Creaţiunea şi răscumpărarea – temelia închinării

Studiul 3

Duminică , 10 iulie 2011

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti” (Ex. 20,8). Când a spus „adu-ţi aminte”, Dumnezeu le-a oferit oamenilor un memorial a două mari evenimente, dintre care unul constituie temelia celuilalt.

1. Potrivit cu porunca a patra, care sunt aceste două evenimente? Ce relaţie există între ele? Ex. 20,11; Deut. 5,15.

Exodul 20

11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Deuteronom 5

15. Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă.

Rolul de Creator al Domnului Hristos este în mod indispensabil legat de rolul Său de Răscumpărător, iar Sabatul subliniază aceste două roluri săptămână de săptămână; nu lunar, nu anual, ci săptămânal. De aici decurge şi importanţa lui. Cel care ne-a proiectat şi ne-a creat, l-a eliberat pe Israel din Egipt şi ne-a eliberat pe toţi din sclavia păcatului.

2. Cum face Pavel legătura între rolul lui Hristos de Creator şi rolul Său de Răscumpărător? Coloseni 1,13-22

Coloseni 1

13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El
20. şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
21. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum
22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;

Creaţiunea şi răscumpărarea formează temelia adevărului biblic şi sunt atât de importante, încât am primit porunca de a păzi Sabatul, ca să ne aducem mereu aminte de aceste adevăruri. Din Eden (când ziua a şaptea a fost pusă deoparte) şi până astăzi, au existat mereu oameni care s-au închinat Domnului prin sfinţirea Sabatului.

Gândeşte-te cât de importante sunt aceste adevăruri, dacă Domnul ne-a lăsat un memorial săptămânal al lor şi ne porunceşte să dedicăm a şaptea parte din timpul nostru unui tip special de odihnă, în care putem să ne concentrăm atenţia mai bine asupra acestor adevăruri. Cum te poate ajuta experienţa închinării în Sabat să Îl iubeşti mai mult pe Domnul Hristos, Creatorul şi Răscumpărătorul nostru?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO