Studiul XIII – Trimestrul II

Miercuri , 25 iunie 2014

 

Când a fost creată de Dumnezeu, lumea noastră era desăvârșită. Însă, prin intrarea păcatului, această lume desăvârșită a fost grav distrusă. Istoria mântuirii ne arată că unul dintre scopurile primei veniri a Domnului Isus pe pământ a fost acela de a reface desăvârșirea de la început. În final, cei răscumpăraţi vor trăi într-o lume perfectă, ca la început, unde va domni iubirea.

După cum am văzut, dragostea poate exista numai într-un univers moral, numai într-un univers în care trăiesc fiinţe morale. Iar pentru ca să fie morale, fiinţele acestea trebuie să fie și libere. Se ridică atunci întrebarea: Va mai reapărea răul vreodată?

5. Cum ne ajută Daniel 7:27, Ioan 3:16 și Apocalipsa 21:4 să răspundem la această întrebare? Ce înseamnă cuvântul „veșnic”?

Daniel 7

27. Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!”

Ioan 3

16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Apocalipsa 21

4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Când a creat universul, Dumnezeu a hotărât anumite condiţii pentru stabilitatea lui. Lucrul acesta reiese cel mai clar din Geneza 2:17, unde Adam este înștiinţat de faptul că nesocotirea poruncii exprese a lui Dumnezeu duce la moarte. Simpla menţionare a morţii ne arată că, pentru om, veșnicia era condiţionată. Adam se putea bucura de viaţa veșnică numai cu condiţia de a-I rămâne loial lui Dumnezeu.

Geneza 2

17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”

Potrivit profeţiilor, pe pământul înnoit, moartea nu va mai fi o realitate, ceea ce înseamnă că vom trăi veșnic. Unii se întreabă dacă păcatul va mai apărea vreodată. Cu siguranţă, nu!

6. Citește Ieremia 31:31-34. Ce principiu prezentat aici ne ajută să înţelegem că răul nu va mai reapărea niciodată?

Ieremia 31

31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.
32. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.
33. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.
34. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

Împărăţia veșnică va fi formată din acei oameni care I-au rămas loiali lui Dumnezeu pe tot parcursul experienţei lor religioase. În faţa persecuţiei și a necazurilor vieţii, ei au ales să asculte și s-au arătat dispuși să ducă o viaţă de slujire. Dumnezeu promite să scrie Legea Sa în inimile lor pentru ca ei să facă în mod natural ce Îi este plăcut Lui. În Împărăţia lui Hristos, păcatul nu-și mai găsește locul pentru că acolo domnește neprihănirea.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Plângerile lui Ieremia 3

 
1. Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.
2. El m-a dus, m-a mânat în întuneric, şi nu în lumină.
3. Numai împotriva mea Îşi întinde şi Îşi întoarce mâna, toată ziua.
4. Mi-a prăpădit carnea şi pielea şi mi-a zdrobit oasele.
5. A făcut zid împrejurul meu şi m-a înconjurat cu otravă şi durere.
6. Mă aşază în întuneric ca pe cei morţi pentru totdeauna.
7. M-a înconjurat cu un zid, ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.
8. Să tot strig şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.
9. Mi-a astupat calea cu pietre cioplite şi mi-a strâmbat cărările.
10. Mă pândeşte ca un urs şi ca un leu într-un loc ascuns.
11. Mi-a abătut căile, şi apoi S-a aruncat pe mine şi m-a pustiit.
12. Şi-a încordat arcul şi m-a pus ţintă săgeţii Lui.
13. În rinichi mi-a înfipt săgeţile din tolba Lui.
14. Am ajuns de râsul poporului meu şi toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei.
15. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.
16. Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre, m-a acoperit cu cenuşă.
17. Mi-ai luat pacea, şi nu mai cunosc fericirea.
18. Şi am zis: „S-a dus puterea mea de viaţă şi nu mai am nicio nădejde în Domnul.” –
19. Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!
20. Când îşi aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.
21. Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă face să mai trag nădejde:
22. bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
23. ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! –
24. „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.
25. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
26. Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.
27. Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.
28. Să stea singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;
29. să-şi umple gura cu ţărână şi să nu-şi piardă nădejdea;
30. să dea obrazul celui ce-l loveşte şi să se sature de ocări.
31. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.
32. Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare:
33. căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor.
34. Când se calcă în picioare toţi prinşii de război ai unei ţări,
35. când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Preaînalt,
36. când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede Domnul?
37. Cine a spus, şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?
38. Nu iese din gura Celui Preaînalt răul şi binele?
39. De ce să se plângă omul cât trăieşte? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui!
40. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul.
41. Să ne înălţăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:
42. „Am păcătuit, am fost îndărătnici, şi nu ne-ai iertat!
43. În mânia Ta, Te-ai ascuns şi ne-ai urmărit, ai ucis fără milă.
44. Te-ai învăluit într-un nor, ca să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.
45. Ne-ai făcut de batjocură şi de ocară printre popoare.
46. Toţi vrăjmaşii noştri deschid gura împotriva noastră.
47. De groază şi de groapă am avut parte, de prăpăd şi pustiire.”
48. Şuvoaie de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu.
49. Mi se topeşte ochiul în lacrimi, necurmat şi fără răgaz,
50. până ce Domnul va privi din cer şi va vedea.
51. Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetăţii mele.
52. Cei ce mă urăsc fără temei m-au gonit ca pe o pasăre.
53. Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă şi au aruncat cu pietre în mine.
54. Mi-au năvălit apele peste cap, şi ziceam: „Sunt pierdut!”
55. Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.
56. Tu mi-ai auzit glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele şi strigătele mele.”
57. În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat şi ai zis: „Nu te teme!”
58. Doamne, Tu ai apărat pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!
59. Doamne, ai văzut apăsarea mea: fă-mi dreptate.
60. Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile lor împotriva mea.
61. Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea,
62. cuvântările potrivnicilor mei şi planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea.
63. Uită-Te când stau ei jos sau când se scoală. Eu sunt cântecul lor de batjocură.
64. Răsplăteşte-le, Doamne, d
upă faptele mâinilor lor!
65. Împietreşte-le inima şi aruncă blestemul Tău împotriva lor!
66. Urmăreşte-i în mânia Ta şi şterge-i de sub ceruri, Doamne!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO