Înlocuitorul: „În clipa în care omul a acceptat ispitele lui Satana şi a făcut tocmai ceea ce Dumnezeu i-a spus să nu facă, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a aşezat între cei vii şi cei morţi, zicând: ’Pedeapsa să cadă asupra Mea. Mă voi aşeza în locul omului. El va mai primi o nouă şansă.’” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul Biblic AZŞ, vol. 1, pag. 1085

Jertfirea lui Isaac: „Sacrificiul cerut lui Avraam nu a fost numai pentru binele său şi nici chiar numai spre folosul generaţiilor viitoare, ci a fost şi pentru învăţătura fiinţelor fără de păcat din cer şi din celelalte lumi. Câmpul luptei dintre Hristos şi Satana – câmp în care se aduce la îndeplinire Planul de Mântuire – este manualul întregului univers. Pentru că Avraam dăduse pe faţă lipsă de credinţă în făgăduinţele lui Dumnezeu, Satana îl acuzase înaintea îngerilor şi înaintea lui Dumnezeu că nu s-a conformat condiţiilor legământului, dovedindu-se astfel nedemn de binecuvântările prevăzute în legământ. Dumnezeu dorea să dovedească înaintea întregului cer credincioşia slujitorului Său, pentru a demonstra că nu se poate accepta nimic mai puţin decât ascultarea desăvârşită şi pentru a le dezvălui fiinţelor cereşti Planul de Mântuire.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 154-155

Importanţa capitolului 53 din Isaia: „Capitolul acesta ar trebui studiat. El ni-L înfăţişează pe Hristos ca Miel al lui Dumnezeu. Cei plini de înfumurare şi cu sufletul plin de vanitate ar trebui să privească la acest tablou al Răscumpărătorului lor şi să se plece în ţărână. Tot capitolul ar trebui memorat. Influenţa lui va supune şi va smeri sufletul întinat de păcat şi înălţat de mândrie.” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul Biblic AZŞ, vol. 4, pag. 1147

Întrebări pentru discuţie
• Recapitulează studiul. Reciteşte pasajele din Vechiul Testament şi alcătuieşte un rezumat al Planului de Mântuire, aşa cum ni l-a descoperit Dumnezeu. Prezintă rezumatul înaintea membrilor grupei.
• Citeşte primul pasaj din Ellen White, menţionat mai sus. Ce aflăm despre caracterul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să ai o „nouă şansă”?
• Recapitulaţi experienţa lui Avraam pe Muntele Moria. Ce altceva mai învăţăm despre cum să trăim prin credinţă?

Rezumat: Domnul ne-a dat făgăduinţa mântuirii cu câteva secole înainte de venirea lui Hristos pe pământ. Făgăduinţa aceasta s-a împlinit cu exactitate. Rămâne o singură întrebare: Cum vom răspunde noi credincioşiei Domnului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO