Marii învăţători ai lumii de dinainte şi de după Domnul Isus au vorbit despre unitate şi despre dragoste, dar despre o dragoste manifestată doar în cadrul unui anumit grup de oameni, al unei familii definite pe baza castei, culorii pielii, limbii vorbite, naţionalităţii sau religiei. Însă Domnul Isus a dărâmat barierele care ne despărţeau şi a creat o nouă familie, în care i-a inclus pe toţi oamenii, aşezând-o sub semnul dragostei agape – dragostea nemeritată, neexclusivistă, universală şi dispusă la sacrificiu. Este o familie care reflectă conceptul originar, universal şi ideal din Geneza, care arată că omul este creat după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26,27) şi, în consecinţă, toţi oamenii sunt egali înaintea Sa.

Geneza 1:26,27
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Ce afirmaţie a făcut Isus despre „familia” Sa?

Luca 8:19-21
19. Mama şi fraţii lui Isus au venit la El; dar nu puteau să-I vorbească din pricina norodului.
20. Cineva I-a spus: „Mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi vor să Te vadă.”
21. Dar El, drept răspuns, a zis: „Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc.”

Fără să minimalizeze în vreun fel importanţa relaţiilor dintre părinţi şi copii şi dintre fraţi şi surori, Domnul Isus a privit dincolo de legăturile de sânge şi i-a inclus pe toţi în familia lui Dumnezeu. Relaţiile dintre membrii familiei creştine nu sunt mai puţin strânse şi mai puţin însemnate decât cele dintre membrii familiei obişnuite. Pentru Isus, nu relaţiile de rudenie sunt adevăratul test al „familiei”, ci împlinirea voinţei lui Dumnezeu.

Ce ne spun următoarele texte biblice despre „zidurile” dintre oameni pe care Domnul Hristos le-a dărâmat?

Luca 5:27-32
27. După aceea Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!”
28. Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.
29. Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi şedeau la masă cu ei.
30. Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?”
31. Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
32. N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Luca 7:1-10
1. După ce a sfârşit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum.
2. Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult şi care era bolnav pe moarte.
3. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.
4. Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis: „Face să-i faci acest bine;
5. căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.”
6. Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când sutaşul a trimis la El pe nişte prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu.
7. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit.
8. Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”
9. Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.”
10. Când s-au întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.

Luca 14:15-24
15. Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”
16. Şi Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi.
17. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: „Veniţi, căci iată că toate sunt gata.”
18. Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: „Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.”
19. Un altul a zis: „Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.”
20. Un altul a zis: „Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni.”
21. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său: „Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.”
22. La urmă, robul a zis: „Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, şi tot mai este loc.”
23. Şi stăpânul a zis robului: „Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.
24. Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.”

Luca 17:11-19
11. Isus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galileea.
12. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe,
13. şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”
14. Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţaţi.
15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
16. S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era samaritean.
17. Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt?
18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
19. Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

În misiunea şi în slujirea Sa, Domnul Isus, cu inima Sa iertătoare şi primitoare, nu a exclus pe nimeni, ci i-a inclus pe toţi cei care au ascultat chemarea Sa. El Şi-a arătat iubirea faţă de o mare diversitate de oameni.

Ce metode putem folosi, ca biserică, pentru a urma acest principiu esenţial? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO