Studiul IV – Trimestrul I

Marți, 20 ianuarie 2015

În Geneza 1, observăm că fiecare pas al creațiunii se încheie cu același laitmotiv: ,,Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun” (vezi Geneza 1:4,10,12,18,21,25,31), iar ultimul pas (vers.31) merge chiar mai departe: ,,Iată că erau foarte bune.” Cuvântul ebraic pentru ,,bun” conține idea de bucurie și implică totodată relația. La încheierea săptămânii în care a fost creată lumea, în Sabat, Dumnezeu se oprește ca să Se bucure pe deplin de tot ce crease (Geneza 2:1-3). Acest timp de odihnă, Sabatul, este binecuvântat. În mod asemănător, poemul din Proverbele 8 se încheie cu imaginea înțelepciunii bucurându-se de cele create (vers.30,31 – în NTR: ,,eram desfătarea Lui, bucurându-mă neîncetat în prezența Lui, bucurându-mă de întreaga lume a Lui”).

Geneza 2

1 Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2 În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

4. De ce se bucura înțelepciunea? Proverbele 8:30,31

Proverbele 8

30 eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui,
31 jucând pe rotocolul pământului Său şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.

Bucuria înțelepciunii descrisă aici este bucuria simțită de Dumnezeu la crearea lumii. Ea este manifestată ,,în toate zilele”, adică la fiecare pas al lucrării Sale de creație, dar și la finalul ei, ca o încoronare a aducerii la existență a lumii noastre.

Motivul acestei bucurii este amintit în versetul 31: ,,… găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor”. La sfârșitul săptămânii creării lumii, în Sabat, Dumnezeu intră în relație cu oamenii. Acest repaus divin și bucuria simțită după o saptămână de lucru au anumite implicații pentru experiența din Sabat a omului. ,,Urmând modelul lăsat de Creator, și el [omul], la rândul lui, poate privi înapoi cu bucurie, plăcere și satisfacție spre activitatea sa încheiată. El se poate bucura de tot ce a creat Dumnezeu, precum și de conducerea sa responsabilă (nu de exploatarea) a acestor lucruri.” – Gerhard F. Hasel, în Kenneth Strand, The Sabbath in Scripture and History (Review and Herald Publishing Association, 1982), p.23.

Citește Coloseni 1:15-17; 2:3; Apocalipsa 3:14 și Ioan 1:1-14. Care a fost, potrivit acestor versete, rolul îndeplinit de Domnul Isus la crearea lumii? De ce este atât de important rolul Său de Creator pentru înțelegerea rolului Său de Răscumpărător al nostru?

Coloseni 1

15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Coloseni 2

3 în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Apocalipsa 3

14 Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:

Ioan 1

1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.
6 A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
7 El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
10 El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.
*********************************************
 
STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Ioan 11

1 Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. –
2 Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. –
3 Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.”
4 Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.”
5 Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr.
6 Deci când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era;
7 şi în urmă a zis ucenicilor: „Haidem să ne întoarcem în Iudeea.”
8 „Învăţătorule”, I-au zis ucenicii, „acum de curând căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudeea?”
9 Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua nu se poticneşte, pentru că vede lumina lumii acesteia;
10 dar dacă umblă noaptea, se poticneşte, pentru că n-are lumina în el.”
11 După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l trezesc din somn.”
12 Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.”
13 Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn.
14 Atunci Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit.
15 Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.”
16 Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: „Haidem să mergem şi noi să murim cu El!”
17 Când a venit Isus, a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt.
18 Şi, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii,
19 mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria, ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor.
20 Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte; iar Maria şedea în casă.
21 Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!
22 Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da Dumnezeu.”
23 Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.”
24 „Ştiu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.”
25 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
26 Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
27 „Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.”
28 După ce a spus aceste vorbe, s-a dus şi a chemat în taină pe sora sa Maria şi i-a zis: „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”
29 Maria, cum a auzit, s-a sculat iute şi s-a dus la El.
30 Căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta.
31 Iudeii care erau cu Maria în casă şi o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute şi ieşind afară, au mers după ea, căci ziceau: „Se duce la mormânt, ca să plângă acolo.”
32 Maria, când a ajuns unde era Isus şi L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a zis: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.”
33 Isus, când a văzut-o plângând, pe ea şi pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat.
34 Şi a zis: „Unde l-aţi pus?” „Doamne”, I-au răspuns ei, „vino şi vezi.”
35 Isus plângea.
36 Atunci iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!”
37 Şi unii din ei au zis: „El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?”
38 Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră.
39 „Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.”
40 Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”
41 Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.
42 Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.”
43 După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!”
44 Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.”
45 Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.
46 Dar unii din ei s-au dus la farisei şi le-au spus ce făcuse Isus.
47 Atunci preoţii cei mai de seamă şi fariseii au adunat soborul şi au zis: „Ce vom face? Omul acesta face multe minuni.
48 Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede în El, şi vor veni romanii şi ne vor nimici şi locul nostru şi neamul.”
49 Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu ştiţi nimic;
50 oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul?”
51 Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el; ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam.
52 Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.
53 Din ziua aceea, au hotărât să-L omoare.
54 De aceea Isus nu mai umbla pe faţă printre iudei; ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă pustiu, într-o cetate numită Efraim; şi a rămas acolo împreună cu ucenicii Săi.
55 Paştile iudeilor era aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paşti, ca să se cureţe.
56 Ei căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în Templu: „Ce credeţi? N-are să vină la praznic?”
57 Iar preoţii cei mai de seamă şi fariseii porunciseră că, dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire ca să-L prindă.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO