Studiul I – Trimestrul IV

Marți , 30 septembrie 2014

 

 

Din nefericire, mulţi creştini nu au reuşit să perceapă mesajul important al epistolei lui Iacov, probabil din cauza influenţei lui Luther. Contribuţia reformatorului a fost valoroasă, fără nicio discuţie, dar să nu uităm totuşi că „Reforma nu (…) s-a încheiat cu Luther. Ea trebuie continuată până la încheierea istoriei lumii”, deoarece „erori grave” au fost perpetuate de reformatori şi încă multe alte „adevăruri importante” era necesar să fie descoperite. – Ellen G. White, Istoria mântuirii, p. 353

De aici şi necesitatea Marii Treziri din vremea lui Jonathan Edwards, George Whitefield şi a fraţilor Wesley, datorită cărora a luat naştere mişcarea metodistă, care a pus accentul pe rolul vital al sfinţeniei în viaţa creştină. Lucrarea de reformă a continuat apoi cu a Doua Mare Trezire, prin care Dumnezeu i-a chemat pe adventiştii de ziua a şaptea să proclame „solia îngerului al treilea”. Această proclamare mondială culminează cu mărturia plină de Duh Sfânt, dată de un popor alcătuit din aceia care „păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14:12).

4. Citeşte Iacov 1:3; 2:5,22,23; 5:15. Ce învăţăm despre credinţă din aceste texte? Ce ne spun ele despre ce înseamnă a trăi prin credinţă? Cum demonstrează ele că simpla acceptare cu mintea a adevărului nu este credinţă?

Iacov 1

3. ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.

Iacov 2

5. Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?
22. Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.
23. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.”

Iacov 5

15. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

S-ar putea ca unii să fie surprinşi de faptul că, în scurta sa epistolă, Iacov folosește cuvintele a crede și credinţă de 19 ori (în versiunea Cornilescu apare cuvântul „a crede” şi în cap. 1:26, dar are sensul de „a se considera”), mai mult decât cuvântul fapte şi expresia a fi socotit neprihănit la un loc! De altfel, el pune accent pe credință încă de la început, din primul capitol, când vorbește despre încercările creștinilor și despre nevoia de a cere înțelepciune (versetele 3, 6). Dar el nu doar că le scrie despre credinţă, ci aşteaptă din partea lor un anumit fel de credinţă. După cum vom vedea, simplul fapt de a crede nu are în sine nicio valoare; credinţa adevărată poartă anumite semne de identificare, ea se manifestă într-un anumit fel în viaţa şi în caracterul credinciosului.

Ce lucruri pe care le faci zilnic sunt o dovadă a calităţii şi a realităţii credinţei tale? Cum poţi demonstra realitatea credinţei tale chiar şi în lucrurile „neînsemnate”?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Mica 4

 
1. În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.
2. Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.
3. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război;
4. ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit.
5. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de veci!
6. „În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei şchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniţi şi pe aceia pe care-i chinuisem.
7. Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împărăţi peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi până-n veac!
8. Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni şi la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!”
9. Pentru ce strigi tu însă acum aşa de tare? N-ai împărat? Nu mai ai sfetnic, de te apucă durerea ca pe o femeie la naştere?
10. Suferă, fiica Sionului, şi gemi ca o femeie la naştere! Căci acum vei ieşi din cetate şi vei locui în câmp, şi te vei duce până la Babilon! Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmaşilor tăi.
11. Căci acum multe neamuri s-au strâns împotriva ta şi zic: „Să fie pângărită, ca să ne vadă ochii împlinindu-se dorinţa faţă de Sion!”
12. Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu-I înţeleg planurile, nu ştiu că i-a strâns ca pe nişte snopi în arie.
13. „Scoală-te, fiica Sionului, şi treieră! Căci îţi fac un corn de fier şi o copită de aramă, ca să sfărâmi multe popoare şi să închini Domnului prada lor, să închini Domnului întregului pământ averile lor!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO