Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.

(1 Timotei 3:15)

Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce lumii Evanghelia De la început, planul lui Dumnezeu a fost ca, prin biserica Sa, să descopere lumii plinătatea şi desăvârşirea Lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, au datoria de a face cunoscută mărirea Sa. Biserica este depozitara bogăţiilor harului lui Hristos iar, prin biserică, până şi „domniile şi stăpânirile din locurile cereşti” vor vedea în cele din urmă ultima şi deplina desfăşurare a iubirii lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).

Multe şi minunate sunt făgăduinţele consemnate în Scripturi cu privire la biserică. „Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56:7). „Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!” (Ezechiel 34:26).[…]
Biserica este fortăreaţa lui Dumnezeu, cetatea de scăpare, aşezată de El în această lume răzvrătită. Orice trădare a bisericii Sale înseamnă trădare faţă de Acela care a răscumpărat omenirea cu sângele singurului Său Fiu. De la început, sufletele credincioase au alcătuit biserica de pe pământ în fiecare veac, Domnul Şi-a avut veghetori care au dat o mărturie credincioasă generaţiei în care au trăit. Aceste santinele au dat mesajul de avertizare; iar când au fost chemaţi să-şi depună armura, alţii le-au continuat lucrul. Dumnezeu i-a adus pe aceşti martori într-o legătură de legământ cu Sine, unind biserica de pe pământ cu biserica din ceruri El i-a trimis pe îngerii Săi să slujească bisericii Sale şi porţile iadului nu au fost în stare să-l biruie pe poporul Său.

În cursul secolelor de persecuţie, de asuprire şi întuneric, Dumnezeu Şi-a susţinut biserica. Niciun nor nu s-a abătut asupra ei fără ca El s-o pregătească; nicio putere oponentă nu s-a ridicat ca să contracareze lucrarea Sa fără ca El să o fi prevăzut. Totul s-a întâmplat cum a prezis EL Dumnezeu nu Şi-a lăsat biserica în părăsire, ci, prin declaraţii profetice, a arătat ce avea să se întâmple, iar ceea ce Duhul Său i-a inspirat pe profeţi să prevestească s-a petrecut. Toate planurile Sale vor fi împlinite. Legea Sa este legată de tronul Său şi nicio putere a răului nu o poate nimici. Adevărul este inspirat şi păzit de Dumnezeu şi va triumfa împotriva oricărei opoziţii. – Faptele apostolilor, pp. 9-12

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO