Studiul 9 – Trimestrul II

Duminică , 26 mai 2013

 

Punctul central al mesajului lui Ţefania îl constituie venirea „zilei Domnului” (Ţefania 1:7). Pentru profeţii biblici, ziua Domnului desemnează momentul în care Dumnezeu intervine în activităţile omeneşti pentru a salva şi, în acelaşi timp, pentru a pedepsi. Majoritatea israeliţilor din vechime credeau că, în această zi, Domnul îl va elibera şi înălţa pe Israel şi va nimici naţiunile duşmane pentru totdeauna. Spre marea surprindere a ascultătorilor săi, profetul a declarat că ziua Domnului avea să fie o zi nefastă chiar şi pentru poporul lui Dumnezeu (Ţefania 1:1-5), din cauză că a păcătuit împotriva Lui (Ţefania 1:17).

Țefania 1

7. Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, Şi-a sfinţit oaspeţii.

Țefania 1

1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda:
2. „Voi nimici totul de pe faţa pământului, zice Domnul.
3. Voi nimici oamenii şi vitele, păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire şi pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvârşire pe oameni de pe faţa pământului, zice Domnul.
4. Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăvârşire din locul acesta rămăşiţele lui Baal, numele slujitorilor săi şi preoţii împreună cu ei,
5. pe cei ce se închină pe acoperişuri înaintea oştirii cerurilor, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură şi pe împăratul lor, Malcam,

Țefania 1

17. „Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare, şi vor bâjbâi ca nişte orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele ca praful, şi carnea, ca gunoiul!”

1. Compară Ţefania 1:14-18 cu Ioel 2:1-11 şi Amos 5:18-20. Ce tablou al „zilei Domnului” putem zugrăvi pe baza acestor pasaje?

Țefania 1

14. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape şi vine în graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, şi viteazul ţipă cu amar.
15. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi nimicire, o zi de întuneric şi negură, o zi de nori şi de întunecime,
16. o zi în care va răsuna trâmbiţa şi strigătele de război împotriva cetăţilor întărite şi turnurilor înalte.
17. „Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare, şi vor bâjbâi ca nişte orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele ca praful, şi carnea, ca gunoiul!”
18. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să-i izbăvească, în ziua mâniei Domnului; ci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi locuitorii ţării.

Ioel

1. „Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!”
2. O zi de întuneric şi negură mare, o zi de nori şi de întunecime. Ca zorile dimineţii se întinde peste munţi un popor mare şi puternic, cum n-a mai fost din veac şi nici în vremurile viitoare nu va mai fi.
3. Arde focul înaintea lui şi pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, ţara era ca o grădină a Edenului, şi după el este un pustiu sterp: nimic nu-i scapă.
4. Parcă sunt nişte cai şi aleargă ca nişte călăreţi.
5. Vin uruind ca nişte care pe munţi şi pârâie ca o flacără de foc când mistuie miriştea; par o puternică oştire gata de luptă.
6. Tremură popoarele înaintea lor şi toate feţele îngălbenesc.
7. Aleargă ca nişte războinici, se suie pe ziduri ca nişte războinici, fiecare îşi vede de drumul lui şi nu se abate din cărarea lui.
8. Nu se împing unii pe alţii, fiecare ţine şirul, se năpustesc prin săgeţi şi nu se opresc din mers.
9. Se răspândesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case şi intră pe ferestre ca un hoţ.
10. Înaintea lor se cutremură pământul, se zguduie cerurile, soarele şi luna se întunecă, şi stelele îşi pierd lumina.
11. Domnul face să tune glasul Lui înaintea oştirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare, şi Cel ce împlineşte cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului şi foarte înfricoşată: cine o poate suferi?

Amos 5

18. Vai de cei ce doresc „ziua Domnului”! Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric, şi nu lumină.
19. Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid, şi-l muşcă un şarpe!
20. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă şi fără strălucire?

Ţefania compară judecata iminentă cu ştergerea vieţii de pe faţa pământului din zilele potopului (Geneza 6-8). În Ţefania 1:2,3, ordinea în care sunt enumerate fiinţele care urmează să fie nimicite este inversă faţă de ordinea în care au fost create: oamenii, vitele, păsările cerului şi peştii mării (compară cu Geneza 1:20-27).

Țefania 1

2. „Voi nimici totul de pe faţa pământului, zice Domnul.
3. Voi nimici oamenii şi vitele, păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire şi pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvârşire pe oameni de pe faţa pământului, zice Domnul.

Geneza 1

20. Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
21. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
22. Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.”
23. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.
24. Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost.
25. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Profetul îi avertizează pe locuitorii ţării că nu vor putea să dea mită pentru a scăpa de judecată. Nici argintul, nici aurul nu îi va putea scăpa de mânia Domnului. Locuitorii Ierusalimului se complăceau în starea lor şi pretindeau că Dumnezeu nu va face nici bine, nici rău. Ei credeau că El nu va interveni cu nimic (Ţefania 1:12). Totuşi judecăţile divine au demonstrat că Dumnezeu intervine în mod activ pentru a-i asigura un viitor poporului Său credincios.

Țefania 1

12. În vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare şi voi pedepsi pe toţi oamenii care se bizuie pe drojdiile lor şi zic în inima lor: „Domnul nu va face nici bine, nici rău!”

Din cartea lui Ţefania reiese clar că judecata lui Dumnezeu are atât un rol punitiv, cât şi unul corectiv. Domnul promite că îi va cruţa pe cei care Îl caută (Ţefania 2:3). Ziua Domnului înseamnă mai mult decât sfârşitul lumii; înseamnă aşezarea Împărăţiei viitoare a lui Dumnezeu, care va dura veşnic.

Țefania 2

. Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.

Citeşte Ţefania 1:18. În ce situaţii din viaţă ai constat cât de adevărat este principiul exprimat aici? Din ce dificultăţi nu te-ar fi putut scăpa nici chiar toţi banii din lume?

Țefania 1

18. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să-i izbăvească, în ziua mâniei Domnului; ci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi locuitorii ţării.

===============================================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ezra 2

1. Iată oamenii din ţară care s-au întors din robie, şi anume aceia pe care îi luase Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la Babilon şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.
2. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:
3. fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;
4. fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;
5. fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci;
6. fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece;
7. fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
8. fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci;
9. fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;
10. fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi;
11. fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei;
12. fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi;
13. fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şase;
14. fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase;
15. fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru;
16. fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;
17. fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei;
18. fiii lui Iora, o sută doisprezece;
19. fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei;
20. fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci;
21. fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei;
22. oamenii din Netofa, cincizeci şi şase;
23. oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
24. fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi;
25. fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei;
26. fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu;
27. oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
28. oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei;
29. fiii lui Nebo, cincizeci şi doi;
30. fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase;
31. fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
32. fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
33. fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci;
34. fiii Ierihonului, trei sute patruzeci şi cinci;
35. fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.
36. Preoţi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei;
37. fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;
38. fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;
39. fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.
40. Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, şaptezeci şi patru.
41. Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt.
42. Fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi o sută treizeci şi nouă.
43. Slujitorii Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
44. fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon,
45. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,
46. fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan,
47. fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia,
48. fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam,
49. fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,
50. fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,
51. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
52. fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,
53. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
54. fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
55. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,
56. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
57. fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.
58. Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi.
59. Iată cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, din Imer şi care n-au putut să-şi arate casa lor părintească şi neamul, ca să facă dovada că erau din Israel:
60. fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi.
61. Şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.
62. Şi-au căutat însemnarea în cărţile spiţelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea, au fost îndepărtaţi de la preoţie,
63. şi dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri preasfinte, până când un preot va întreba pe Urim şi Tumim.
64. Toată adunarea era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi,
65. afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei se aflau două sute de cântăreţi şi cântăreţe. < /address>

66. Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,
67. patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.
68. Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aşeze din nou pe locul unde fusese.
69. Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şaizeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de haine preoţeşti.
70. Preoţii şi leviţii, oamenii din popor, cântăreţii, uşierii şi slujitorii Templului s-au aşezat în cetăţile lor. Tot Israelul a locuit în cetăţile lui.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO