Dumnezeu… va face dreptate în curând!

Studiul X – Trimestrul IV

Duminică , 30 noiembrie 2014

1. Cu ce avertisment începe capitolul 5 din Epistola lui Iacov? Vers. 1

Iacov 5

1. Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi.

Dacă în Iacov 1:10,11, apostolul le aminteşte celor avuţi despre vremelnicia bogăţiilor, aici îi îndeamnă pe cei care se prind cu încăpăţânare de ele să plângă şi să se tânguiască, ca şi cum judecata ar veni chiar acum asupra lor. Scena aceasta sugestivă, dezvoltată în pasajul pe care îl vom studia, ne trimite cu gândul la răsplata pe care o vor primi cei răi pentru excesele săvârşite în perioada de dinaintea revenirii Domnului Hristos (vezi Luca 17:27-29; 2 Timotei 3:1,2; Apocalipsa 18:3,7). Să ne aducem aminte totuşi că o atitudine similară va exista și în biserica lui Dumnezeu din zilele din urmă (Apocalipsa 3:17). Un fapt interesant este că termenul grecesc tradus cu „nenorociri” în Iacov 5:1 şi cuvântul „nenorocit” din Apocalipsa 3:17 au aceeaşi rădăcină.

Iacov 1

10. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii.
11. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba: floarea ei cade jos, şi frumuseţea înfăţişării ei piere; aşa se va veşteji bogatul în umbletele lui.

Luca 17

27. mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.
28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;
29. dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi.

2 Timotei 3

1. Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,

Apocalipsa 18

3. pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”
7. Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: „Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!”

Apocalipsa 3

17. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,

2. Există multă nedreptate în lume, în special în domeniul financiar. Uneori ne este greu să înţelegem ce conştiinţă au cei care se îmbogăţesc pe spinarea altora şi cum de e posibil să scape nepedepsiţi. Ce speranţă găsim în Psalmii 73:3-19?

Psalmii 73

3. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi.
4. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime.
5. N-au parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
6. De aceea mândria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care-i înveleşte.
7. Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decât le-ar dori inima.
8. Râd şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
9. îşi înalţă gura până la ceruri, şi limba le cutreieră pământul.
10. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin
11. şi zice: „Ce ar putea să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
12. Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
13. Degeaba, dar, mi-am curăţat eu inima şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie:
14. căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate dimineţile sunt pedepsit.
15. Dacă aş zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
16. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
17. până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.
18. Da, Tu-i pui în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd.
19. Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic.

Pretutindeni în cărţile profeţilor din Vechiul Testament găsim preocuparea pentru dreptate şi făgăduinţa că Dumnezeu va interveni şi va restabili ordinea. Se pare totuşi că această speranţă nu a făcut ca timpul de aşteptare a intervenţiei divine să fie mai plăcut şi mai puţin dificil. Spre exemplu, când profetul Habacuc priveşte indignat la apostazia poporului şi Îi face lui Dumnezeu o plângere (Habacuc 1:2-4,13,14), Dumnezeu îl îndeamnă să aibă încredere în El şi să mai aştepte puţin (cap. 2:2-4). Profetul primeşte îndemnul şi face întocmai (cap. 3:17,18).

Habacuc 1

2. Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculţi? Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor?
3. Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, şi Te uiţi la nedreptate? Asuprirea şi silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri şi se stârneşte gâlceavă.
4. De aceea Legea este fără putere, şi dreptatea nu se vede, căci cel rău biruie pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăţi nedrepte.
13. Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul şi nu poţi să priveşti nelegiuirea! Cum ai putea privi Tu pe cei mişei, şi să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el?
14. Vei face Tu omului ca peştilor mării, ca târâtoarei care n-are stăpân?

Habacuc 2

2. Domnul mi-a răspuns şi a zis: „Scrie prorocia şi sap-o pe table, ca să se poată citi uşor!
3. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.
4. Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.

Habacuc 3

17. Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri,
18. eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!

Ce nedreptăţi te fac să clocoteşti de indignare şi mânie? (Şi când te gândeşti că sunt atâtea lucruri care se petrec în lumea aceasta despre care nu ştii nimic!) Este adevărat că este nevoie să stăvilim nedreptatea, dar cum putem să stăm liniştiţi şi să aşteptăm împlinirea făgăduinţei că, într-o zi, Dumnezeu va face dreptate?

 

*

******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Matei 28

 
1. La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
2. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
3. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
4. Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
5. Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit.
6. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;
7. şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”
8. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.
9. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.
10. Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea: acolo Mă vor vedea.”
11. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.
12. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani
13. şi le-au zis: „Spuneţi aşa: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.”
14. Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.”
15. Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.
16. Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă.
17. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO