Hristos şi Legea lui Moise

 

Studiul II – Trimestrul II

Sâmbătă , 5 aprilie 2014

Soarele apune la ora 19:47

 

Pentru studiul din această săptămână, citește: Luca 2:21-24; 41-52; Exodul 13:2,12; Matei 17:24-27; Ioan 8:1-11; Deuteronomul 22:23,24.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.” (Ioan 5:46)

Mulţi creștini au crescut cu ideea că Domnul Isus ar fi avut o atitudine negativă faţă de religia iudaică. Din nefericire, această idee nu a făcut decât să hrănească antisemitismul de-a lungul secolelor. Este adevărat că Isus a vorbit deschis împotriva abuzurilor religiei, însă El nu a vorbit împotriva religiei mozaice, deoarece, în definitiv, El Însuşi o adusese la existenţă!

Relatările din Evanghelii despre viaţa și activitatea Sa arată că El era un evreu credincios, care a purtat toate semnele caracteristice culturii iudaice din momentul nașterii și până în ultima săptămână a vieţii Sale în trup omenesc.

Ca orice evreu din primul secol, Domnul Isus era răspunzător în faţa legii mozaice. Fiind crescut de părinţi evrei credincioși, El a preţuit în întregime moștenirea Sa pământească, moștenire care își avea rădăcinile în providenţa divină. El a știut că Dumnezeu Însuși îl inspirase pe Moise să scrie aceste legi cu scopul de a crea o societate care să reflecte voinţa Sa și care să fie un far călăuzitor pentru popoare. El a ascultat cu credincioșie de litera legii. De la circumcizie la suirea la templu, la vârsta de doisprezece ani, de la participarea la sărbători la atitudinea faţă de taxe, Isus a rămas fidel unui sistem despre care știa că avea să-și găsească împlinirea în moartea Sa și în slujirea Sa în cer.

Săptămâna aceasta, vom studia legile pe care le-a respectat Domnul Isus în timpul vieţii Sale pe pământ.

______________________________________________________________________

Un proiect pentru inima ta

Pentru meditaţie și rugăciune

„Părinţi, fiţi buni și blânzi cu copiii voștri, și ei vor învăţa blândeţea.” – Ellen G. White, Îndrumarea copilului, p. 142

______________________________________________________________________

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 40

 
1. „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.
2. Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită; căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.”
3. Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!
4. Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile, în vâlcele!
5. Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura Domnului a vorbit.”
6. Un glas zice: „Strigă!” – Şi eu am răspuns: „Ce să strig?” – „Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp.
7. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. – În adevăr, poporul este ca iarba:
8. iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.”
9. Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru!”
10. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui.
11. El Îşi va paşte turma ca un păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.
12. „Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul, şi dealurile, cu cumpăna?
13. Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?
14. Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscut calea priceperii?
15. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip.
16. Libanul n-ajunge pentru foc, şi dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot.
17. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât nimicnicie şi deşertăciune.
18. Cu cine voiţi să asemănaţi pe Dumnezeu? Şi cu ce asemănare Îl veţi asemăna?
19. Meşterul toarnă idolul, şi argintarul îl îmbracă cu aur şi-i toarnă lănţişoare de argint.
20. Iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezeşte; îşi caută un meşter iscusit, ca să facă un idol care să nu se clatine.
21. Nu ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului?
22. El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.
23. El preface într-o nimica pe voievozi şi face o nimica din judecătorii pământului.
24. De abia sunt sădiţi, de abia sunt semănaţi, de abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ; şi El suflă peste ei de se usucă, şi un vârtej îi ia ca pe nişte paie.
25. „Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el? – zice Cel Sfânt.
26. Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.
27. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu”?
28. Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
29. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
30. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;
31. dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO