Judecaţi de Lege

 

Studiul V – Trimestrul IV

Joi , 30 octombrie 2014

 

 

6. Citeşte Iacov 2:12,13 (vezi şi Ioan 12:48; Romani 2:12,13; 2 Corinteni 5:10; Apocalipsa 20:12,13). Ce aflăm despre judecată din aceste texte biblice?

Iacov 2

12. Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei,
13. căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata.

Ioan 12

48. Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.

Romani 2

12. Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege.
13. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.

2 Corinteni 5

10. Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

Apocalipsa 20

12. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
13. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.

Învăţătura că vom fi judecaţi de Lege pentru faptele noastre, bune sau rele, este afirmată foarte clar. Un alt lucru clar afirmat de Biblie este acela că putem fi „îmbrăcaţi” în neprihănirea Domnului Isus prin credinţa în El. Această „îmbrăcare” cuprinde două aspecte: iertarea (îndreptăţirea) şi ascultarea (sfinţirea).

Astfel deci, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El” (Coloseni 2:6). „Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos” (Galateni 3:27).

Am întâlnit de multe ori ideea că vom fi judecaţi nu numai pentru ce am făcut, ci şi pentru ce ar fi trebuit să facem şi nu am făcut. Lucrul acesta este adevărat, dar mulţi îl înţeleg greşit. Ei îl iau ca pe un îndemn de a face mai multe fapte bune şi ajung la descurajare şi la demoralizare. Iacov spune: „Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut
milă.” Şi aici avem tot o definiţie relaţională a ascultării!

Ascultarea din frica de judecată ne duce la disperare şi chiar la panică. Dar nu la acest tip de frică suntem îndemnaţi în versetul: „Temeţi-vă de Dumnezeu… căci a venit ceasul judecăţii Lui” (Apocalipsa 14:7). Din contră, mesajul este să ne încredem întotdeauna în neprihănirea Domnului Isus. Numai meritele Sale ne dau speranţa de a trece cu bine de judecată. Numai dragostea faţă de Dumnezeu, care ne-a mântuit prin neprihănirea Sa, ne motivează să împlinim tot ce El ne-a chemat să împlinim.

Pe de altă parte, avertizările cu privire la judecată au fost incluse în Biblie spre binele nostru, ca să nu ne lăsăm cuprinşi de un fals simţământ de siguranţă. Iacov declară că „mila biruieşte judecata” (Iacov 2:13). Să ne aducem aminte de aceste cuvinte, în special în relaţia cu oamenii care au căzut în cele mai grele păcate!

Ţi s-a întâmplat vreodată să comiţi o greşeală gravă, să te aştepţi la condamnare şi pedeapsă, dar să primeşti milă, har şi iertare? Cum te-ai simţit? Ce poţi face ca să nu uiţi această experienţă când altcineva face o greşeală gravă?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Maleahi 1

 
1. Prorocia, cuvântul Domnului, către Israel, prin Maleahi:
2. „V-am iubit, zice Domnul! Şi voi ziceţi: „Cu ce ne-ai iubit?” Nu este Esau frate cu Iacov? – zice Domnul; totuşi am iubit pe Iacov,
3. şi am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii într-o pustietate, şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustiu.
4. Iar dacă ar zice Edomul: „Suntem nimiciţi, dar vom ridica iarăşi dărâmăturile!”, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Să zidească ei, căci Eu voi surpa, şi se vor numi: „Ţara răutăţii” şi „Poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna”!
5. Veţi vedea cu ochii voştri lucrul acesta şi veţi zice: „Mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!”
6. Un fiu cinsteşte pe tatăl său şi o slugă, pe stăpânul său. Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine? – zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele Meu şi care ziceţi: „Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?”
7. Prin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate necurate! Şi dacă ziceţi: „Cu ce Te-am spurcat?” Prin faptul că aţi zis: „Masa Domnului este de dispreţuit!”
8. Când aduceţi ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceţi una şchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău! Te va primi el bine pentru ea, va ţine el seama de ea? – zice Domnul oştirilor.
9. Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi! Vă va primi El cu bunăvoinţă când mâinile voastre fac astfel de lucruri? – zice Domnul oştirilor.
10. Cine din voi va închide porţile, ca să n-aprindeţi degeaba focul pe altarul Meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oştirilor, şi darurile de mâncare din mâna voastră nu-Mi sunt plăcute!
11. Căci de la răsăritul soarelui până la asfinţit, Numele Meu este mare între neamuri şi pretutindeni se arde tămâie în cinstea Numelui Meu şi se aduc daruri de mâncare curate; căci mare este Numele Meu între neamuri, zice Domnul oştirilor.
12. Dar voi îl pângăriţi prin faptul că ziceţi: „Masa Domnului este spurcată şi ce aduce ea este o mâncare de dispreţuit!”
13. Voi ziceţi: „Ce mai osteneală!” şi o dispreţuiţi, zice Domnul oştirilor; şi aduceţi ce este furat, şchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceţi! Pot Eu să le primesc din mâinile voastre? – zice Domnul.
14. Nu! Blestemat să fie înşelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească, şi totuşi juruieşte şi jertfeşte Domnului o vită bolnavă! Căci Eu sunt un Împărat mare, zice Domnul oştirilor, şi Numele Meu este înfricoşat printre neamuri.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO