Mesajele lui Hristos atunci şi acum

6. Isus i-a încredinţat lui Ioan câte un mesaj pentru fiecare dintre cele şapte biserici din Asia, dar în Asia nu existau doar şapte biserici. Ce ne spune aceasta despre semnificaţia simbolică a mesajelor pentru creş ni, în general?

Apocalipsa 1:11,19,20
11. care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.”
12. M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi, când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur.
13. Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe Cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur.
14. Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;
15. picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.
16. În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui.
17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
18. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.
19. Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele.
20. Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte biserici; şi cele şapte sfeşnice sunt şapte biserici.

Mesajele către cele şapte biserici au trei aplicaţii majore: Aplicaţia istorică. Ele au fost trimise iniţial celor şapte biserici existente în secolul I în cetăţile prospere din Asia. Creştinii de acolo se confruntau cu probleme serioase. Unele cetăţi au stabilit ca în templele lor să i se aducă închinare împăratului, ca semn al loialităţii lor faţă de Roma. Închinarea la împărat a devenit obligatorie. De asemenea, cetăţenilor li se cerea să participe la evenimente publice şi la ceremonii religioase păgâne. Mulţi creştini care au refuzat să participe au plătit cu moartea. La cererea lui Hristos, Ioan a notat cele şapte mesaje pentru a-i ajuta să înfrunte aceste situaţii.

Aplicaţia profetică. Deoarece Apocalipsa este o carte profetică, înseamnă că mesajele către cele şapte biserici sunt de natură profetică. Starea spirituală a acestor biserici coincide cu starea spirituală a bisericii lui Dumnezeu din diferite perioade ale istoriei. Scopul acestor mesaje este să ofere, din perspectivă divină, o analiză generală a stării spirituale a creştinismului, începând din primul secol şi până la sfârşit.

Aplicaţia universală. Deşi au fost trimise iniţial bisericilor din Asia, cele şapte mesaje conţin şi lecţii valabile pentru creştinii din toate secolele. Ele au fost trimise împreună sub forma unei singure scrisori, care trebuia citită în fiecare biserică (Apocalipsa 1:11). Prin urmare, ele înfăţişează diferite tipuri de creştini din locuri şi perioade diferite. Spre exemplu, caracteristica generală a creştinismului contemporan este starea laodiceeană, însă unii creştini se pot regă- si în acelaşi timp şi în descrierea altei biserici. Vestea bună este că, indiferent de starea noastră spirituală, Dumnezeu „vine în întâmpinarea făpturilor omeneşti acolo unde se află ele” (Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, ed. 2012, p. 23).

Dacă Domnul i-ar scrie o scrisoare de acest fel bisericii tale locale, ce i-ar spune despre probleme cu care se confruntă și despre starea ei spirituală?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO