Studiul VI – Trimestrul I

Luni, 2 februarie 2015

2. Recitește Proverbele 14. Ce ni se spune aici despre cei înțelepți?

Proverbele 14

 1 Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. –
2 Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, Îl nesocoteşte. –
3 În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor. –
4 Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belşug de roade. –
5 Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. –
6 Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n-o găseşte, dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor. –
7 Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa. –
8 Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. –
9 Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoinţă. –
10 Inima îşi cunoaşte necazurile şi niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. –
11 Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. –
12 Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. –
13 De multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită, şi bucuria poate sfârşi prin necaz. –
14 Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui, şi omul de bine se satură şi el de ce este în el. –
15 Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. –
16 Înţeleptul se teme şi se abate de la rău, dar nesocotitul este îngâmfat şi fără frică. –
17 Cine este iute la mânie face prostii, şi omul plin de răutate se face urât. –
18 Cei proşti au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu ştiinţă. –
19 Cei răi se pleacă înaintea celor buni, şi cei nelegiuiţi înaintea porţilor celui neprihănit. –
20 Săracul este urât chiar şi de prietenul său, dar bogatul are foarte mulţi prieteni. –
21 Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. –
22 În adevăr, cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie.
23 Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. –
24 Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi, dar cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie. –
25 Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înşelător spune minciuni. –
26 Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. –
27 Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii. –
28 Mulţimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voievodului. –
29 Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. –
30 O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor. –
31 Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său. –
32 Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde. –
33 Înţelepciunea se odihneşte într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol. –
34 Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor. –
35 Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

Înțelepții vorbesc cu smerenie (vers.3). Înțelepții își înfrânează gura. Tăcerea lor e motivată de faptul că ei nu sunt aroganți. Ei admit că s-ar putea ca alții să aibă dreptate și, de aceea, își iau timp să analizeze și să cântărească dovezile. Ei tac și datorită faptului că ascultă, fiind gata să învețe de la alții.

Înțelepții prețuiesc învățătura și cunoașterea (vers.6, 18). Nebunului îi este greu să învețe, fiindcă îi este greu să stea la picioarele învățătorului; în schimb, înțelepților le este ușor să învețe pentru că sunt smeriți. Ei se bucură de experiența învățăturii și a dezvoltării. Tocmai această căutare după înțelepciune, după ceva ce nu au, îi face mai înțelepți.

Înțelepții sunt precauți (vers.5). Înțelepții stiu că păcatul și răul există și, în consecință, iau bine seama cum umblă. Ei nu au încredere în simțămintele și în opiniile personale; ei verifică totul și cer sfat, dar sunt prudenți cu ceea ce aud și disting binele de rău (1Tesaloniceni 5:21).

1 Tesaloniceni 5

21 Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.

Înțelepții sunt calmi (vers.29, 33). Cel înțelept poate sta liniștit fiindcă nu se bazează pe ,,căile lui” (vers.14), ci pe căile Celui de Sus. Credința în Dumnezeu îl ajută să fie calm și să își păstreze stăpânirea de sine (Isaia 30:15). Temerea de Dumnezeu îi dă încredere (vers.26).

Isaia 30

15 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Dar n-aţi voit!

Înțelepții sunt compătimitori și sensibili (vers.21, 31). Cele două porunci, ,,Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău” și ,,Să iubești pe aproapele tău”, sunt legate una de alta (Marcu 12:30,31). Nu Îl putem iubi pe Dumnezeu atâta timp cât ne purtăm urât cu cei din jur. Cea mai înaltă expresie a credinței noastre este felul în care ne purtăm cu oamenii, în general, și cu cei în nevoie, în special.

,,Nu ne dăm seama cât de mulți dintre noi umblă prin vedere și nu prin credință. Noi credem în lucrurile care se văd, dar nu apreciem făgăduințele prețioase care ne sunt oferite în Cuvântul Său.” – Ellen G. White, Our High Calling, p.85.

Ce înseamnă să umblăm prin credință, și nu prin vedere? Cum anume putem face acest lucru?

******************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Faptele apostolilor 4

1 Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi saducheii,
2 foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.
3 Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi; căci se înserase.
4 Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
5 A doua zi, mai marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,
6 cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi.
7 Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?”
8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
9 Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
10 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11 El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”
13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.
14 Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă.
15 Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei
16 şi au zis: „Ce vom face oamenilor acestora? Căci este ştiut de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care n-o putem tăgădui.
17 Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm şi să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.”
18 Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.
19 Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu;
20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”
21 I-au ameninţat din nou şi i-au lăsat să plece, căci nu ştiau cum să-i pedepsească, din pricina norodului; fiindcă toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate.
22 Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.
23 După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.
24 Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!
25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: „Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte?
26 Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.”
27 În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel,
28 ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.
29 Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala
30 şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”
31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
32 Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.
33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.
34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute
35 şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.
36 Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru,
37 a vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO