Studiul IX – Trimestrul I

Vineri, 27 februarie 2015

Soarele apune la ora 17:56

,,Supletele din jurul nostru trebuie să fie trezite și mântuite, altfel vor pieri. Nu avem nicio clipă de pierdut. Cu toții avem o influență care vorbește fie în favoarea, fie împotriva adevărului. Eu doresc să port cu mine dovezi neîndoioase că sunt unul dintre ucenicii lui Hristos. Avem nevoie de mai mult decât o religie de Sabat. Avem nevoie de principiul activ și de conștientizarea zilnică a responsabilității individuale. Aceasta este evitată de mulți, iar roadele sunt nepăsarea, indiferența, lipsa de veghere și de spiritualitate.” – Ellen G. White, Mărturii, vol.1,p.99

,,Vorbiți despre credință, trăiți credința, cultivați dragostea față de Dumnezeu, dovediți lumii ce este Isus pentru voi! Măriți Numele Lui cel sfânt! Spuneți despre bunătatea Sa, vorbiți despre mila Sa și spuneți despre puterea Sa!” – EllenG. White, Our High Calling, p.20

Întrebări pentru discuție

1. În cadrul grupei, prezentați pe rând răspunsurile la întrebarea finală de la secțiunea de duminică. Ce putem învăța din răspunsul fiecăruia? Cum putem învăța să ne consolidăm credința în convingerile noastre?

2. Cineva scria: ,,Nu uita două lucruri: (1) Domnul Hristos a murit pentru tine, (2) și tu vei muri într-o zi.” În contextul secțiunii de marți, unde s-a vorbit despre faptul că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să dăm socoteală pentru păcatul nostru, ce lecție esențială ne putem însuși din acest gând?

3. Reluăm ideea sloganului afișat pe autobuzele londoneze: ,,Probabil că Dumnezeu nu există. Încetează deci să te mai îngrijorezi și bucură-te de viață!”. Dincolo de aspectul semnalat în studiu, ce alte inadvertențe observi în această afirmație? De ce este existența lui Dumnezeu un motiv de îngrijorare pentru unii? Ce ne spune acestă afirmație despre modul în care Satana a reușit să distorsioneze caracterul lui Dumnezeu în mintea multor oameni? În cadrul grupei, formulați diferite replici la respectivul slogan. Care sunt cele mai cincise și mai pline de tâlc prin care să-i ajutați pe oameni să vadă speranța pe care o avem în Dumnezeu?

***********************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Romani 1

Urarea

1 Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu,
2 pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi.
3 Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David în ce priveşte trupul,
4 iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
5 prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile,
6 între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.
7 Deci, vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Pavel şi creştinii din Roma

8 Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.
9 Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele
10 şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am, în sfârşit, fericirea să vin la voi.
11 Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră
12 sau, mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa pe care o avem împreună şi voi, şi eu.
13 Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum.
14 Eu sunt dator şi grecilor, şi barbarilor, şi celor învăţaţi, şi celor neînvăţaţi.
15 Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma.

Neprihănirea se capătă prin credinţă

16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului,
17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă”.

Starea de păcat a omenirii

18 Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.
19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi,
21 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
22 S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit
23 şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
24 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, aşa că îşi necinstesc singuri trupurile,
25 căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.
26 Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii;
27 tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
28 Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.
29 Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,
30 bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,
31 fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.
32 Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO