Studiul VII – Trimestrul II

Vineri , 16 mai 2014

Soarele apune la ora 20:35

 

„[Legea] ne descoperă păcatul, ne face să simţim nevoia după Hristos și să alergăm la El pentru a primi iertarea și pacea, prin pocăinţă faţă de Dumnezeu și credinţă în Domnul nostru Isus Hristos. (…)

Cele Zece Porunci nu trebuie să fie privite atât de mult din perspectiva interdicţiilor, cât din perspectiva milei. Interdicţiile sunt garanţia sigură a fericirii care vine prin ascultare. Când este primită prin Hristos, Legea lucrează în noi curăţia caracterului, care ne va aduce bucurie de-a lungul veacurilor veșniciei. Pentru cel ascultător, ea este un zid de apărare. Noi vedem în ea bunătatea lui Dumnezeu care, prin faptul că le descoperă oamenilor principiile neschimbătoare ale neprihănirii, caută să-i apere de relele care vin ca urmare a nelegiuirii.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, p. 234, 235

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi în cadrul grupei despre minunata speranţă pe care o găsim în Galateni 3:21. Prin ce cuvinte este prezentată aici Evanghelia harului? Prin ce cuvinte este combătut legalismul?

Galateni 3

21. Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.

2. Viaţa evlavioasă nu este opţională pentru cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Mulţi oameni, bine intenţionaţi de altfel, subliniază nevoia noastră de a ajunge la „desăvârșire” pentru a intra în Împărăţia cerului. Din nefericire, ei susţin că autosuβicienţa este cheia spre mântuire și ignoră realitatea naturii umane păcătoase. Adevărul este că oamenii sunt nevoiţi să trăiască având anumite înclinaţii spre păcat, pe care le-au moștenit, şi sunt permanent asaltaţi de ispite. Adepţii concepţiei amintite mai sus consideră că faptele constituie barometrul mântuirii lor. Privind spre ei înșiși, se descurajează. Căci cine dintre noi se poate ridica vreodată la înălţimea sfinţeniei lui Dumnezeu și a standardelor Legii Sale? Ce putem face pentru a duce o viaţă de evlavie și credincioșie, fără să ajungem să ne punem speranţa mântuirii în altceva decât în neprihănirea lui Hristos?

3. Care este scopul Legii?

*

******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ieremia 15

 
1. Domnul mi-a zis: „Chiar dacă Moise şi Samuel s-ar înfăţişa înaintea Mea, tot n-aş fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se!
2. Şi dacă-ţi vor zice: „Unde să ne ducem?”, să le răspunzi: „Aşa vorbeşte Domnul: „La moarte, cei sortiţi la moarte, la sabie, cei sortiţi sabiei, la foamete, cei sortiţi foametei, la robie, cei sortiţi robiei!”
3. Căci voi trimite împotriva lor patru feluri de nenorociri, zice Domnul: sabia, ca să-i ucidă, câinii, ca să-i sfâşie, păsările cerului şi fiarele pământului, ca să-i mănânce şi să-i nimicească.
4. Îi voi face de pomină pentru toate împărăţiile pământului, din pricina lui Manase, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, şi pentru tot ce a făcut el în Ierusalim.
5. Căci cine să aibă milă de tine, Ierusalime, cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate?
6. M-ai părăsit, zice Domnul, ai dat înapoi; de aceea Îmi întind mâna împotriva ta şi te nimicesc: sunt sătul de milă.
7. Îi vântur cu lopata, la porţile ţării; îi lipsesc de copii, pierd pe poporul Meu, căci nu s-au abătut de la căile lor.
8. Văduvele lor sunt mai multe decât boabele de nisip din mare; peste mama tânărului aduc un pustiitor ziua în amiaza mare; fac să cadă deodată peste ea necazul şi groaza.
9. Cea care născuse şapte fii tânjeşte, îşi dă sufletul; soarele ei apune când este încă ziuă: este roşie, acoperită de ruşine. Pe cei ce mai rămân îi dau pradă sabiei înaintea vrăjmaşilor lor, zice Domnul.” –
10. Vai de mine, mamă, că m-ai născut pe mine, om de ceartă şi de pricină pentru toată ţara! Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, şi totuşi toţi mă blestemă!”
11. Domnul a răspuns: „Da, vei avea un viitor fericit; da, voi sili pe vrăjmaş să te roage la vreme de nenorocire şi la vreme de necaz!
12. Poate fierul să frângă fierul de la miazănoapte şi arama?
13. Averile şi comorile tale le voi da pradă fără despăgubire, din pricina tuturor păcatelor tale, pe tot ţinutul tău.
14. Te voi duce rob la vrăjmaşul tău într-o ţară pe care n-o cunoşti, căci focul mâniei Mele s-a aprins şi arde peste voi!” –
15. Tu ştii tot, Doamne! Adu-Ţi aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă pe prigonitorii mei! Nu mă lua, după îndelunga Ta răbdare. Gândeşte-Te că sufăr ocara din pricina Ta!
16. Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor!
17. N-am şezut în adunarea celor ce petrec, ca să mă înveselesc cu ei: de frica puterii Tale, am stat singur la o parte, căci mă umplusem de mânie.
18. Pentru ce nu mai conteneşte suferinţa mea? Pentru ce mă ustură rana şi nu vrea să se vindece? Să fii Tu pentru mine ca un izvor înşelător, ca o apă care seacă? –
19. De aceea aşa vorbeşte Domnul: „Dacă te vei lipi iarăşi de Mine, îţi voi răspunde iarăşi, şi vei sta înaintea Mea; dacă vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei!
20. Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă; ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu tine ca să te scap şi să te izbăvesc, zice Domnul.
21. Te voi izbăvi din mâna celor răi şi te voi scăpa din mâna asupritorilor.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO