Cel care a purtat păcatul în locul nostru

Studiul 12

Miercuri , 20 martie 2013

 

6. Ce afirmaţie se face în Galateni 3:13? Meditează la implicaţiile impresionante ale acestui text, ţinând cont de divinitatea Domnului Hristos. Ce ne spune aceasta despre dispoziţia lui Dumnezeu de a ne mântui? De asemenea, ce ne spune aceasta despre situaţia tragică în care se află cei care nu acceptă calea de scăpare oferită de Domnul Hristos?

Galateni 3

13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”

Când a luat asupra Sa vina păcatelor noastre şi când a murit, despărţit fiind de Dumnezeu, Domnul Isus a împlinit făgăduinţa rostită la început în Grădina Edenului, potrivit căreia Sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui. Jertfa Sa a făcut posibilă împăcarea lui Dumnezeu cu familia omenească şi, în final, va face posibilă eradicarea răului din univers (Evrei 2:14; Apocalipsa 20:14).

Evrei 2

14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,

Apocalipsa 20

14. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.

7. Ţinând cont de ceea ce se afirmă în Galateni 3:13, citeşte Matei 27:46. Ce ne spun cuvintele Domnului Isus despre suferinţa pe care a îndurat-o pe cruce?

Galateni 3

13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”

Matei 27

46. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”

Pe cruce, Hristos a acceptat să poarte blestemul păcatului în locul nostru. Acest lucru a produs o modificare în poziţia Sa înaintea Tatălui. Când era adus pe altar, mielul de jertfă devenea un înlocuitor al păcătosului. Tot la fel, când a fost înălţat pe cruce, statutul Domnului Hristos înaintea Tatălui s-a schimbat. Întrucât nu mai avea acces la prezenţa lui Dumnezeu, El a simţit blestemul apărut ca urmare a păcatului nostru. Cu alte cuvinte, Acela care a fost una cu Tatăl din veşnicie a cunoscut pe cruce despărţirea de Tatăl prin „despărţirea de puterile divine”, cum notează Ellen White (Manuscrisul 93, 1899). Este dificil să înţelegem ce s-a întâmplat cu exactitate, dar cunoaştem suficient de mult pentru a ne da seama ce preţ uriaş a fost plătit pentru răscumpărarea noastră.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO