Studiul 5

Miercuri , 31 octombrie 2012

 

Cuvântul archai tradus cu „stăpâniri” poate avea sensul de „autorităţi civile”, dar şi de „puteri supranaturale care încearcă să ia în stăpânire viaţa oamenilor”. Un alt cuvânt este stoicheia – „elemente” sau „substanţe elementare ori principiu elementar”. Contextele ne dezvăluie alte aspecte ale lumii căzute din care am fost răscumpăraţi prin biruinţa de la cruce.

4. De ce alte lucruri am fost eliberaţi prin Isus, în afară de eliberarea de puterile rele? Coloseni 2:8,14,20; Galateni 4:1-11, în special versetele 3 şi 9.

Coloseni 2

8. Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
14. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.
20. Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:

Galateni 4

1. Dar, câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot.
2. Ci este sub epitropi şi îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său.
3. Tot aşa şi noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii.
4. Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,
5. ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.
6. Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, adică: „Tată!”
7. Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.
8. Odinioară, când nu cunoşteaţi pe Dumnezeu, eraţi robiţi celor ce din firea lor nu sunt dumnezei.
9. Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu sau, mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou?
10. Voi păziţi zile, luni, vremuri şi ani.
11. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.

Termenul „puteri” utilizat de Pavel, pare a adăuga lângă sensul de „fiinţe spirituale” şi pe cel de „forţe, sau puteri care stăpânesc peste viaţa oamenilor, dar nu sunt divine”: puterea politică sau socială, puterea tradiţiei şi chiar puterea religioasă. Cuvântul stoicheia („învăţături începătoare”) din Galateni 4:3,9 se referă la sistemul de învăţături păgâne din care fuseseră scoşi creştinii galateni. Este utilizat şi cu referire la unele aspectele ale sistemului de legi iudaice antice, iar în Coloseni 2:8,20, se referă metaforic la principiile filosofice ale lumii.

În Isaia 24:21, expresia «pe pământ, pe împăraţii pământului» ne lasă să înţelegem că «în cer, oştirea de sus» se referă la Satana şi la îngerii răi. Pavel îl numeşte pe Satana «domnul puterii văzduhului» (Efeseni 2:2), iar pe conducătorii nevăzuţi ai răului îi numeşte «stăpânitorii întunericului acestui veac … care sunt în locurile cereşti» (Efeseni 6:12). În 1 Corinteni 15:24,25, Pavel vorbeşte despre faptul că Hristos a supus toate aceste puteri. Isaia prevede timpul în care îngerii răi şi oamenii răi vor suferi cu toţii pedeapsa – vezi Matei 25:41; 2 Petru 2:4,9; Apocalipsa 20:10-15. (Comentariul biblic AZŞ, vol. 4, pag. 198, 199)

Isaia 24

21. În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oştirea de sus, iar pe pământ pe împăraţii pământului.

Efeseni 2

2. în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.

Efeseni 6

12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

1 Corinteni 15

24. În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.
25. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.

Matei 25

41. Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!

2 Petru 2

4. Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;
9. înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:

Apocalipsa 20

10. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.
11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.
12. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
13. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
14. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
15. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.

Biblia ne învaţă că viaţa este stăpânită de o varietate de puteri, atât personale, cât şi impersonale. Fără Hristos, omul rămâne la discreţia lor, indiferent de forma pe care o au. Presiunile momentului, frica de viitor şi exigenţele vieţii, ale societăţii, ale tradiţiei şi ale ideologiei pot exercita o influenţă care să ne despartă de Domnul. Însă, prin Hristos, noi am fost eliberaţi de păcate şi de robia faţă de aceste „puteri”. Avem nevoie să înţelegem în ce constă biruinţa Sa şi să o cerem şi în dreptul nostru.

Pe lângă realităţile supranaturale din lumea noastră, cu ce alte forţe şi influenţe te lupţi, cu ce forţe şi puteri ostile ţie şi credinţei tale te confrunţi? Mai întâi, e nevoie să identifici care sunt ele şi apoi să ceri împlinirea făgăduinţelor pe care le ai prin Isus ca să poţi câştiga biruinţa asupra lor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO