Puterea cuvântului

Studiul VII – Trimestrul IV

Luni , 10 octombrie 2014

 

 

Toţi greşim în multe feluri” (Iacov 3:2), admite Iacov. Ce mărturisire liniştitoare, mai ales dacă ne gândim la accentul pe care îl pune el pe comportament! Totuşi recunoaşterea acestei realităţi nu înseamnă să renunţăm la idealul lui Dumnezeu pentru noi de a fi reprezentanţii Săi pe pământ.

Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul” (versetul 2). Modul în care este exprimată condiţia în limba greacă („dacă nu greşeşte”) implică ideea că a nu greşi în vorbire este o posibilitate reală. Importanţa cuvintelor nu poate fi subliniată îndeajuns. Gândurile se exprimă prin cuvinte, iar cuvintele duc la fapte. Pe de altă parte, cuvintele consolidează gândurile şi, în felul acesta, influenţează faptele noastre şi pe ale altora.

Pasajul pe care îl studiem săptămâna aceasta conţine mai multe ilustraţii despre puterea cuvântului. Primele trei subliniază faptul că un lucru mărunt poate avea consecinţe uriaşe: frâul poate schimba direcţia de mers a unui cal, cârma poate schimba direcţia unei corăbii, iar un foc mic poate aprinde o pădure mare.

2. Ce exemple pozitive ale puterii cuvântului găsim în Scriptură? Deuteronomul 6:6,7; 23:23; Psalmii 40:3; Proverbele 10:20,21; 12:25; Maleahi 2:6,7; Luca 4:22; Romani 10:6-8.

Deuteronomul 6

6. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
7. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.

Deuteronomul 23

23. Dar să păzeşti şi să împlineşti ce-ţi va ieşi de pe buze, şi anume juruinţele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău şi pe care le vei rosti cu gura ta.

Psalmii 40

3. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.

Proverbele 10

20. Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. –
21. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. –

Proverbele 12

25. Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. –

Maleahi 2

6. Legea adevărului era în gura lui şi nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace şi în neprihănire, şi pe mulţi i-a abătut de la rău.
7. Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor.

Luca 4

22. Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi ziceau: „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?”

Romani 10

6. Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea pe care o dă credinţa: „Să nu zici în inima ta: „Cine se va sui în cer?” (Să coboare adică pe Hristos din cer.)
7. Sau: „Cine se va coborî în Adânc?” (Să scoale adică pe Hristos din morţi.)
8. Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi.

Copiii sunt uşor impresionabili, dar, pe măsură ce cresc, sunt tot mai puţin dispuşi la schimbări. Într-un anumit sens, cu toţii suntem dascăli, fie în familie, fie în biserică. De aceea, ştiind ce impact puternic au cuvintele noastre, să ne umplem mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu în zorii zilei. Care este sursa gândurilor şi a cuvintelor noastre: Duhul lui Dumnezeu sau alt duh? Să nu subestimăm schimbările uriaşe pe care le poate face Cuvântul lui Dumnezeu (Psalmii 33:6; compară cu 2 Corinteni 4:6)!

Psalmii 33

6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.

2 Corinteni 4

6. Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.
Să nu uităm că, prin câteva cuvinte, putem fie să doborâm un om (poate chiar pentru tot restul vieţii lui), fie să îl ridicăm!

Dacă ai avea în mână nişte dinamită, cu câtă grijă ai umbla cu ea? Ce îţi spune răspunsul la această întrebare despre atenţia pe care ar trebui să o acordăm cuvântului, care poate fi chiar mai puternic decât dinamita?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Matei 8

 
1. Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El.
2. Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.”
3. Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţat!” Îndată a fost curăţată lepra lui.
4. Apoi Isus i-a zis: „Vezi să nu spui la nimeni; ci du-te de te arată preotului şi adu darul pe care l-a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.”
5. Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga
6. şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.”
7. Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.”
8. „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.
9. Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi, şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”
10. Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.
11. Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
12. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
13. Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
14. Isus S-a dus apoi în casa lui Petru şi a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri.
15. S-a atins de mâna ei, şi au lăsat-o frigurile; apoi ea s-a sculat şi a început să-I slujească.
16. Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii,
17. ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”
18. Isus a văzut multe noroade împrejurul Său şi a poruncit să treacă de cealaltă parte.
19. Atunci s-a apropiat de El un cărturar şi I-a zis: „Învăţătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge.”
20. Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.”
21. Un altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu.”
22. „Vino după Mine”, i-a răspuns Isus, „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.”
23. Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El.
24. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea.
25. Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!”
26. El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.
27. Oamenii aceia se mirau şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”
28. Când a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi care ieşeau din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela.
29. Şi iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?”
30. Departe de ei era o turmă mare de porci care păşteau.
31. Dracii rugau pe Isus şi ziceau: „Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.”
32. „Duceţi-vă”, le-a zis El. Ei au ieşit şi au intrat în porci. Şi deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare, şi a pierit în ape.
33. Porcarii au fugit şi s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse şi cele întâmplate cu îndrăciţii.
34. Şi iată că toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus; şi, cum L-au văzut, L-au rugat să plece din ţinutul lor.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO