Integri în orice împrejurare

Sunt atât de multe ispite care pot duce adesea la compromis moral. Cât de uşor este pentru un angajat care călătoreşte în interes de serviciu să încarce lista de cheltuieli! Cât de uşor îi este unui bărbat să privească pe furiş la câteva imagini pornografice de pe internet şi cât de uşor le este copiilor să-şi mintă părinţii sau să copieze la şcoală! Cât de uşor le este oamenilor să se eschiveze de la plata taxelor! Şi este atât de uşor să mănânci şi să bei prea mult! Şi lista poate continua.

2. Citeşte relatările de mai jos. Cât de uşor ar fi fost pentru aceşti oameni să renunţe la integritate? Ce învăţături desprindem de aici? Când citeşti, gândeşte-te pe ce fond au apărut aceste ispite, gândeşte-te la presiunile care s-au făcut asupra acestor oameni ca să facă un compromis şi cât de uşor le-ar fi fost să se justifice, dacă ar fi ales altceva.

Gen. 39,6-12

6 Egipteanul a lăsat pe mînile lui Iosif tot ce avea, şi n’avea altă grijă decît să mănînce şi să bea. Dar Iosif era frumos la statură, şi plăcut la chip.
7 După cîtăva vreme, s’a întîmplat că nevasta stăpînului său a pus ochii pe Iosif, şi a zis: ,,Culcă-te cu mine!„
8 El n’a voit, şi a zis nevestei stăpînului său: ,,Vezi că stăpînul meu nu-mi cere socoteala de nimic din casă, şi mi -a dat pe mînă tot ce are.
9 El nu este mai mare decît mine în casa aceasta, şi nu mi -a oprit nimic, afară de tine, pentrucă eşti nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atît de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?„
10 Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n’a voit să se culce şi să se împreune cu ea.
11 Într’o zi, cînd intrase în casă, ca să-şi facă lucrul, şi cînd nu era acolo nici unul din oamenii casei,
12 ea l -a apucat de haină, zicînd: ,,Culcă-te cu mine!„ El i -a lăsat haina în mînă, şi a fugit afară din casă.

1 Sam. 24,1-10

1 Cînd s’a întors Saul de la urmărirea Filistenilor, au venit şi i-au spus: ,,Iată că David este în pustia En-Ghedi.„
2 Saul a luat trei mii de oameni aleşi din tot Israelul, şi s’a dus să caute pe David şi pe oamenii lui pînă pe stîncile ţapilor sălbatici.
3 A ajuns la nişte stîne de oi, cari erau lîngă drum; şi acolo era o peşteră, în care a intrat să doarmă. David şi oamenii lui erau… în fundul peşterii.
4 Oamenii lui David i-au zis: ,,Iată ziua în care Domnul îţi zice: ,Dau pe vrăjmaşul tău în mînile tale; fă -i ce-ţi va plăcea.„ David s’a sculat, şi a tăiat încet colţul hainei lui Saul.
5 După aceea, inima îi bătea, pentrucă tăiase colţul hainei lui Saul.
6 Şi a zis oamenilor săi: ,,Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o aşa faptă ca să pun mîna pe el! Căci el este unsul Domnului.„
7 Cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii săi, şi i -a împedecat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s’a sculat să iasă din peşteră, şi şi -a văzut înainte de drum.
8 După aceea, David s’a sculat şi a ieşit din peşteră. El a început să strige atunci după Saul: ,,Împărate, domnul meu!„ Saul s’a suit înapoi, şi David s’a plecat cu faţa la pămînt şi s’a închinat.
9 David a zis lui Saul: ,,De ce asculţi tu de vorbele oamenilor cari zic: ,David îţi vrea răul?`
10 Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mînile mele în peşteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor; dar te-am cruţat, şi am zis: ,Nu voi pune mîna pe domnul meu, căci este unsul Domnului.

Dan. 6,1-10

1 Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăţie o sută două zeci de dregători, cari trebuiau să fie răspîndiţi în toată împărăţia;
2 a pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era şi Daniel. Dregătorii aceştia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nici o pagubă.
3 Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii şi pe dregători, pentru că în el era un duh înalt; şi împăratul se gîndea să -l pună peste toată împărăţia.
4 Atunci căpeteniile şi dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să -l pîrască în ce privea treburile împărăţiei. Dar n’au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentrucă el era credincios, şi nu se găsea nici o greşală la el şi niciun lucru rău.
5 Atunci oamenii aceştia au zis: ,,Nu vom găsi niciun cuvînt de plîngere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!„
6 Apoi aceste căpetenii şi dregătorii aceştia s’au dus cu mare zarvă la împărat, şi i-au vorbit aşa: ,,Să trăieşti vecinic, împărate Dariu!„
7 Toate căpeteniile împărăţiei, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii, şi cîrmuitorii sînt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoţită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălţa, în timp de trei zeci de zile, rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei.
8 Acum, împărate, întăreşte oprirea, şi iscăleşte porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba, după legea Mezilor şi Perşilor, care, odată dată, rămîne neschimbată.„
9 În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca şi oprirea.
10 Cînd a aflat Daniel că s’a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte.

Dacă suntem sinceri cu noi înşine, vom admite că nu suntem cinstiţi în totalitate sau, cel puţin, că nu suntem suficient de transparenţi în multe dintre acţiunile noastre. În unele cazuri, nu spunem o minciună, dar nici nu transmitem adevărul. Poate ne gândim că, în anumite situaţii, sinceritatea nu este de folos. Acest tip de comportament poate fi întâlnit în multe aspecte ale vieţii. În ce situaţii ai ales o soluţie rapidă în defavoarea onestităţii? De ce a fost mai simplu aşa?

Gândeşte-te la un personaj din istorie, o personalitate din lumea contem porană sau o cunoştinţă pe care o consideri a fi o persoană integră. Ce trăsături ale acestei persoane ai dori să ai şi tu? Cum poţi dezvolta în viaţa ta aceste trăsături?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO