Toţi oamenii sunt înrudiţi, fiindcă au strămoşi comuni (Fapte 17,26). Şi mai avem în comun dragostea lui Dumnezeu faţă de noi. Toţi oamenii pot fi răscumpăraţi prin sângele scump al lui Hristos, întrucât Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară (2 Petru 3,9).

Fapte 17

26 El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr’unul singur, să locuiască pe toată faţa pămîntului; le -a aşezat anumite vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor,

2 Petru 3

9 Domnul nu întîrzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Biblia ne arată clar că, datorită răscumpărării prin Domnul Isus, barierele dintre noi ar trebui înlăturate, fiindcă suntem la fel înaintea Sa: nişte păcătoşi care au nevoie de harul Său.

4. Cum îi descrie Pavel pe cei răscumpăraţi prin sângele lui Isus? Ce importanţă are aceasta pentru relaţiile dintre noi? Efes. 4,1-16

Efeseni 4

1 Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într’un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit -o,
2 cu toată smerenia şi blîndeţa, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste,
3 şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
6 Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.
7 Dar fiecăruia din noi harul i -a fost dat după măsura darului lui Hristos.
8 De aceea este zis: ,,S’a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.„
9 Şi acest: ,,S’a suit„, ce însemnează decît că înainte Se pogorîse în părţile mai de jos ale pămîntului?
10 Cel ce S’a pogorît, este acelaş cu cel ce s’a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12 pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vînt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;
15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El tot trupul, bine închegat şi strîns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Nimeni nu-şi urăşte corpul (Efes. 5,29.30). Toate părţile corpului interacţionează pentru a funcţiona eficient. Dacă o parte a corpului suferă, toate funcţiile sunt afectate. Cu cât ne apropiem mai mult de ceilalţi, cu atât mai repede şi mai clar înţelegem prin ce probleme trec.

Efeseni 5

29 Căci nimeni nu şi -a urît vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;
30 pentrucă noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.

Când relaţia noastră cu oamenii este pozitivă şi se bazează pe sprijin reciproc, sănătatea noastră se îmbunătăţeşte. Câţiva cercetători şi-au propus să studieze efectul unei game variate de relaţii interpersonale asupra sănătăţii. 276 de voluntari sănătoşi au fost expuşi la virusul răcelii obişnuite. Cei care au raportat mai puţine tipuri de relaţii, au prezentat un risc de patru ori mai mare de a răci decât cei care au raportat un număr mai mare de relaţii. Aceste diferenţe nu se datorau altor factori, precum imunitatea, fumatul, exerciţiul fizic, orele de somn, consumul de alcool etc. S-a arătat că diversitatea relaţiilor era mai importantă decât numărul total de persoane cu care au interacţionat voluntarii. Bazându-se pe susţinere reciprocă, relaţiile diverse au avut ca efect o rezistenţă crescută la infecţii, după cum ne indică acest studiu.

Toate acestea subliniază tema studiului din trimestrul acesta: sănătatea emoţională, mintală şi spirituală poate avea un impact puternic asupra sănătăţii corpului. Relaţiile interpersonale sunt esenţiale pentru sănătatea noastră emoţională şi spirituală.

Este adevărat că există momente când avem nevoie să fim singuri, dar nu înseamnă că nu putem să facem parte dintr-o comunitate mai mare care să ne susţină, mai ales atunci când avem necazuri.

Cum poţi să te implici în viaţa bisericii locale? În ce măsură este nevoie să renunţi la tine însuţi? Ce talente personale poţi pune la dispoziţia altora?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO