Studiul I – Trimestrul I

Joi , 1 ianuarie 2015

10.În ce capcană cad cei care se socotesc singuri înțelepți? Proverbele 3:7


Proverbele 3


7 Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!


Cel ce se crede singur înțelept trăiește cu impresia că nu are nevoie de Dumnezeu pentru a fi înțelept. Situația lui este fără speranță : ,,Poți să ai mai multă nadejde pentru un nebun decât pentru el”(cap.26:12). Înțelepciunea este prezentată ca un angajament religios. A fi înțelept înseamnă a păstra în inimă sfaturile (poruncile) lui Dumnezeu (Proverbele 3:1), a fi bun și loial (vers.3) și a te încrede în Domnul (vers.5). Înțelepciunea presupune o relație strânsă cu Dumnezeu. De remarcat referirea repetată la inimă (vers.1,3,5), locul de unde pornește răspunsul personal față de lucrarea lui Dumnezeu. (Inima este menționată și în Proverbele 2:10 ca loc în care ar trebui să intre înțelepciunea.)


Proverbele 3


1 Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!

3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Proverbele 2

10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;

11. Ce răsplată este oferită împreună cu înțelepciunea? Vers.13-18


Proverbele 3


13 Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
14 Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15 ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16 În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17 Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18 Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.


Înțelepciunea este asociată cu viața și cu sănătatea (Proverbele 3:2,8,16,18,22). Una dintre cele mai sugestive imagini este cea a ,,pomului de viață”, făgăduință repetată de câteva ori în Proverbele (11:30; 30:12; 15:4). Metafora aceasta face aluzie la Grădina Edenului. Totuși făgăduința nu înseamnă că dobândirea înțelepciunii ne asigură viața veșnică, ci ideea e că putem să recuperăm, într-o anumită măsură, calitatea vieții cu Dumnezeu de care s-au bucurat primii oameni în Eden. Când umblăm cu Dumnezeu în viața aceasta, vedem o licărire din slava Edenului și, mai mult chiar, învățăm să sperăm în recăpătarea acestei împărății pierdute (vezi Daniel 7:18).


Proverbele 3


2 Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace.

8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.
16 În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
18 Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
22 Căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău.


Proverbele 11


30 Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete.


Proverbele 30


12 Este un neam de oameni care se crede curat şi totuşi nu este spălat de întinăciunea lui.


Proverbele 15


4 Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul.


Daniel 7


18 Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.”


12. De ce este atât de vitală nevoia după înțelepciune? Vers.19,20


Proverbele 3


19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul, şi prin pricepere a întărit El cerurile;
20 prin ştiinţa Lui s-au deschis adâncurile şi strecoară norii roua.


Referirea la istoria creării lumii pare ciudată în acest context. Totuși rolul înțelepciunii la facerea lumii subliniază argumentul adus în versetul 18, unde înțelepciunea este asociată cu pomul vieții. Dacă Dumnezeu a folosit-o pentru a aduce la existență cerurile și pământul, înseamnă că nu este un lucru neînsemnat. Sfera ei de utilitate este cosmică, depășind limitele existenței noastre pământești. Înțelepciunea este importantă și pentru viața noastră veșnică, idee transmisă de referirea la pomul vieții, reminiscență a Grădinii Edenului. Perspectiva aceasta se regăsește și în făgăduința din ultimul verset al pasajului studiat: ,,Înțelepții vor moșteni slava.”(Proverbele 3:35)


*
 
*****
 
STUDIUL BIBLIEI LA RÂND

TRIMESTRUL I

Luca 16


 

1 Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că-i risipeşte averea.
2 El l-a chemat şi i-a zis: „Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.”
3 Ispravnicul şi-a zis: „Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine.
4 Ştiu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.”
5 A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său şi a zis celui dintâi: „Cât eşti dator stăpânului meu?”
6 „O sută de măsuri de untdelemn”, a răspuns el. Şi i-a zis: „Ia-ţi zapisul şi şezi degrabă de scrie cincizeci.”
7 Apoi a zis altuia: „Dar tu cât eşti dator?” „O sută de măsuri de grâu”, a răspuns el. Şi i-a zis: „Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci.”
8 Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelept. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii.
9 Şi Eu vă zic: faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.
10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.
11 Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?
12 Şi, dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?
13 Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”
14 Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El.
15 Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
16 Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
17 Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.
18 Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurveşte.
19 Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.
20 La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.
21 Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.
22 Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.
23 Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
24 şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”
25 „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.
26 Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.”
27 Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu;
28 căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.”
29 Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.”
30 „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.”
31 Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO