[marți, 15 septembrie] Un mesaj pentru vremea sfârșitului

Mesajul central al cărții Apocalipsa este capitolul 14. Acest capitol are o importanță deosebită pentru poporul lui Dumnezeu care trăiește în ultimele zile ale istoriei omenirii. Este mesajul lui Dumnezeu pentru cei ce trăiesc în timpul sfârșitului, mesaj de o importanță capitală nu numai pentru poporul lui Dumnezeu, ci pentru întreaga omenire.

 

3. Ce simbolism este folosit în pasajul următor pentru revenirea Domnului nostru?

 

Apocalipsa 14:14-20

„14 Apoi m-am uitat şi iată un nor alb şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. 15 Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: „Pune secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri şi secerişul pământului este copt”. 16 Atunci, Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat. 17 Şi din Templul, care este în cer, a ieşit un alt înger, care avea şi el un cosor ascuţit. 18 Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: „Pune cosorul tău cel ascuţit şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi”. 19 Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20 Şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii”.

 

Acest simbol este folosit și în evanghelii pentru a descrie revenirea lui Hristos (Matei 13:37-43; Marcu 4:29). În Apocalipsa 14, secerișul grânelor reprezintă răscumpărarea celor neprihăniți, iar recolta strugurilor copți îi descrie pe cei nelegiuiți. Apocalipsa 14:6-12 conține un mesaj important despre zilele din urmă, ca să-i pregătească pe oameni pentru sfârșit.

 

4. Care este esența mesajului din următoarele versete? Cum ne ajută să înțelegem cine suntem noi, adventiștii de ziua a șaptea?

 

Apocalipsa 14:6,7

„ Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 7 El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!””

 

Mesajul primului înger din Apocalipsa 14 se adresează generației secolului al XXI-lea care tânjește după un scop în viață. Ea prezintă Evanghelia harului lui Dumnezeu care ne oferă iertare tuturor, ne curăță de vina păcatului și ne dă putere să fim biruitori. Acest mesaj ne spune cât de mult valorăm noi pentru că Isus ne-a creat și ne-a răscumpărat și afirmă că, în curând, toată nedreptatea își va găsi sfârșitul la judecata finală a lui Dumnezeu. Este o veste extraordinar de bună deoarece ne arată că nelegiuirea nu va dura veșnic.

 

„Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume care piere. Asupra lor luminează lumina minunată aflată în Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate – proclamarea celor trei solii îngerești. Nicio altă lucrare nu este de o importanță atât de mare. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenția.” – Ellen G. White, „Evanghelizare”, pp. 119–120

 

Ca biserică, dar și ca indivizi, cum putem „pune la inimă” cuvintele acestea?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO