Revenirea – curând şi pe neaşteptate (1 Tes. 5:1-3)

Studiul 9

Luni , 27 august 2012

 

2. Ce înseamnă expresia „vremuri şi soroace”? 1 Tesaloniceni 5:1-3; Faptele 1:6,7.

1 Tesaloniceni 5

1. Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.
2. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.
3. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.

Fapte 1

6. Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”
7. El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

Expresia „ziua Domnului” este frecvent întâlnită în pasajele despre judecată din Vechiul Testament. Ea indică o intervenţie categorică din partea lui Dumnezeu în „vremea sfârşitului”, accentul căzând pe consecinţele negative ale neascultării (Isaia 13:6-9; Ieremia 46:10; Ezechiel 30:2-12). În acest pasaj, Pavel combină acest concept mai vechi cu analogia cu hoţul folosită pentru prima dată de Isus (Mat. 24:43, Luca 12:39).

Isaia 13

6. Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!
7. De aceea, toate mâinile slăbesc, şi orice inimă omenească se topeşte.
8. Ei sunt năpădiţi de spaimă, îi apucă chinurile şi durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile naşterii, se uită unii la alţii încremeniţi, feţele lor sunt roşii ca focul.
9. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el.

Ieremia 46

10. Această zi este a Domnului Dumnezeului oştirilor; este o zi de răzbunare, în care Se răzbună El pe vrăjmaşii Săi. Sabia mănâncă, se satură şi se îmbată cu sângele lor. Căci Domnul Dumnezeul oştirilor are o jertfă în ţara de la miazănoapte, pe malurile Eufratului.

Ezachiel 30

2. „Fiul omului, proroceşte şi spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Văitaţi-vă!… Nenorocită zi!
3. Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă: aceasta va fi vremea neamurilor.
4. Sabia va pătrunde în Egipt, şi în Etiopia va fi groază, când vor cădea morţii în Egipt, când i se vor ridica bogăţiile şi i se vor răsturna temeliile.
5. Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub şi fiii ţării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviţi de sabie.”
6. Aşa vorbeşte Domnul: „Sprijinitorii Egiptului vor cădea, şi mândria tăriei lui se va prăbuşi! Din Migdol până la Siene vor cădea loviţi de sabie, zice Domnul Dumnezeu.
7. Vor fi pustiiţi între alte ţări pustiite, şi cetăţile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăţi nimicite.
8. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi pune foc în Egipt şi când toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi.
9. În ziua aceea nişte soli se vor duce din partea Mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniştea ei; şi-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului; căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!”
10. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Voi pierde mulţimea Egiptului prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
11. El şi poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimişi să nimicească ţara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului şi vor umple ţara de morţi.
12. Canalurile le voi seca, voi da ţara în mâinile celor răi; voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!”

Matei 24

43. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.

Luca 12

39. Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.

Împletirea celor trei imagini (ziua Domnului, hoţul care vine noaptea şi durerile naşterii) ne transmite o singură idee: a doua venire a lui Isus va fi bruscă, neaşteptată şi inevitabilă pentru cei nelegiuiţi. Timpul sfârşitului nu este timpul în care să ne pregătim. Timpul de pregătire este acum. Pe de altă parte, Pavel nu îi mustră pe tesaloniceni pentru că ei ştiu că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea, ci îi mustră pe cei care strigă „pace şi linişte” şi care vor fi luaţi prin surprindere de dezastrul iminent.

În Faptele 1:6,7, ucenicii Îl întreabă pe Isus când vor avea loc evenimentele finale ale istoriei pământului. Dar El nu le satisface curiozitatea. Ei nu aveau nevoie să ştie data exactă a sfârşitului lumii. Expresia „vremuri şi soroace” se leagă de încercările de a calcula această dată. Calculele de acest gen sunt tentante, dar, din punct de vedere spiritual, sunt contraproductive. Dacă data stabilită trece, apare dezamăgirea, iar dacă este prea îndepărtată, pregătirea este amânată.

Fapte 1

6. Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”
7. El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

 3. Ce asemănări există între Luca 21:34-36 şi 1 Tesaloniceni 5:1-11?

Luca 21

34. Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.
35. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.
36. Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

1 Tesaloniceni 5

1. Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.
2. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.
3. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.
4. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
5. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.
7. Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.
8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.
9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,
10. care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.
11. De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

Mulţi oameni recurg la consumul de alcool şi la distracţii pentru a uita de răspunderea de a se pregăti pentru sfârşitul lumii. Alţii poate că vor să se pregătească spiritual, dar atenţia le este distrasă de grijile şi de frământările vieţii. Textul arată că va veni un timp când nu va mai exista nicio cale de scăpare pentru cei preocupaţi de alte lucruri şi pentru cei care se complac cu situaţia în care se găsesc, ci scăpare există numai pentru cei care veghează.

Cum putem păstra viu simţământul urgenţei, conştiinţa iminenţei revenirii lui Hristos fără a cădea în fanatism şi extremism?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO