Toată Legea

Studiul V – Trimestrul IV

Miercuri , 29 octombrie 2014

 

 

5. Citeşte Iacov 2:10,11 şi pasajele enumerate în tabel. Arată pe ce pun accentul – pe „Toată Legea”, pe „Legea dragostei” sau pe ambele –, bifând căsuţa potrivită.

Iacov 2

10. Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
11. Căci, Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti”, a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.
Pasajul          Toată Legea          Legea dragostei

Matei 5:18,19
Matei 22:36-40
Romani 13:8-10
Galateni 3:10
Galateni 5:3
Galateni 5:14

Matei 5

18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
19. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

Matei 22

36. „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”
37. Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”
38. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
39. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
40. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.”

Romani 13

8. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
9. De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
10. Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

Galateni 3

10. Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem; pentru că este scris: „Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.”

Galateni 5

3. Şi mărturisesc iarăşi, încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea.
14. Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

E greu să înţelegem azi cât de radicală era învăţătura Domnului Isus despre Lege. Pentru evreii de atunci (şi chiar de azi), cel care pretindea că ţine Legea, dar nu respecta toate poruncile din cărţile lui Moise – identificaseră 613, 248 formulate pozitiv şi 365 negativ –, de fapt, nu ţinea Legea!

Întrebarea despre cea mai mare poruncă din Lege (Matei 22:36) era o capcană. Deşi susţine importanţa fiecărei „frânturi de literă” din Lege, Isus arată că dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele este cea mai importantă și, în învăţăturile Sale, arată că ascultarea nu are nicio valoare dacă nu se întemeiază pe relaţia cu Dumnezeu. Dacă aduc zecimea pentru că aşa mi se cere sau de teamă că, dacă nu o aduc, voi fi pedepsit cu moartea veşnică, nu are nicio valoare. Dar, când o aduc ca pe un semn al recunoştinţei mele pentru ce a făcut Dumnezeu pentru mine, fapta aceasta se bazează pe relaţia cu El. Ascultarea ţine întotdeauna de relaţie.

Matei 22

36. „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”

Isus Hristos a spus că „cele mai însemnate lucruri din Lege” sunt „dreptatea, mila şi credincioşia” (Matei 23:23), care se referă la relaţia cu Dumnezeu şi cu semenii. Deci Iacov spune ca Isus sau Pavel: orice încălcare a Legii lui Dumnezeu afectează relaţia cu El şi cu oamenii.

Matei 23

23. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

Cât din ascultarea ta se bazează pe dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni şi cât vine din obligaţie? Este întotdeauna greşit să asculţi „din obligaţie”? Poate că îl ajuţi pe un om pe care nu-l iubeşti, doar fiindcă ştii că aşa trebuie să faci. Este greşit?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 14

 
1. Iată, vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău.
2. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
3. Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.
4. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.
5. Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni Domnul Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii, împreună cu El!
6. În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.
7. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina.
8. În ziua aceea, vor izvorî ape vii din Ierusalim şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate, spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.
9. Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.
10. Toată ţara va ajunge ca şesul Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim; iar Ierusalimul va fi înălţat şi va rămâne liniştit la locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porţii dintâi, până la poarta unghiurilor, şi de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului.
11. Ei vor locui în el şi nu va mai fi niciun blestem în el; Ierusalimul va fi liniştit.
12. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului: Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor şi le va putrezi limba în gură.
13. În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmăşeală în ei; unul va apuca mâna altuia şi vor ridica mâna unii asupra altora.
14. Iuda va lupta şi el în Ierusalim, şi vor strânge bogăţiile tuturor neamurilor dimprejur, aurul, argintul şi haine foarte multe.
15. Aceeaşi urgie va lovi şi caii, catârii, cămilele, măgarii şi toate vitele care vor fi în taberele acelea.
16. Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască sărbătoarea Corturilor.
17. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.
18. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea Corturilor.
19. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea Corturilor.
20. În ziua aceea, va sta scris până şi pe zurgălăii cailor: „Sfinţi Domnului!” Şi oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului.
21. Orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi închinată Domnului oştirilor; toţi cei ce vor aduce jertfe vor veni şi se vor sluji de ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi canaaniţi în Casa Domnului oştirilor, în ziua aceea.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO