Studiul VI – Trimestrul II

Miercuri , 7 mai 2014

 

Am văzut ieri că, într-un anumit sens, Legea îi dă putere păcatului. Dar, pe de altă parte, Legea este grozav de neputincioasă. Cum se poate să fie şi puternică, și neputincioasă în același timp? Din nou, diferenţa nu o face Legea, ci omul. Omul care descoperă că este păcătos, este constrâns de Lege să admită că merge contra voinţei lui Dumnezeu și că se află pe calea care duce la moarte. În această situaţie, el poate lua decizia de a respecta Legea la literă. Însă, chiar și așa, el a păcătuit deja și este pasibil de condamnarea la moarte.

5. Ce afl ăm despre Lege și despre mântuire din Faptele 13:38,39; Romani 8:3 și Galateni 3:21?

Fapte 13

38. Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor;
39. şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.

Romani 8

3. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,

Galateni 3

21. Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.

Unii cred că respectarea strictă a Legii le va aduce mântuirea, dar învăţătura aceasta nu este biblică. Legea ne face cunoscut păcatul (Romani 7:7), dar nu ne poate oferi și iertarea, neprihănirea (Galateni 3:24). De aceea remarcă Pavel că aceeași Lege care îi dă păcatului putere, este, pe de altă parte, „fără putere” (Romani 8:3). Ea îl poate convinge pe păcătos de păcatele lui, dar nu îl poate face neprihănit. Oglinda ne poate arăta petele, dar nu le poate înlătura. După cum a scris Ellen G. White: „Legea nu îi poate mântui pe cei pe care îi condamnă; ea nu îi poate salva pe cei care pier.” – The Signs of the Times, 10 noiembrie 1890

Romani 7

7. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”

Galateni 3

24. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.

Romani 8

3. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,

Atunci când înţelegem care este scopul Legii, ne este mai ușor să înţelegem motivul pentru care Domnul Isus S-a oferit ca jertfă de ispășire pentru omenire. Prin moartea Sa, El i-a așezat pe foștii păcătoși într-o relaţie bună cu Dumnezeu și cu Legea Sa cea „sfântă, dreaptă și bună” (Romani 7:12). În acelaşi timp, moartea Sa ne-a arătat că păzirea Legii cu scopul de a fi mântuiţi este zadarnică. Dacă mântuirea ar fi fost posibilă prin ascultarea de Lege, atunci Domnul Isus nu ar fi trebuit să moară în locul nostru. Moartea Sa pe cruce ne arată că ascultarea de Lege nu ne poate mântui şi că aveam nevoie de intervenţia lui Dumnezeu.

Romani 7

12. Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.

De ce nu putem fi mântuiţi prin ascultarea de Lege? Analizează-te și gândește-te cum păzești tu Legea. Dacă mântuirea ar depinde de ascultarea ta, ai mai avea speranţa mântuirii?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ieremia 6

 
1. „Fugiţi, copii ai lui Beniamin, fugiţi din mijlocul Ierusalimului, sunaţi din trâmbiţă la Tecoa, ridicaţi un semn la Bet-Hacherem! Căci de la miazănoapte se vede venind o nenorocire şi un mare prăpăd.
2. Pe frumoasa şi subţirica fiică a Sionului o nimicesc!
3. La ea vin păstorii cu turmele lor, îşi întind corturile în jurul ei şi îşi pasc fiecare partea lui.” –
4. „Pregătiţi-vă s-o bateţi! Haidem! Să ne suim ziua în amiaza mare!”… Vai de noi, căci ziua scade, şi umbrele de seară se lungesc.
5. Haidem să ne suim noaptea şi să-i dărâmăm casele împărăteşti!” –
6. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Tăiaţi copaci şi ridicaţi şanţuri împotriva Ierusalimului! Aceasta este cetatea care trebuie pedepsită; căci în mijlocul ei este numai apăsare.
7. Cum ţâşnesc apele dintr-o fântână, aşa ţâşneşte răutatea ei din ea; nu se aude în ea decât silnicie şi prăpăd; durerea şi rănile Îmi izbesc fără curmare privirile.
8. Ia învăţătură, Ierusalime, ca nu cumva să Mă depărtez de tine şi să fac din tine un pustiu, o ţară nelocuită!”
9. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Vor culege rămăşiţele lui Israel cum se culeg ciorchinii rămaşi dintr-o vie. – Puneţi din nou mâna pe ea ca şi culegătorul pe mlădiţe.” –
10. Cui să vorbesc şi pe cine să iau martor ca să m-asculte? Urechea lor este netăiată împrejur şi nu sunt în stare să ia aminte. Iată, cuvântul Domnului este o ocară pentru ei şi nu le place de el.
11. Eu sunt aşa de plin de mânia Domnului, că n-o pot opri. – „Toarn-o peste copilul de pe uliţă şi peste adunările tinerilor. Căci şi bărbatul şi nevasta vor fi prinşi, şi bătrânul şi cel încărcat de zile.
12. Casele lor vor trece în stăpânirea altora, ogoarele şi nevestele lor de asemenea, când Îmi voi întinde mâna asupra locuitorilor ţării, zice Domnul.
13. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală.
14. Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: „Pace! Pace!” Şi totuşi nu este pace!
15. Sunt daţi de ruşine, căci săvârşesc urâciuni; şi totuşi nu roşesc şi nu ştiu de ruşine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi, când îi voi pedepsi, zice Domnul.”
16. Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!”
17. Am pus nişte străjeri peste voi: „Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!” Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte!”
18. De aceea, ascultaţi, neamuri, şi luaţi seama la ce li se va întâmpla, adunare a popoarelor!
19. Ascultă şi tu, pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui; căci n-au luat aminte la cuvintele Mele şi au nesocotit Legea Mea.
20. Ce nevoie am Eu de tămâia care vine din Seba, de trestia mirositoare dintr-o ţară depărtată? Arderile voastre de tot nu-Mi plac, şi jertfele voastre nu-Mi sunt plăcute.”
21. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, voi pune înaintea poporului acestuia nişte pietre de poticnire, de care se vor lovi împreună părinţi şi fii, vecini şi prieteni, şi vor pieri.”
22. Aşa vorbeşte Domnul: „Iată că vine un popor din ţara de la miazănoapte, un neam mare se ridică de la marginile pământului.
23. Ei poartă arc şi suliţă; sunt cumpliţi şi fără milă; glasul lor urlă ca marea; sunt călare pe cai şi gata de luptă ca un om pregătit de război împotriva ta, fiica Sionului!”
24. La vuietul apropierii lor, mâinile ni se slăbesc, ne apucă groaza ca durerea unei femei care naşte. –
25. Nu ieşiţi în ogoare şi nu mergeţi pe drumuri! Căci acolo este sabia vrăjmaşului, răspândind spaima de jur împrejur!
26. Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac şi tăvăleşte-te în cenuşă, jeleşte-te ca după singurul tău fiu, varsă lacrimi, lacrimi amare! Căci pe neaşteptate vine pustiitorul peste noi. –
27. „Te pusesem de pază peste poporul Meu ca o cetăţuie, ca să le cunoşti şi să le cercetezi calea.
28. Toţi sunt nişte răzvrătiţi, nişte bârfitori, aramă şi fier, toţi sunt nişte stricaţi.
29. Foalele ard, plumbul este topit de foc; degeaba curăţă, căci zgura nu se dezlipeşte.
30. De aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO