Israel plecase din Egipt de aproximativ cincisprezece luni. Corturile erau aşezate în pustia Paran, aproape de graniţa Canaanului. Toţi erau nerăbdători să afle despre ţara care, în curând, urma să fie căminul lor. La porunca lui Dumnezeu, sunt alese douăsprezece iscoade. Caleb trebuia să reprezinte seminţia lui Iuda, fiind unul dintre cei doisprezece care aveau misiunea de a explora Canaanul. Iscoadele au petrecut patruzeci de zile cercetând ţara, apoi s-au întors şi s-au pregătit să prezinte un raport.

1. Ce lecţie putem învăţa din raportul iscoadelor despre ce înseamnă a trăi prin credinţă, şi nu prin vedere? Numeri 13,26-33; 14,1.2

Numeri 13

26 Au plecat şi au ajuns la Moise şi la Aaron, şi la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, în pustia Paran. Le-au adus ştiri, lor şi întregei adunări, şi le-au arătat roadele ţării.
27 Iată ce au istorisit lui Moise: ,,Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimes. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte şi miere, şi iată -i roadele.
28 Dar poporul care locuieşte în ţara aceasta este puternic, cetăţile sînt întărite şi foarte mari. Ba încă am văzut acolo şi pe fiii lui Anac.
29 Amaleciţii locuiesc ţinutul dela miază-zi; Iebusiţii şi Amoriţii locuiesc muntele; şi Cananiţii şi Hetiţii locuiesc lîngă mare şi dealungul Iordanului.„
30 Caleb a potolit poporul, care cîrtea împotriva lui Moise. El a zis: ,,Haidem să ne suim, şi să punem mîna pe ţară, căci vom fi biruitori!„
31 Dar bărbaţii cari fuseseră împreună cu el au zis: ,,Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decît noi.„
32 Şi au înegrit înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: ,,Ţara pe care am străbătut -o, ca s’o iscodim, este o ţară care mănîncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe cari i-am văzut acolo sînt oameni de statură înaltă.
33 Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, cari se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.„

Numeri 14

1 Toată adunarea a ridicat glasul şi a început să ţipe. Şi poporul a plîns în noaptea aceea.
2 Toţi copiii lui Israel au cîrtit împotriva lui Moise şi Aaron, şi toată adunarea le -a zis: ,,De ce n’om fi murit noi în ţara Egiptului, sau de ce n’om fi murit în pustia aceasta?

Iscoadele aduc cu ele ceva ce poate fi văzut, mirosit şi gustat. Deşi au prezentat aceleaşi fapte, cele douăsprezece iscoade au ajuns la concluzii foarte diferite.

Zece au interpretat faptul că ţara este roditoare şi că oraşele sunt mari ca pe un argument că israeliţii sunt sortiţi pierii, că nu este nicio posibilitate ca aceşti foşti sclavi rătăcitori să o cucerească. Aceşti trimişi par să uite că nu ar fi stat la graniţa Ţării Făgăduite, dacă nu ar fi fost minunea plăgilor din Egipt, cea a traversării Mării Roşii, a apei din stâncă, a manei pe care o primeau zilnic de mai bine de un an. Dumnezeu a făcut pentru ei toate aceste lucruri, iar acum, din anumite motive, ei nu s-au încrezut în El şi în făgăduinţele Sale, luându-se după lucrurile pe care le vedeau şi uitând ce le făgăduise. Cât de uşor ne este şi nouă să facem acelaşi lucru!

Ceea ce vedem şi felul cum interpretăm ce vedem pot să aibă consecinţe directe asupra noastră. Interpretările date unor „fapte” formează pietrele de temelie ale deciziilor noastre zilnice, iar „faptele” acestea interac ţionează adesea cu emoţiile noastre. Este falsă ideea că putem să credem ce vrem fără ca aceste convingeri să influenţeze ce suntem şi ce facem.

Dacă vom evalua „faptele” fără Cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge la interpretări care ne duc departe de Dumnezeu, spre necredinţă. Dar, dacă Îl vom avea în vedere pe Dumnezeu, vom găsi dovezi care ne vor ajuta să ne încredem în El şi ne vor întări credinţa.

De ce este aşa de uşor să trăim prin vedere, şi nu prin credinţă? Când a fost ultima dată când te-ai confruntat cu o situaţie asemănătoare cu cea despre care am citit astăzi? Cum ai răspuns şi ce ai învăţat din răspunsul tău şi din tot ce a urmat după ce te-ai încrezut în Dumnezeu şi în făgăduinţele Sale, în ciuda „faptelor”?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO