De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, ii voi asemăna cu un om cujudecată, care şi-a zidit casa pe stâncă… Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.

(Matei 7:24,26)

Unii zidesc pe stânca divină, alţii nu. Cei dintâi rămân în picioare în furtunile vieţii, ceilalţi se prăbuşesc. Isus Hristos şi Cuvântul Său au o importanţă de­ osebită pentru toţi oamenii.

Biserica lui Dumnezeu are nevoie de creştini care să stea la datorie şi să fie demni de încredere în orice circumstanţe, care să facă ceea ce este creştineşte, ceea ce este cinstit şi drept, ceea ce este curat şi bun. Viaţa aceasta nu ne aparţine nouă, ci lui Dumnezeu. Nu avem dreptul de a face cu ea tot ce ne trece prin minte. Un post de televiziune a întrerupt emisiunea de divertisment de la sfârşitul săptămânii pentru a face un anunţ important. Avusese loc o catastrofă: o navă naufragiase şi se făcea apel pentru voluntari. Întreruperea emisiunii de divertis­ ment a stârnit o furtună de proteste din partea celor ce o urmăreau, care au trans­ mis postului nemulţumirea lor în cuvinte precum:„Ce importanţă are pentru noi naufragiul?”

Viaţa noastră atârnă într-un fir de aţă. Oamenii au nevoie de o redeşteptare a evlaviei, de o reînviere a caracterului creştin, a virtuţii şi a credincioşiei. Modul în care trăim demonstrează că Hristos Se află în centrul vieţii noastre. Aceasta este o mărturie a puterii Sale de a mântui şi, totodată, o dovadă a ascultării de voinţa Sa.

De curând, un bărbat mi-a povestit că locuinţa lui începuse să se încline într-o parte, că apăruseră peste tot crăpături în pereţi şi că fundaţia casei îşi schim­ base poziţia normală. A chemat un specialist, şi acesta, în urma cercetărilor, a fă­ cut o constatare surprinzătoare: casa se înclinase din cauză că termitele roseseră temelia.

Domnul Isus a afirmat că acela care împlineşte învăţăturile Sale se aseamă­ nă cu un om care şi-a zidit casa pe stâncă. Dacă El ne spune că atitudinea potrivită nu este ura, ci dragostea, atunci trebuie să trăim aşa cum spune El. Dacă spune că purtarea cuvenită este integritatea, şi nu necinstea, atunci trebuie să ascultăm de El. Ura şi necinstea sunt ca nişte termite care ne distrug caracterul încet, dar sigur.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO