Dumnezeu ne vorbeşte prin profeţi

Mulţi oameni au o viziune limitată asupra darului profeţiei. În concepţia lor, profeţia înseamnă preziceri şi singurii profeţi pe care îi cunosc sunt cei ale căror scrieri au fost incluse în Biblie. Realitatea ne învaţă altceva. Profeţii au fost folosiţi de Dumnezeu în moduri mult mai variate decât ne putem imagina. Iar profeţia nu înseamnă numai preziceri, ci cu mult mai mult.

4. Ce ne spune relaţia dintre Moise şi Aaron, fratele lui, în legătură cu sensul principal al cuvântului profet? Exod 7,1-6

Exodul, 7
1 Domnul a zis lui Moise: „Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon; şi fratele tău Aaron va fi proorocul tău.
2 Tu vei spune tot ce-ţi voi porunci Eu, iar fratele tău Aaron va vorbi lui Faraon, ca să lase pe copiii lui Israel să plece din ţara lui.
3 Eu voi împietri inima lui Faraon, şi Îmi voi înmulţi semnele şi minunile în ţara Egiptului.
4 Totuşi Faraon n-are să v-asculte. Apoi Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului, şi voi scoate din ţara Egiptului oştile Mele, pe poporul Meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăţi.
5 Egiptenii vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului, şi când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.”
6 Moise şi Aaron au făcut ce le poruncise Domnul: aşa au făcut.

_______________________________________________________________________________________________

Pasajul din Exod 7,1-6 ne arată în ce constă adevărata lucrare a unui profet. Moise, despre care ni se spune că a fost un mare profet (Deut. 34,10-12), a fost ajutat de fratele lui, care a avut rolul de purtător de cuvânt. „Moise este ca un Dumnezeu pentru Aaron, care, la rândul lui, este ca un profet pentru faraon. Ideea principală este aceea că profeţii nu-şi produc singuri cuvântările, ci doar transmit ceea ce au auzit de la Dumnezeu.” – Jon Dybdahl, The Abundant Life Bible Amplifier: Exodus (Boise, Idaho: Pacific Press® Publishing Association, 1994), pag. 80

Profetul este un bărbat sau o femeie care vorbeşte în Numele lui Dumnezeu. Mesajul lui are autoritate, întrucât vine de la Dumnezeu, chiar dacă profetul îl transmite cu propriile cuvinte. Dumnezeu a folosit acest mod de comunicare cu poporul Său într-o măsură destul de mare, după cum spune Amos: „Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi des copere taina Sa slujitorilor Săi proroci” (Amos, 3,7).

5. Ce ne spune Scriptura despre continuarea darului profeţiei după perioada descrisă în Vechiul Testament? Analizaţi dovezile din Noul Testament, prezentate mai jos:

a. Profeţi al căror nume apare în Biblie (Luca 1,67; 2,36; Fapte 13,1).

Luca, 1
67 Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit, şi a zis:

Luca, 236 Mai era acolo şi o proorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă, şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei.

Faptele apostolilor, 13
1 În Biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul.

b. Darul profeţiei continuă să fie prezent (1 Cor. 12,28; 14,1-5).

1 Corinteni, 12
28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

1 Corinteni, 14
1 Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi.
2 În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă, nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înţelege, şi, cu duhul, el spune taine.
3 Cine proroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere.
4 Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte pe sine însuşi; dar cine proroceşte, zideşte sufleteşte Biserica.
5 Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să prorociţi. Cine proroceşte, este mai mare decât cine vorbeşte în alte limbi; afară numai dacă tălmăceşte aceste limbi, pentru ca să capete Biserica zidire sufletească.

c. Profeţii mincinoşi (2 Petru 2,1; Apoc. 2,20).

2 Petru, 2
1 În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică.

Apocalipsa, 2
20 Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela, femeia aceea, care se zice proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.

d. Darul profeţiei este trăsătura distinctivă a bisericii rămăşiţei (Apoc. 12,17; 19,10).

Apocalipsa, 12
17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Apocalipsa, 19
10 Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.”)

Ce influenţă au scrierile lui Ellen White (care a avut darul profeţiei) asupra vieţii tale? Cum ţi-a vorbit Dumnezeu prin intermediul lucrării ei? Ce poţi face ca să beneficiezi mai mult de binecuvântările acestui dar?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO