Studiul III – Trimestrul II

Vineri , 18 aprilie 2014

Soarele apune la ora 20:03

 

Pentru studierea aprofundată a subiectului din săptămâna aceasta, citește capitolele „Tradiţia”, p. 395-398, și „Vaiuri pentru farisei”, p. 610-620, din Hristos, Lumina lumii de Ellen G. White, și Matei 23.

„Toţi aceia care acceptă autoritatea omenească, obiceiurile bisericii sau tradiţiile părinţilor să ia aminte la avertizarea cuprinsă în cuvintele lui Hristos: «Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât niște porunci omenești.»” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 398

Întrebări pentru discuţie

1. Ce tradiţii avem, ca adventiști de ziua a șaptea? De ce este important să le recunoaștem ca fiind tradiţii? De ce sunt ele importante și ce rol au în viaţa comunităţii noastre? Care dintre ele au o semnificaţie universală și care se bazează doar pe factori locali și culturali?

2. „Nu rareori, credincioșii i-au permis vrăjmașului să lucreze prin ei chiar în timpul pe care ar fi trebuit să I-l consacre lui Dumnezeu și înaintării lucrării Sale. Fără să-și dea seama, ei s-au abătut de la calea neprihănirii. Cultivând un spirit de critică și de găsire de greșeli, de evlavie fariseică și de mândrie, ei L-au îndepărtat pe Duhul Sfânt, întristându-L, și au întârziat în mare măsură lucrarea solilor lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 9, p. 125

Cum e posibil să ne abatem de la calea neprihănirii, chiar fără să ne dăm seama? Ce putem face pentru a evita capcana îndreptăţirii de sine?

3. Gândește-te la modul de organizare a serviciului divin de închinare din biserica ta. De ce are biserica ta acest mod de organizare? Care este semnificaţia fiecărui punct din serviciul divin (de exemplu, rugăciunea, intonarea imnului etc.)? Ce învăţăm din serviciile divine ale bisericii despre măsura în care tradiţia se împletește cu credinţa noastră? De asemenea, este bine să ne întrebăm: Tot ce este doar pură tradiţie, este neapărat rău?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 53

 
1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?
2. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
8. El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
12. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO