Cine este Mihail

3. Ce s-a întâmplat cu Daniel după zilele de post și rugăciune?

Daniel 10:4-9
4. În a douăzeci şi patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel (Tigru).
5. Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz.
6. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc, dar braţele şi picioarele semănau cu nişte aramă lustruită şi glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.
7. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuşi au fost apucaţi de o mare spaimă şi au luat-o la fugă ca să se ascundă!
8. Eu am rămas singur şi am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă.
9. Am auzit glasul cuvintelor lui şi, pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leşinat cu faţa la pământ.

Din descrierea lui Daniel, cu greu ne putem imagina splendoarea copleșitoare a ceea ce a văzut el. Apariția acelei ființe care seamănă cu un om (Daniel 10:5,6) ne trimite cu gândul la „Fiul omului” descris în vedenia despre judecata cerească (Daniel 7:13). Îmbrăcămintea de in ne amintește de îmbrăcămintea preoțească (Leviticul 16:4), aspect care aseamănă acest personaj cu „Prințul oștirilor” descris în legătură cu sanctuarul ceresc (Daniel 8). Aurul este și el asociat cu însemnele preoțești, ca un semn a demnității împărătești. Nu în ultimul rând, asemănarea acestei ființe cu fulgerul, focul și arama și vocea Sa puternică sugerează că este o ființă supranaturală. Această persoană are însușiri preoțești, împărătești și militare. De asemenea, se observă asemănări interesante cu ființa cerească văzută de Iosua cu puțin timp înainte de lupta de la Ierihon (Iosua 5:13,14) – era „Căpetenia oștirii Domnului”. Foarte interesant, cuvântul ebraic tradus aici prin „căpetenie” (sar) este același cuvânt tradus în Daniel 10:21 prin „voievod” (în KJV, prinț) cu referire la Mihail. Dar putem observa o paralelă și mai strânsă între Daniel și Ioan, care primește o vedenie în ziua Sabatului despre Domnul înviat.

4. Ce asemănări sunt între vedenia lui Daniel despre Fiul lui Dumnezeu (Daniel 10) și cele din Iosua 5:13-15 și Apocalipsa 1:12-18?

Daniel 10
1 În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, i-a fost descoperit un cuvânt lui Daniel, cel care fusese numit Beltşaţar. Cuvântul este adevărat şi este cu privire la un mare război. El a priceput cuvântul, înţelegerea acestuia venindu-i printr-o viziune.
2 „În acele zile eu, Daniel, eram în jale de trei săptămâni.
3 Nu am mâncat bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin, şi nu m-am uns deloc, până nu s-au împlinit cele trei săptămâni.
4 În ziua a douăzeci şi patra a lunii întâi, mă aflam pe malul râului cel mare, care este Tigrul.
5 Mi-am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo era un bărbat îmbrăcat în in. Coapsele lui erau încinse cu aur de Ufaz.
6 Trupul lui era asemenea crisolitului, faţa lui – ca strălucirea fulgerului, ochii lui – ca torţele de foc, braţele şi picioarele lui – ca luciul bronzului lustruit, iar glasul său – ca vuietul mulţimii.
7 Numai eu, Daniel, am văzut vedenia. Bărbaţii care erau cu mine nu au văzut-o, însă au fost cuprinşi de o frică atât de mare, încât au luat-o la fugă pentru a se ascunde.
8 Astfel am fost lăsat singur, privind această mare vedenie. Puterea m-a părăsit, culoarea feţei mi s-a schimbat ca la un mort şi am rămas fără vlagă.
9 Am auzit apoi sunetul cuvintelor sale, iar când am auzit sunetul cuvintelor sale, am căzut leşinat cu faţa la pământ.
10 Atunci o mână m-a atins şi m-a aşezat pe genunchii şi pe mâinile mele tremurânde.
11 El mi-a zis: – Daniel, om de mare preţ, ia aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune! Stai în picioare, căci acum am fost trimis la tine! Când mi-a vorbit astfel, m-am ridicat tremurând.
12 Apoi mi-a zis: – Nu te teme, Daniel, căci cuvintele tale au fost ascultate chiar din prima zi în care te-ai hotărât în inima ta să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău. Cuvintele tale au fost auzite şi tocmai datorită lor am venit eu acum.
13 Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi s-a împotrivit timp de douăzeci şi una de zile, dar iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, a venit să mă ajute, căci fusesem lăsat acolo, cu împăraţii Persiei.
14 Acum am venit să te învăţ cu privire la ceea ce se va întâmpla cu poporul tău în zilele de pe urmă, căci viziunea se referă tot la acele zile.
15 În timp ce îmi spunea cuvintele acestea, mi-am plecat fruntea la pământ şi am rămas mut.
16 Dar iată că cineva care era la înfăţişare ca un fiu al omului mi-a atins buzele. Atunci mi-am deschis gura, am vorbit şi i-am zis celui ce stătea înaintea mea: – Stăpâne, la vederea acestei vedenii, m-am umplut de groază şi am rămas fără vlagă.
17 Cum ar putea robul stăpânului meu să vorbească cu stăpânul meu? Căci puterea m-a părăsit şi abia mai am suflare.
18 Atunci cel care avea înfăţişarea ca a unui om m-a atins din nou şi m-a întărit.
19 El mi-a zis: – Nu te teme, om de mare preţ! Pace ţie! Fii tare! Fii puternic! În timp ce vorbea cu mine, am simţit cum mă întăresc şi i-am zis: – Vorbeşte, stăpâne, căci m-ai întărit!
20 El m-a întrebat: – Ştii de ce am venit la tine? Acum mă voi întoarce să lupt împotriva căpeteniei Persiei, iar, când voi pleca, iată că va veni căpetenia Iavanului.
21 Dar înainte îţi voi spune ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva lor decât Mihail, căpetenia voastră.

Iosua 5:13-15
13. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?”
14. El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului şi acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat şi I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?”
15. Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Şi Iosua a făcut aşa.

Apocalipsa 1:12-18
12. M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur.
13. Şi în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur.
14. Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii Lui erau ca para focului,
15. picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.
16. În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui.
17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,
18. Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

Chiar și cei care erau cu Daniel au fost cuprinși de o spaimă mare, iar pe el l-au lăsat puterile și a căzut la pământ. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu l-a copleșit. Totuși, indiferent de temerile lui Daniel din acel moment, vedenia aceasta ne arată că Dumnezeu este la cârma istoriei. Pe măsură ce vedenia înaintează, vom vedea că Dumnezeu îi prezintă lui Daniel o schemă a istoriei umane din timpul profetului și până la instaurarea Împărăției lui Dumnezeu (Daniel 11 și 12).

Dacă, așa cum am văzut iar și iar în Daniel, Domnul poate ține sub control istoria omenirii, ce poate face El pentru viața noastră personală?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO