ZIDITOR AL BISERICII LUI DUMNEZEU


Și va zidi Templul Domnului.
Zaharia 6:12

Ascultă ediția audio aici.

În templul din ceruri, locuința lui Dumnezeu, se află tronul Său, întemeiat pe dreptate și judecată. În Locul Preasfânt se află Legea Sa, marea regulă a dreptății după care sunt judecați toți oamenii. Chivotul, în care se păstrează cu sfințenie tablele Legii, este acoperit de tronul harului, înaintea căruia Hristos mijlocește cu sângele Său în favoarea păcătosului. În acest mod este reprezentată unirea dintre dreptate și milă în cadrul planului de răscumpărare a omului. Numai înțelepciunea infinită putea concepe o astfel de îmbinare și numai puterea infinită o putea realiza. Este o unire care umple tot cerul de uimire și adorare. Heruvimii din sanctuarul pământesc, ce priveau cu venerație către tronul harului, reprezintă interesul cu care îngerii cerești urmăresc desfășurarea planului de răscumpărare. Acesta este misterul harului pe care îl contemplă îngerii – că Dumnezeu îl poate îndreptăți pe păcătosul pocăit și poate reface relația cu omenirea decăzută, rămânând în același timp drept, că Hristos S-a putut umili pentru a ridica mulțimi imense de oameni din prăpastia pierzării și a-i îmbrăca în hainele curate ale dreptății Sale, pentru a-i uni cu îngerii care n-au căzut niciodată și a face posibil ca ei să locuiască veșnic în prezența lui Dumnezeu.

Lucrarea lui Hristos de mijlocitor în favoarea omului este prezentată în frumoasa profeție a lui Zaharia cu privire la Acela „al cărui nume este Odrasla”. Profetul zice: „El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească (slava), va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui (al Tatălui) de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi” (Zaharia 6:12,13).

(…) Prin jertfa și mijlocirea Sa, Hristos este și Temelia, și Ziditorul bisericii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel arată că El este „piatra din capul unghiului. (…) În El, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El și voi”, continuă el, „sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul” (Efeseni 2:20-22).

El „va purta slava”. Lui Hristos Îi aparține gloria pentru răscumpărarea omenirii decăzute. (Tragedia veacurilor, pp. 415, 416)

Isus m-a făcut un templu sfânt în care El să locuiască. Îi deschid eu ușa să intre?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO