Studiul 12

Joi , 20 decembrie 2012

 

În Noul Testament, unul dintre evenimentele legate de a doua venire a Domnului Hristos este învierea celor care au murit cu credinţa în El. Din punctul de vedere al credincioşilor, învierea este evenimentul cel mai important al revenirii, întrucât la momentul acela cei mai mulţi urmaşi ai lui Hristos se vor afla în mormânt.

8. Ce ne spun textele următoare despre învierea morţilor care va avea loc la revenirea Domnului Hristos?

1 Tesaloniceni 4

13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.
14. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.

1 Corinteni 15

13. Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.
14. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră.
15. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie.
16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.
21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.
22. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;
23. dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
24. În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.
25. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.

Romani 8

11. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Filipeni 3

20. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
21. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Biblia ne învaţă că la înviere „trupul” este readus la viaţă. Cu alte cuvinte, învierea biblică este o înviere trupească. Adevărul acesta devine şi mai clar dacă ne gândim la faptul că mormântul în care a fost aşezat trupul lui Hristos a rămas gol după învierea Sa. Trupul Său mort nu a rămas acolo. Învierea noastră este un fapt tot atât de cert ca şi învierea Sa.

9.Dacă învierea înseamnă distrugerea puterii morţii, atunci cum explicăm pe baza acestui fapt motivul pentru care nu putem avea parte de înviere decât dacă suntem „în Hristos”? 2 Timotei 1:8-10

2 Timotei 1

8. Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.
9. El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,
10. dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.

Secretul nemuririi nu va fi descoperit prin intermediul cercetărilor ştiinţifice. Puterea morţii a fost deja distrusă prin moartea şi învierea lui Hristos (Romani 6:9); în baza acestui fapt, El poate să le ofere nemurirea celor care devin părtaşi prin botez la moartea şi învierea Sa (Romani 6:23). De asemenea, Biblia ne arată clar că darul nemuririi nu le este oferit credincioşilor la moarte, ci cu ocazia revenirii lui Isus, „la cea din urmă trâmbiţă” (1 Corinteni 15:51-54).

Romani 6

9. întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui.

Romani 6

23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

1 Corinteni 15

51. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
52. într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
53. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
54. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.

Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 11:25). Ce poţi face pentru a te bucura mai mult de speranţa pe care ne-o transmit aceste cuvinte rostite de Isus? Ce ne-am face fără această speranţă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO