Studiul VI – Trimestrul III

Duminică , 3 august 2014

 

Un creştin zelos a întrebat-o odată pe o doamnă care intrase în politică: „Aţi avut experienţa naşterii din nou?”. Deranjată de întrebarea care, în opinia ei, privea o chestiune personală, doamna a răspuns: „E suficient că m-am născut o dată!”.

Noi, oamenii, avem o natură căzută şi prima naştere nu este suficientă, cel puţin nu pentru viaţa veşnică. Trebuie să ne naştem din nou.

1. Cum i-a explicat Domnul Isus lui Nicodim ce înseamnă naşterea din nou? Ioan 3:1-15

Ioan 3

 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor.
2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
3. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
4. Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”
5. Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
7. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”
8. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”
9. Nicodim I-a zis: „Cum se poate face aşa ceva?”
10. Isus i-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri?
11. Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră.
12. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?
13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.
14. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,
15. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Nicodim era învăţător al Legii şi cunoştea Scripturile Vechiului Testament, deci şi textele care vorbesc despre nevoia noastră de a avea o „inimă nouă” şi despre dorinţa lui Dumnezeu de a ne-o da (Psalmii 51:10; Ezechiel 36:26). Domnul Isus i-a explicat acest adevăr şi condiţiile în care poate avea loc această schimbare.

Psalmii 51

10. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!

Ezechiel 36

26. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.

Nu ştim dacă Nicodim a dat vreun răspuns. Probabil că s-a întors acasă frământat. Duhul Sfânt a continuat să lucreze în linişte la inima lui şi, trei ani mai târziu, el a devenit ucenicul lui Isus.

Faptul că avem nevoie să ne naştem din nou este o dovadă că prima naştere este insuficientă din punct de vedere spiritual. Observăm că naşterea a doua este dublă: este şi din apă, şi din Duh. Probabil că Nicodim cunoştea lucrarea lui Ioan Botezătorul şi a înţeles imediat că naşterea din apă se referea la botezul cu apă. Dar nu înţelegea ce era naşterea din Duhul şi Isus a insistat pe acest aspect, arătându-i că ea înseamnă reînnoirea inimii prin Duhul Sfânt.

Între naşterea fizică şi cea spirituală există asemănări: ambele indică începutul unei vieţi noi şi niciuna dintre ele nu este opera noastră, ci un dar pe care îl primim. Există totuşi şi deosebiri importante: dacă, legat de naşterea fizică, nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem sau nu vrem să ne naştem, în ce priveşte naşterea spirituală, avem un cuvânt de spus. De experienţa naşterii din nou au parte numai cei care aleg liber ca Duhul Sfânt să genereze în ei o viaţă spirituală nouă. Dumnezeu ne respectă libertatea şi, deşi doreşte mult să ne ofere o viaţă nouă, nu ne schimbă cu forţa.

Cum te-a convertit Domnul? A fost un proces îndelungat şi imperceptibil de transformare sau o schimbare bruscă? Ai trăit efectiv experienţa naşterii din nou?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ezechiel 37

 
1. Mâna Domnului a venit peste mine şi m-a luat în Duhul Domnului, şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
2. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văii şi erau uscate de tot.
3. El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie?” Eu am răspuns: „Doamne Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!”
4. El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: „Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!
5. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: „Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia!
6. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.”
7. Am prorocit cum mi se poruncise. Şi pe când proroceam, s-a făcut un vuiet, şi iată că s-a făcut o mişcare, şi oasele s-au apropiat unele de altele!
8. M-am uitat şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut şi le-a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era încă duh în ele.
9. El mi-a zis: „Proroceşte şi vorbeşte duhului! Proroceşte, fiul omului, şi zi duhului: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morţii aceştia ca să învie!”
10. Am prorocit cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat şi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.
11. El mi-a zis: „Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: „Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!”
12. De aceea, proroceşte şi spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel.
13. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!
14. Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am şi făcut, zice Domnul.”
15. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
16. „Fiul omului, ia o bucată de lemn şi scrie pe ea: „Pentru Iuda şi pentru copiii lui Israel care sunt tovarăşii lui.” Ia apoi o altă bucată de lemn şi scrie pe ea: „Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, şi pentru toată casa lui Israel care este tovarăşa lui.”
17. După aceea, împreunează-le una cu alta, într-o singură bucată, aşa încât să fie una în mâna ta.
18. Şi când îţi vor zice copiii poporului tău: „Nu vrei să ne lămureşti ce înseamnă lucrul acesta?”,
19. să le răspunzi: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, şi al seminţiilor lui Israel care-i sunt tovarăşe, le voi uni cu toiagul lui Iuda şi voi face un singur lemn, aşa că vor fi una în mâna Mea.”
20. Toiegele de lemn pe care vei scrie să le ţii astfel în mâna ta, sub ochii lor.
21. Şi să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor.
22. Voi face din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur împărat şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii.
23. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu urâciunile lor şi cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit şi-i voi curăţa; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor.
24. Robul Meu David va fi împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile Mele şi le vor împlini.
25. Vor locui iarăşi în ţara pe care am dat-o robului Meu Iacov şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor şi copiii copiilor lor pe vecie, şi Robul Meu David va fi voievodul lor în veci.
26. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune Locaşul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.
27. Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
28. Şi neamurile vor şti că Eu sunt Domnul care sfinţeşte pe Israel, când Locaşul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.”
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO