„Pe scaunul lui Moise”

 

Studiul III – Trimestrul II

Duminică , 13 aprilie 2014

 

Expresia „cărturarii și fariseii” pare a desemna două grupări separate, însă, după cum reiese din Faptele 23:9, cărturarii erau o subgrupare a fariseilor. Fariseii au devenit o grupare vizibilă în timpul Imperiului Grec și se crede că sunt o rămășiţă a unei secte de evrei credincioși, cunoscuţi sub numele de hasidim, care au susţinut răscoala macabeilor împotriva Greciei.

Fapte 23

9. S-a făcut o mare zarvă; şi câţiva cărturari din partida fariseilor, s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă şi au zis: „Noi nu găsim nicio vină în omul acesta; dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger…?”

Denumirea de „fariseu” provine din cuvântul ebraic paras, „a separa”. Într-o epocă în care mulţi evrei s-au lăsat influenţaţi în mare măsură de culturile păgâne, fariseii au considerat ca o datorie să ia măsuri ca fiecare bărbat evreu să cunoască Legea. În acest scop, au stabilit poziţia de rabbi (rabin), care are sensul propriu de „învăţătorul meu”.

Domnul Isus a recunoscut poziţia lor de învăţători ai poporului prin cuvintele „cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise” (Matei 23:2,3). În definitiv, ei își asumaseră răspunderea de a-i instrui pe oameni în ce privește Legea.

Matei 23

2. a zis: „Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise.
3. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.

1. Citește Matei 23:1-7. Potrivit acestui pasaj, care era una dintre principalele obiecţii pe care li le-a adus Domnul Isus cărturarilor și fariseilor?

Matei 23

1. Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi,
2. a zis: „Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise.
3. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.
4. Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.
5. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi;
6. umblă după locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sinagogi;
7. le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică: „Rabi! Rabi!”

Cele mai multe referiri din Evanghelii la cărturari și la farisei sunt negative și, dacă ne gândim că mulţi dintre ei au avut un aport însemnat la răstignirea lui Isus și la persecutarea urmașilor Săi, atitudinea aceasta negativă este justificată. Se pare că fariseii nu făceau altceva decât să-i pândească pe oameni pe la colţuri și pe după copaci pentru a-i prinde pe picior greșit și a le arunca în faţă cu legea. Imaginea aceasta apare atât de frecvent în Scriptură, încât numele de fariseu a ajuns să fie sinonim cu legalist. Dar, dacă analizăm cu atenţie pasajul amintit mai sus, descoperim că Domnul Isus nu le reproșa fariseilor dorinţa lor ca alţii să păzească Legea lui Moise, ci faptul că ei înșiși nu o păzeau. Marea lor problemă era ipocrizia: spuneau una, dar făceau altceva; iar dacă făceau totuși ce era bine, aveau motivaţii greșite.

Recitește cuvintele adresate de Domnul Isus fariseilor. Cum ne putem asigura că nu ne facem vinovaţi de atitudini asemănătoare cu cele ale lor?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 48

 
1. Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel şi care aţi ieşit din apele lui Iuda; voi, care aţi jurat pe Numele Domnului şi care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire!
2. Căci ei îşi trag numele de la cetatea sfântă şi se bizuie pe Dumnezeul lui Israel, al cărui nume este Domnul oştirilor.
3. De multă vreme am făcut cele dintâi prorocii, din gura Mea au ieşit şi Eu le-am vestit: deodată am lucrat, şi s-au împlinit.
4. Ştiind că eşti împietrit, că grumazul îţi este un drug de fier şi că ai o frunte de aramă,
5. ţi-am vestit demult aceste lucruri, ţi le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poţi să zici: „Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit!”
6. Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Şi nu vreţi să le mărturisiţi acum?… De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.
7. Ele se fac în timpul de faţă şi nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoştinţă despre ele, ca să nu poţi zice: „Iată că le ştiam.”
8. Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai ştiut şi nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele: căci ştiam că ai să fii necredincios şi că din naştere ai fost numit răzvrătit.
9. Din pricina Numelui Meu sunt îndelung răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc.
10. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei.
11. Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.
12. Ascultă-Mă, Iacove! Şi tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel Dintâi şi tot Eu sunt şi Cel din Urmă.
13. Mâna Mea a întemeiat pământul, şi dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am chemat, s-au şi înfăţişat îndată.
14. Strângeţi-vă cu toţii şi ascultaţi! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubeşte Domnul va împlini voia Lui împotriva Babilonului, şi braţul lui va apăsa asupra haldeilor.
15. Eu am vorbit şi Eu l-am şi chemat; Eu l-am adus, şi lucrarea lui va izbuti.
16. Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi! De la început, n-am vorbit în ascuns, de la obârşia acestor lucruri, am fost de faţă. Şi acum, Domnul Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.”
17. Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!
18. O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării.
19. Sămânţa ta ar fi fost ca nisipul, şi roadele pântecelui tău, ca boabele de nisip; numele tău n-ar fi fost şters şi nimicit înaintea Mea.
20. Ieşiţi din Babilon, fugiţi din mijlocul haldeilor! Vestiţi, trâmbiţaţi cu glas de veselie, daţi de ştire până la capătul pământului, spuneţi: „Domnul a răscumpărat pe robul Său, Iacov!”
21. Şi nu vor suferi de sete în pustiurile în care-i va duce: ci va face să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca, şi va curge apa.
22. Cei răi n-au pace, zice Domnul.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO