[duminică, 12 decembrie] „Este scris”

 

 

1. Cum a răspuns Isus la ispitele lui Satana în pustie și care este lecția importantă pe care o putem lua pentru noi din răspunsul Lui?

 

Matei 4:1-11

„Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de Diavolul. 2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. 3 Ispititorul s-a apropiat de El şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini”. 4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’.” 5 Atunci, Diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului 6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră’.” 7 „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău’.” 8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: 9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”. 10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’.” 11 Atunci, Diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească”.

 

Isus nu S-a contrazis cu Satana și nici nu a intrat într-o dezbatere cu el. Mântuitorul doar a citat din Scripturi, deoarece, fiind Cuvântul lui Dumnezeu, el este „viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri” (Evrei 4:12). Și, în fiecare caz, Cuvântul pe care El l-a citat a fost din Deuteronomul. Ce interesant este că Isus, în pustie, a ales să citeze texte care îi fuseseră date lui Israel tot în pustie!

 

În prima ispitire, Isus face referire la Deuteronomul 8:3. Moise le povestise copiilor lui Israel din vechime despre modul în care Domnul Se îngrijise de ei în toți acei ani de peregrinări, dându-le inclusiv mană – totul fiind parte dintr-un proces de șlefuire prin care Domnul căuta să-i învețe lecții spirituale. Și printre aceste lecții se număra și aceea că „omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Dumnezeu te-a hrănit cu pâine fizică, dar El poate să-ți dea și hrană spirituală. Nu o poți lua pe prima fără s-o iei și pe a doua. Isus a folosit imaginea pâinii ca o tranziție spre Deuteronomul și pentru a-l mustra pe Satana și îndoiala pe care acesta încerca să I-o insufle.

 

La a doua ispită, Isus merge înapoi la Deuteronomul 6:16, unde Moise a îndreptat atenția poporului spre răzvrătirea de la Masa (vezi Exodul 17:1-7), spunând: „Să nu ispitiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum L-ați ispitit la Masa.” Termenul pentru „a ispiti” poate să însemne și „a încerca” sau „a testa”. Domnul le descoperise deja de nenumărate ori puterea și bunăvoința Lui de a se îngriji de ei; și totuși, în momentul în care a venit necazul, ei au strigat: „Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?” (Exodul 17:7). Și din această întâmplare S-a inspirat Isus, din Cuvântul lui Dumnezeu, ca să-l mustre pe Satana.

 

La a treia ispită, Satana caută să-L determine pe Hristos să i Se închine. Isus îl mustră pe Satana și îl duce înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu din Deuteronomul, unde Domnul Își avertizase poporul cu privire la ce avea să se întâmple dacă se îndepărta de El și se închina la alți dumnezei. „Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujești” (Deuteronomul 6:13).

 

Cum putem învăța să luăm mai multă putere pentru viața noastră din studiul personal al Cuvântului lui Dumnezeu, ca să reflectăm pe deplin caracterul lui Isus și, asemenea Lui, să rezistăm ispitelor lui Satana?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO