Studiul 6

Luni , 5 noiembrie 2012

 

Cadrul este pregătit pentru ca noi să putem obţine biruinţa asupra forţelor răului şi, mai mult decât atât, Biblia ne oferă în mod clar speranţa că biruinţa este deja a noastră.

3.Ce idee vrea să transmită Pavel în Romani 8:26-39? Ce motive avem să privim viitorul cu încredere? Notează toate făgăduinţele şi cuvintele de încurajare din acest pasaj. Cum le putem transforma în realitate şi cum putem trăi potrivit acestor învăţături din Cuvântul lui Dumnezeu?

Romani 8

26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
27. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.
28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
29. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.
30. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
31. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!
35. Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
36. După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
37. Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39. nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Pasajul din Romani 8:29,30 este de multă vreme terenul dezbaterilor pe tema predestinării. Totuşi el apare în cadrul unei mari făgăduinţe. Pavel prezintă cel puţin două motive pentru care creştinul poate avea încredere în Domnul. În primul rând, Duhul ne ajută în încercări şi „suspi” pentru noi. În al doilea rând, potrivit planului veşnic al lui Dumnezeu, toate lucrurile, inclusiv încercările, contribuie la binele final al creştinului (chiar dacă lucrul acesta nu este foarte vizibil în momentul de faţă). Manifestarea încrederii în Dumnezeu în vremurile grele este un aspect esenţial al trăirii prin credinţă, şi nu prin vedere.

În versetele 29 şi 30, Pavel justifică încrederea exprimată în versetul 28. El arată aici că planul lui Dumnezeu pentru cei care Îl iubesc este amplu, incluzând toate procesele mântuirii.

4. Argumentul adus de Pavel în sprijinul încrederii creştinului atinge punctul culminant în versetele 31-34. Ce ne spune el aici? Ce învăţături practice putem desprinde de aici?

5. Care sunt lucrurile asupra cărora putem câştiga biruinţa şi care nu ne pot despărţi de dragostea lui Dumnezeu? Romani 8:35-39

Observă că în această listă apar şi stăpânirile şi puterile. Faptul că lista lui Pavel este atât de lungă ne lasă să înţelegem că în universul acesta nu există nimic asupra căruia creştinul să nu poată fi biruitor prin Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO