„Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!”

Studiul 10

Marți , 30 august 2011

4. Ce ni se spune în Ieremia 29,10-14 despre caracterul lui Dumnezeu? Ce speranţă putem desprinde din acest pasaj?

Ieremia 29

10. Dar iată ce zice Domnul: „De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.
11. Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
12. Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.
13. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.
14. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strânge din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.

După şaptezeci de ani, Domnul a început să îi readucă pe evrei în Ţara Făgăduinţei şi să le dea o nouă şansă de a-şi îndeplini destinul profetic.

Esenţial pentru îndeplinirea acestei misiuni era Templul, Sanctuarul, locul unde era înfăţişat tot Planul de Mântuire prin ceea ce simbolizau fiecare obiect şi fiecare slujbă. Acolo erau prefigurate lucrarea şi misiunea lui Mesia, prin care toată lumea avea să fie mântuită (vezi Ioan 3,16; 2 Cor. 5,19, Evr. 8,1.2).

Ioan 3

16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

2 Corinteni 5

19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

Evrei 8

1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
2. ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.

Însă lucrarea de reconstruire a Templului din Ierusalim nu s-a făcut fără piedici şi nici rapid. Au apărut piedici interne şi externe şi lucrarea a fost amânată. Domnul nu a fost mulţumit de această amânare şi i-a vorbit poporului prin Hagai.

5. Despre ce este vorba în Hagai 1? Care era preocuparea principală a poporului? De ce ne lăsăm absorbiţi atât de uşor de această preocupare?

Hagai 1

1. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel:
2. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Poporul acesta zice: „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!”
3. De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel:
4. „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată?”
5. Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
6. Semănaţi mult, şi strângeţi puţin, mâncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine câştigă o simbrie o pune într-o pungă spartă!”
7. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
8. Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta şi voi fi proslăvit, zice Domnul.
9. Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? – zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui.
10. De aceea, cerurile nu v-au dat roua, şi pământul nu şi-a dat roadele.
11. Am chemat seceta peste ţară, peste munţi, peste grâu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni şi peste vite şi peste tot lucrul mâinilor voastre.”
12. Zorobabel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor şi cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul.
13. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului: „Eu sunt cu voi, zice Domnul.”
14. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului. Aşa că ei au venit şi s-au pus pe lucru în Casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor,
15. în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al împăratului Darius.

Cât de uşor lăsăm ca treburile, dorinţele şi nevoile pământeşti să stea în calea responsabilităţilor noastre spirituale! Domnul le-a spus israeliţilor că nu vor fi fericiţi niciodată, dacă nu se vor consacra Lui şi dacă nu vor îndeplini lucrarea pe care le-a încredinţat-o. Şi noi putem comite această greşeală când ne lăsăm absorbiţi atât de mult de căile lumii, încât neglijăm lucrul cel mai important pentru viaţa noastră: relaţia cu Dumnezeu. El ne spune şi nouă: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!

Ce îţi spun căile tale, acţiunile tale, ceea ce faci şi ceea ce nu faci despre relaţia ta cu Domnul? Te faci cumva vinovat de păcatele descrise de profetul Hagai?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO