Mulţi credincioşi acceptă să fie victime ale circumstanţelor prin care trec şi, de aceea, oscilează între culmi şi prăpăstii spirituale. Pentru ei, a se bucura pare ceva iraţional, chiar imposibil. De aceea ne-a fost dată porunca să ne bucurăm „în Domnul” (Fil. 4,4).

Filipeni, 4
4 Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!

Nu ne putem bucura întotdeauna în circumstanţele în care ne aflăm noi sau alţi oameni, deoarece şi unele şi celelalte pot fi negative. Cu toate acestea, ne putem bucura în Domnul, deoarece El este întotdeauna bun şi nu Se schimbă niciodată.

Stabilitatea noastră spirituală este direct legată de cunoaşterea de Dumnezeu şi de consacrarea noastră faţă de El. Faptul de a-L cunoaşte ne ajută să trăim mai presus de circumstanţele vieţii şi ne oferă stabilitate. De aceea Psalmii au fost scrişi într-o formă poetică şi au fost puşi pe muzică – astfel încât Israel să înveţe pasaje din Scriptură şi să cânte imnuri, ca săşi aprofundeze cunoştinţele despre Dumnezeu. Când ajungi să-L cunoşti pe El, toate celelalte lucruri par mai puţin importante.

1. Citeşte Psalmul 139; Romani 8,28 şi 1 Petru 1,8.9. Ce motive ni se dau aici pentru a ne bucura? Cum putem învăţa să ne bucurăm de aceste făgăduinţe ale lui Dumnezeu?

Psalmii, 139
1 Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti,
2 ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul.
3 Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele.
4 Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.
5 Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mâna peste mine.
6 O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde.
7 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?
8 Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;
9 Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
10 şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.
11 Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi, – şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!”
12 Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul ca lumina.
13 Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:
14 Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
15 Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.
16 Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
17 Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!
18 Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.
19 O, Dumnezeule, de ai ucide pe cel rău! Depărtaţi-vă de la mine, oameni setoşi de sânge!
20 Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmaşii Tăi!
21 Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc, şi să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
22 Da, îi urăsc cu o ură desăvârşită; îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei.
23 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile!
24 Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!

Romani, 8
28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

1 Petru, 1
8 pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,
9 pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.

Ai nevoie şi de alte motive ca să te bucuri? Ce spui de faptul că Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a adoptat şi ne-a promis că ne va da o moştenire în Isus Hristos (Efes. 1,1-11)? Când Domnul Hristos Se va întoarce, ne vom bucura de prezenţa Sa şi de locul ceresc pregătit pentru noi (Ioan 14,2.3). Până atunci, este o bucurie să ştim că Dumnezeu a promis să Se îngrijească de toate nevoile noastre (Fil. 4,19). Mai mult decât atât, noi avem privilegiul de a-I sluji Aceluia pe care Îl iubim mai presus decât orice. Aceasta include să le împărtăşim vestea bună a Evangheliei celor pierduţi şi să-i încurajăm pe fraţii noştri creştini să crească în dragostea şi în slujirea lor faţă de El. De asemenea, este o bucurie să ştim că ne putem ruga lui Dumnezeu oricând (Evr. 4,15.16). În cele din urmă, ne putem bucura ştiind că moartea nu mai are ultimul cuvânt (1 Corinteni 15,54).

Efeseni, 1
1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus:
2 Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.
3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.
4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
5 ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,
6 spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui.
7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
8 pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;
9 căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi,
10 ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pământ.
11 În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,

Ioan, 14
2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

Filipeni, 4
19 Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.

Evrei, 4
15 Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16 Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

1 Corinteni, 15
54 Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.

În ciuda acestor făgăduinţe şi în ciuda tuturor motivelor pe care le avem de a ne bucura, încă ne luptăm cu tristeţea, cu descurajarea şi cu durerea. Acestea sunt „realităţile vieţii” aici şi acum. Indiferent de circumstanţele în care ne aflăm, cum putem învăţa să găsim acea bucurie care ne este oferită în Hristos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO