5. De unde știm că Legea exista înainte de enunțarea ei la Sinai? De ce a fost nevoie de o astfel de manifestare la Sinai? Geneza 9:5,6; 18:19; 26:5; 39:7-10; Exodul 16:22-26.

Geneza 9:5,6
5 Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc; şi voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care este fratele lui.
6 Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.

Geneza 18:19
Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…

Geneza 26:5
pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele.”

Geneza 39:7- 10
7 După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi a zis: „Culcă-te cu mine!”
8 El n-a voit şi a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are.
9 El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”
10 Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce şi să se împreuneze cu ea.

Exodul 16:22-26
22 În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit, şi anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntaşii adunării au venit şi au spus lui Moise lucrul acesta.
23 Şi Moise le-a zis: „Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!”
24 Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise; şi nu s-a împuţit şi n-a făcut viermi.
25 Moise a zis: „Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp.
26 Veţi strânge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.”

În cazul lui Avraam, nu a fost necesar ca descoperirea Legii să fie însoțită de fulgere, de tunete și de amenințarea cu moartea (Exodul 19:10-23). Atunci de ce le-a fost dată israeliţilor în acest mod? Deoarece, în timpul robiei egiptene, israeliţii uitaseră de măreţia lui Dumnezeu şi de principiile Sale morale înalte. Acum, aveau nevoie să fie conștientizați de păcătoşenia lor şi de sfinţenia Legii lui Dumnezeu. Revelaţia de la Sinai a avut tocmai acest scop.

6. Cum înţelegem afirmaţia că Legea a fost adăugată „până când avea să vină «Sămânţa» căreia Îi fusese făcută făgăduinţa”? Galateni 3:16-19

Galateni 3:16-19
16 Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: „şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „şi seminţei tale”, adică Hristos.
17 Iată ce vreau să zic: un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită de Legea venită după patru sute treizeci de ani.
18 Căci, dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam.
19 Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânţa” căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.
20 Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe când Dumnezeu este unul singur.

Mulţi consideră că aici s-ar transmite ideea că Legea dată pe Sinai era temporară. Ea şi-ar fi început existenţa la patru sute treizeci de ani după Avraam şi „a expirat” la venirea lui Hristos. Însă interpretarea aceasta vine în contradicţie cu ceea ce afirmă Pavel despre Lege în Romani, idee care există în alte pasaje din Biblie, precum Matei 5:17-19.

Greşeala este presupunerea că termenul până implică întotdeauna un termen-limită. Vorbind despre omul care se teme de Domnul, Psalmul 112:8 spune: „Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.” Înseamnă că i se face teamă după ce triumfă asupra duşmanilor lui? În Apocalipsa 2:25, Isus spune: „Numai ţineţi cu tărie ce aveţi până voi veni!” În acest caz, nu trebuie să mai fim credincioşi după ce vine Isus?

Rolul Legii nu s-a sfârşit la venirea lui Hristos, ci continuă să arate păcatul. De fapt, Pavel spune că Hristos poate să facă ceea ce Legea nu putea face niciodată. El oferă adevăratul remediu pentru păcat: îndreptățirea păcătoșilor și împlinirea Legii Sale în ei prin Duhul Sfânt (Romani 8:3,4).

Ţi-ai spus vreodată: „Dacă Domnul ar face cutare lucru pentru mine, atunci nu m-aş mai îndoi de El niciodată”? Gândeşte-te la tot ce s-a întâmplat la Sinai, la manifestarea vie a puterii lui Dumnezeu la care au asistat israeliţii. Totuşi cum a fost purtarea lor? Ce înveţi de aici despre credinţa adevărată, despre felul în care o poţi avea şi păstra? (Vezi Coloseni 2:6.)

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO