Mântuirea prin Isus

Adventiştii de ziua a şaptea au multe lucruri în comun cu alte confesiuni creştine, însă convingerile noastre compun un sistem unic al adevărului biblic, pe care nicio altă confesiune creştină nu îl propovăduieşte. Aceste convingeri fundamentate biblic ne definesc ca rămăşiţă a lui Dumnezeu din timpul sfârşitului.

1. Ce loc declară Petru că ocupă Isus Hristos în planul de mântuire?

Faptele 4:8-12
8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
9. Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
10. s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11. El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

Faptele 10:43
Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”

2. Ce spune apostolul Pavel despre acest subiect?

2 Corinteni 5:19
că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

Moartea lui Hristos înseamnă împăcarea noastră cu Tatăl şi desfiinţarea prăpastiei apărute între noi şi El prin păcat. Procesul acesta de împăcare are ca scop refacerea relaţiei noastre cu Dumnezeu.

3. Ce însemnătate au moartea şi învierea Domnului Isus, potrivit pasajelor următoare?

Romani 3:24,25
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;

1 Ioan 4:9,10
9. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
10. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

1 Petru 2:21-24
21. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.
22. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.”
23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.
24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

Noi credem, la fel ca alte confesiuni creştine, în moartea şi în învierea lui Hristos, dar, spre deosebire de ele, le vestim în cadrul „Evangheliei veşnice” (Apocalipsa 14:6), în cadrul celor trei solii îngereşti din Apocalipsa 14:6-12.

Cât de des îți amintești de moartea și învierea lui Hristos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO