Studiul 13 – Trimestrul III

Duminică , 22 septembrie 2013

 

1. Care este marea făgăduinţă care însoţeşte Marea Trimitere din Matei 28:18-20? Ce înseamnă ea în mod practic? Ce speranţă ne insuflă? De ce este importantă pentru noi?

Matei 28

18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Ucenicii nu au predicat Evanghelia prin puterea lor, ci prin puterea Domnului Hristos. Potrivit lui Pavel, la data aceea, Evanghelia fusese propovăduită oricărei făpturi de sub cer în numai câţiva ani (Coloseni 1:23). Deşi unii pun la îndoială afirmaţia aceasta, nu există dubii că Evanghelia a avut un impact uriaş asupra societăţii din secolul I. Ea a schimbat faţa lumii! Hristos le-a promis ucenicilor că avea să trimită peste ei „făgăduinţa Tatălui” şi că aveau să fie „îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49). Mai târziu, El a adăugat: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Faptele 1:8).

Coloseni 1

23. negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.

Luca 24

49. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Misiunea este dificilă, dar făgăduinţele lui Dumnezeu sunt certe. O astfel de făgăduinţă se găseşte în Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Proclamarea Evangheliei în toată lumea pare imposibilă într-adevăr, dar puterea lui Dumnezeu va trece peste orice obstacol. Înainte de revenirea Domnului nostru, fiecare om de pe planeta Pământ va avea ocazia de a auzi şi de a înţelege solia despre dragostea şi adevărul lui Dumnezeu (vezi Apocalipsa 18:1).

Apocalipsa 18

1. După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.

„Am văzut îngeri grăbindu-se încoace şi încolo în cer, coborând către pământ şi urcând apoi iarăşi la cer, pregătindu-se pentru împlinirea unui eveniment important. Apoi, am văzut un alt înger puternic, însărcinat să coboare pe pământ, să-şi unească glasul cu al celui de-a treilea înger şi să dea putere şi energie soliei sale. Slavă şi o mare putere au fost date îngerului şi, când a coborât, pământul a fost luminat de slava lui. Lumina care-l însoţea pe acest înger pătrundea pretutindeni.” – Ellen G. White, Experienţe şi viziuni, p. 277

Dumnezeu va duce lucrarea la bun sfârşit. El va revărsa Duhul Sfânt cu multă putere şi va realiza ceea ce omeneşte pare a fi imposibil.

Ce poţi face în mod concret pentru oamenii din imediata ta apropiere ca să fii un martor mai eficient pentru Domnul, contribuind, astfel, la împlinirea făgăduinţei din Matei 24:14?

Matei 24

14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

*

*********

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 46

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. De cântat pe alamot. O cântare.) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.
2. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.
3. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. – (Oprire)
4. Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.
5. Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.
6. Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul se topeşte de groază.
7. Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. – (Oprire)
8. Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.
9. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. –
10. „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” –
11. Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. – (Oprire)
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO