Studiul XI – Trimestrul II

Vineri , 13 iunie 2014

Soarele apune la ora 21:00

 

„De ce propovăduiau apostolii pocăinţa faţă de Dumnezeu? Fiindcă păcătosul îşi stricase relaţia cu Tatăl. El încălcase Legea și trebuia să își vadă păcatul și să se pocăiască. Și ce trebuia să facă în continuare? Să privească la Isus, căci numai sângele Său poate curăţi de orice păcat. Credinţa în Hristos este necesară, fiindcă în Lege nu există nicio putere mântuitoare. Legea condamnă, dar nu îl poate ierta pe călcătorul ei. Păcătosul trebuie să se bizuie pe meritele sângelui lui Hristos. «Dacă vor căuta ocrotirea Mea», spune Răscumpărătorul îndurător, «vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.» (În engl.: Să se prindă de puterea Mea ca să poată avea pace cu Mine și va avea pace cu Mine.) Domnul nostru a afirmat că acela căruia i s-a iertat mult va iubi mult; și numai acela care se va vedea așa cum este, murdar de păcat, un călcător al Legii sfinte a lui Dumnezeu, își va da seama că are nevoie de iertare. Cel pe deplin conștient de cerinţele sacre ale Legii va vedea cel mai clar enormitatea abaterilor sale și va considera că, într-adevăr, i s-a iertat mult.” – Ellen G. White, Signs of the Times, 5 august 1886

Întrebări pentru discuţie

1. Citește cu atenţie paragraful de mai sus. Ce aβirmaţii din acest citat ne ajută să înţelegem mai bine subiectul pe care îl studiem trimestrul acesta? Ce înseamnă faptul că „păcătosul trebuie să se bizuie pe meritele sângelui lui Hristos”?

2. Meditează la avertizarea din Iuda, vers. 4. Oamenii despre care vorbește Iuda erau probabil credincioși, din moment ce propovăduiau harul lui Dumnezeu. Totuși el spune că ei Îl tăgăduiau pe Domnul Isus. Ce implicaţii serioase are acest adevăr pentru cei care pretind că harul lui Dumnezeu anulează Legea? Când susţin că Legea a fost desfiinţată, de care porunci încearcă ei de fapt să se debaraseze?

3. Cum îl ajută pe Satana (al cărui scop este desfiinţarea Legii lui Dumnezeu) negarea valabilităţii Legii sau a vreunei porunci?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ieremia 43

 
1. Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care-l însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună,
2. Azaria, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, şi toţi oamenii aceia îngâmfaţi au zis lui Ieremia: „Minţi! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui: „Nu vă duceţi în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme!”
3. Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aţâţă împotriva noastră, ca să ne dai în mâna haldeilor să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon!”
4. Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate căpeteniile oştilor şi tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului, care le poruncea să rămână în ţara lui Iuda.
5. Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştilor au luat pe toate rămăşiţele lui Iuda, care, din împrăştiaţi cum erau printre toate neamurile, se întorseseră să locuiască în ţara lui Iuda,
6. şi anume pe bărbaţii, femeile, copiii, fiicele împăratului şi pe toate sufletele pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, precum şi pe prorocul Ieremia şi pe Baruc, fiul lui Neriia.
7. Au plecat, dar, în ţara Egiptului – căci n-au ascultat de porunca Domnului – şi au ajuns până la Tahpanes.
8. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia la Tahpanes astfel:
9. „Ia în mână nişte pietre mari şi ascunde-le în faţa iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui faraon din Tahpanes.
10. Şi spune iudeilor: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns, şi îşi va întinde covorul peste ele.
11. El va veni şi va lovi ţara Egiptului: va omorî pe cei sortiţi să moară, va duce în robie pe cei sortiţi robiei şi va ucide cu sabia pe cei sortiţi la sabie!
12. Voi pune foc caselor dumnezeilor Egiptului; Nebucadneţar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveli cu ţara Egiptului cum se înveleşte păstorul cu haina lui şi va ieşi în pace din ea.
13. Va sfărâma stâlpii din Bet-Şemeş, din ţara Egiptului şi va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO