Gen. 2,16.17), însă ei nu au ascultat (Gen. 3,6). Fapta lor a fost un păcat făţiş. Deşi trebuie să fim atenţi să nu transformăm alimentaţia într-un idol, nu trebuie nici să diminuăm importanţa ei. Întrucât există atâtea păreri pe această temă, trebuie să cerem înţelepciunea de a păstra echilibrul în alimentaţie.

Geneza 2

15 Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l -a aşezat în grădina Edenului, ca s’o lucreze şi s’o păzească.
16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ,,Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină;

Geneza 3

6 Femeia a văzut că pomul era bun de mîncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, şi a mîncat; a dat şi bărbatului ei, care era lîngă ea, şi bărbatul a mîncat şi el.

2. Compară Geneza 9,3.4 cu Geneza 1,26-30. Ce schimbare a intervenit în alimentaţia oamenilor în urma potopului? De ce? Ce ne spune această schimbare despre tulburările pe care le-a adus păcatul pe pământ?

Geneza 9

3 Tot ce se mişcă şi are viaţă, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde.
4 Numai carne cu viaţa ei, adică sîngele ei, să nu mîncaţi.

Geneza 1

26 Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt.„
27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l -a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i -a făcut.
28 Dumnezeu i -a binecuvîntat, şi Dumnezeu le -a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul, şi supuneţi -l; şi stăpîniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pămînt.„
29 Şi Dumnezeu a zis: ,,Iată că v’am dat orice iarbă care face sămînţă şi care este pe faţa întregului pămînt, şi orice pom, care are în el rod cu sămînţă: aceasta să fie hrana voastră.„
30 Iar tuturor fiarelor pămîntului, tuturor păsărilor cerului, şi tuturor vietăţilor cari se mişcă pe pămînt, cari au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.„ Şi aşa a fost.

După potop, când vegetaţia era distrusă, Dumnezeu le-a îngăduit oamenilor să mănânce animale. Ce dereglare majoră s-a produs în stabilitatea relaţiei omului cu animalele! Astăzi ne-am obişnuit atât de mult cu situaţia aceasta, încât nu ne mai dăm seama ce schimbare incredibilă a avut loc atunci!

3. Ce argument găsim în Geneza 7,1.2; 8,20 împotriva ideii că distincţia dintre animalele curate şi cele necurate a fost făcută doar odată cu apariţia poporului evreu?

Geneza 7

1 Domnul a zis lui Noe: ,,Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni.

2 Ia cu tine cîte şapte perechi din toate dobitoacele curate, cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sînt curate, cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască;

Geneza 8

20 Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate, şi a adus arderi de tot pe altar.

Versetele acestea sunt o dovadă că deosebirea dintre animalele curate şi cele necurate nu îşi are originea în sistemul religios evreiesc. La potop nu se născuse încă niciun evreu. Este adevărat că, atunci când i-a chemat pe evrei din Egipt şi când i-a făcut un popor deosebit prin legământul cu El, Dumnezeu le-a dat o descoperire detaliată cu privire la animalele curate şi cele necurate. Levitic 11 şi Deuteronom 14 prezintă aceste deosebiri în detaliu. În lumea teologică şi chiar şi în cea medicală, există dezbateri cu privire la motivul pe baza căruia se fac aceste deosebiri, dar se pare că motivul cel mai evident este cel legat de sănătate. Multe dintre animalele numite necurate nu reprezintă tocmai hrana cea mai sănătoasă pe care o putem consuma (ca de exemplu carnea de şobolan, de porc, de şarpe şi de vultur), nu-i aşa? Dacă dorinţa lui Dumnezeu este ca noi să avem grijă de corpul nostru, atunci este natural ca El să ne arate ce nu este bun de mâncat.

Levitic 11

1 Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi le -a zis:
2 ,,Vorbiţi copiilor lui Israel, şi spuneţi-le: ,Iată dobitoacele pe cari le veţi mînca dintre toate dobitoacele depe pămînt.
3 Să mîncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită şi rumegă.
4 Dar să nu mîncaţi din cele ce rumegă numai, sau cari au numai unghia despicată. Astfel, să nu mîncaţi cămila, care rumegă, dar n’are unghia despicată: s’o priviţi ca necurată.
5 Să nu mîncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n’are unghia despicată: să -l priviţi ca necurat.
6 Să nu mîncaţi iepurele, care rumegă, dar n’are unghia despicată: să -l priviţi ca necurat.
7 Să nu mîncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă; să -l priviţi ca necurat.
8 Să nu mîncaţi din carnea lor, şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte: să le priviţi ca necurate.
9 Iată vieţuitoarele, pe cari să le mîncaţi dintre toate cele ce sînt în ape. Să mîncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) şi solzi, şi cari sînt în ape, fie în mări, fie în rîuri.
10 Dar să priviţi ca o urîciune pe toate cele ce n’au aripi şi solzi, din tot ce mişună în ape şi tot ce trăieşte în ape, fie în mări, fie în rîuri.
11 Să le priviţi ca o urîciune, să nu mîncaţi din carnea lor, şi trupurile lor moarte să le priviţi ca o urîciune.
12 Să priviţi ca o urîciune pe toate cele cari n’au aripi şi solzi în ape.
13 Iată dintre păsări, cele pe cari le veţi privi ca o urîciune, şi din cari să nu mîncaţi: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare;
14 şorecarul, şoimul şi tot ce este din neamul lui;
15 corbul şi toate soiurile lui;
16 struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui;
17 huhurezul, heretele şi cocostîrcul;
18 lebăda, pelicanul şi corbul de mare;
19 barza, bîtlanul, şi ce este din neamul lui, pupăza şi liliacul.
20 Să priviţi ca o urîciune orice tîrîtoare care sboară şi umblă pe patru picioare.
21 Dar, dintre toate tîrîtoarele cari sboară şi umblă pe patru picioare, să mîncaţi pe cele ce au fluerul picioarelor dinapoi mai lung, ca să poată sări pe pămînt.
22 Iată pe cari să le mîncaţi: lăcusta, lăcusta solam, lăcusta hargol şi lăcusta hagab, după soiurile lor.
23 Pe toate celelalte tîrîtoare cari sboară şi cari au patru picioare să le priviţi ca o urîciune.
24 Ele vă vor face necuraţi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pînă seara,
25 şi oricine va purta trupurile lor moarte, să-şi spele hainele, ş
20 Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate, şi a adus arderi de tot pe altar.i va fi necurat pînă seara.
26 Să priviţi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n’are copita despărţită şi nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat.
27 Să priviţi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare, cari umblă pe labele lor: ori cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pînă seara;
28 şi ori cine le va purta trupurile moarte, îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara. Să le priviţi ca necurate.
29 Iată, din vietăţile cari se tîrăsc pe pămînt, cele pe cari le veţi privi ca necurate: cîrtiţa, şoarecele şi şopîrla, după soiurile lor;
30 ariciul, broasca, broasca ţestoasă, melcul şi cameleonul.
31 Să le priviţi ca necurate dintre toate tîrîtoarele: oricine se va atinge de ele moarte, va fi necurat pînă seara.
32 Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuinţează la ceva; să fie pus în apă, şi va rămînea necurat pînă seara; după aceea va fi curat.
33 Tot ce se va găsi într’un vas de pămînt în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte, va fi necurat, şi veţi sparge vasul.
34 Orice lucru de mîncare, pe care va cădea ceva din apa aceasta, va fi necurat; şi orice băutură care se întrebuinţează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată.
35 Orice lucru, pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat; cuptorul şi vatra să se dărîme: vor fi necurate, şi le veţi privi ca necurate.
36 Numai izvoarele şi fîntînile, cari alcătuiesc grămezi de ape, vor rămînea curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat.
37 Dacă se întîmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămînţă care trebuie sămănată, ea va rămînea curată.
38 Dar dacă se pusese apă pe sămînţă, şi cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată.
39 Dacă moare una din vitele cari vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort, va fi necurat pînă seara;
40 cine va mînca din trupul ei mort, îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara; şi cine va purta trupul ei mort, îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara.
41 Pe orice tîrîtoare care se tîrăşte pe pămînt, s’o priviţi ca necurată; să nu se mănînce.
42 Din toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pămînt, din toate cele ce se tîrăsc pe pîntece, să nu mîncaţi; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare; ci să le priviţi ca o urîciune.
43 Să nu vă faceţi urîcioşi prin toate aceste tîrîtoare cari se tîrăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele.
44 Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi, şi fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste tîrîtoare cari se tîrăsc pe pămînt.
45 Căci Eu sînt Domnul, care v’am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sînt sfînt.
46 Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele cari se mişcă în ape, şi toate vietăţile cari se tîrăsc pe pămînt,
47 ca să faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănîncă şi dobitocul care nu se mănîncă.„

Deuteronom 14

1 Voi sînteţi copiii Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă faceţi crestături şi să nu vă radeţi între ochi pentru un mort.
2 Căci tu eşti un popor sfînt pentru Domnul, Dumnezeul tău, şi Domnul Dumnezeul tău te -a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pămîntului.
3 Să nu mănînci niciun lucru urîcios.
4 Iată dobitoacele pe cari să le mîncaţi: boul, oaia şi capra;
5 cerbul, căprioara şi bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa.
6 Să mîncaţi din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărţită în două şi rumegă.
7 Dar să nu mîncaţi din cele ce rumegă numai, sau cari au numai copita despicată şi unghia despărţită în două. Astfel, să nu mîncaţi cămila, iepurele şi iepurele de casă, cari rumegă, dar n’au copita despicată: să le priviţi ca necurate.
8 Să nu mîncaţi porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să -l priviţi ca necurat. Să nu mîncaţi din carnea lor, şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte.
9 Iată dobitoacele din cari veţi mînca, din toate cele ce sînt în ape: să mîncaţi din toate cele ce au înotătoare şi solzi.
10 Dar să nu mîncaţi din niciunul din cele ce n’au înotătoare şi solzi: să le priviţi ca necurate.
11 Să mîncaţi orice pasăre curată.
12 Dar iată pe acelea pe cari nu le puteţi mînca: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare;
13 şorecarul, şoimul, gaia şi tot ce ţine de neamul său;
14 corbul şi toate soiurile lui;
15 struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi ce ţine de neamul lui;
16 huhurezul, cocostîrcul şi lebăda;
17 pelicanul, corbul de mare şi heretele,
18 barza, bătlanul şi ce ţine de neamul lui, pupăza şi liliacul.
19 Să priviţi ca necurată orice tîrîtoare care sboară: să nu mîncaţi din ea.
20 Să mîncaţi orice pasăre curată.
21 Să nu mîncaţi din nici o mortăciune; s’o dai străinului care va fi în cetăţile tale, s’o mănînce, sau s’o vinzi unui străin; căci tu eşti un popor sfînt pentru Domnul, Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui.
22 Să iei zeciuiala din tot ce-ţi va aduce sămînţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an.
23 Şi să mănînci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care -l va alege ca să-Şi aşeze Numele acolo, zeciuiala din grîul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău, şi întîii născuţi din cireada şi turma ta, ca să te înveţi să te temi totdeauna de Domnul, Dumnezeul tău.
24 Poate cînd te va binecuvînta Domnul, Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ţi poţi duce zeciuiala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Şi pună acolo Numele Lui.
25 Atunci, să-ţi prefaci zeciuala în argint, să strîngi argintul acela în mînă, şi să te duci la locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău.
26 Acolo, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin şi băuturi tari, tot ce-ţi va plăcea, să le mănînci înaintea Domnului, Dumnezeului tău, şi să te bucuri tu şi familia ta.
27 Să nu părăseşti pe Levitul care va fi în cetăţile tale, căci n’are nici parte de moşie, nici moştenire cu tine.
28 După trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea, şi s’o pui în cetăţile tale.
29 Atunci să vină Levitul, care n’are nici parte, nici moştenire cu tine, străinul, orfanul şi văduva, cari vor fi în cetăţile tale, şi să mănînce şi să se sature, pentrucă Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvinteze în toate lucrările pe cari le vei face cu mînile tale.


Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO