Avem viaţa veşnică (1 Ioan 5,13)

2. Citeşte 1 Ioan 5,13. Ce asigurare avem, potrivit acestui text?

1 Ioan 5

13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.

Versetul 13 ne indică unul dintre motivele pentru care a scris Ioan această epistolă. El dorea ca ascultătorii lui să aibă asigurarea mântuirii. Ascultătorii şi cititorii lui trebuiau să ştie că ei aveau deja viaţa veşnică. Viaţa veşnică este o realitate prezentă. Ioan a făcut o afirmaţie similară şi la sfârşitul Evangheliei lui (Ioan 20,30.31).

Ioan 20

30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta.
31 Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

1 Ioan 5,13 este mai cuprinzător decât alte texte din Noul Testament care ne vorbesc despre viaţa veşnică. Celelalte texte conţin o condiţie şi o făgăduinţă (de exemplu, Ioan 3,36), însă 1 Ioan 5,13 declară că noi, copiii lui Dumnezeu, ar trebui să ştim că avem viaţa veşnică. Nu este un supliment, care poate sau nu să fie adăugat la viaţa creştină. Dumnezeu vrea să avem asigurarea mântuirii. Moise (Ex. 32,32), Petru (1 Petru 5,1), Pavel (2 Tim. 4,7.8), creştinii din Efes (Efes. 2,8) şi credincioşii din Colose (Col. 1,12-14) aveau această certitudine.

Ioan 3

36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

Exodul 32

32 Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!”

1 Petru 5

1 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:

2 Timotei 4

7 M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.
8 De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Efeseni 2

8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu

Coloseni 1

12 mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină.
13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

3. Totuşi cum putem să ne ferim de ispita de a transforma încrederea în încu metare? Matei 10,22; 1 Cor. 9,27; Apoc. 3,11.

Matei 10

22 Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

1 Corinteni 9

27 Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

Apocalipsa 3

11 Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.

_______________________________________________________________________________________________

Unii oameni au transformat această asigurare a mântuirii într-o garanţie necondiţionată, ajungând la concluzia că „odată mântuit, eşti mântuit pentru totdeauna”. Dacă aceasta ar fi realitatea, ce ne-ar îm piedica să Îl dăm uitării pe Dumnezeu cu totul şi să ducem o viaţă imorală şi lipsită de etică, o viaţă despre care Biblia ne spune că ne împiedică să intrăm în cer (Gal.5,21; Apoc. 21,8)? În definitiv, chiar când ştim că păcatul ne desparte de Dumnezeu, ne este greu să ne păstrăm curaţi. Gândiţi-vă cum ar fi dacă am crede că nu contează ce fel de viaţă ducem!

Galateni 5

21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Apocalipsa 21

8 Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Biblia ne învaţă că avem asigurarea mântuirii, însă că putem pierde această certitudine din cauza alegerilor pe care le facem. Trebuie să ne păstrăm cununa vieţii, predându-ne zilnic Domnului, în ascultare, pocăinţă şi credinţă. Trebuie să fim întotdeauna vigilenţi şi să ne rugăm, fiindcă Satana caută pe cine să înghită (1 Petru 5,7). Dacă aici nu este vorba despre noi, atunci despre cine?

1 Petru 5

7 Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.

Cercetează-te cu atenţie (chiar dacă te doare!). Te îndoieşti de asigurarea mântuirii? Dacă da, din ce motiv? Din cauza faptelor tale? Dacă da, atunci cere iertare pe baza făgăduinţei pe care ai primit-o şi apoi cere putere să biruieşti păcatul. Ce te împiedică să faci aceasta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO