De aici începe conducerea

 

Studiul XI – Trimestrul I

Duminică , 9 martie 2014

 

Viaţa Domnului Hristos pe pământ a fost relativ scurtă şi se impunea instruirea fără întârziere a celor care urmau să continue lucrarea de a face ucenici. Pe cine să aleagă? Câţi oameni să aleagă? La început, numărul ucenicilor Săi se ridica la câteva sute. Să îi includă pe toţi în programul de instruire? Dar, cum o ştia prea bine, conducătorii se formează cel mai bine în grupe mici, şi nu prin predici susţinute înaintea maselor. A decis atunci să aleagă un număr limitat de oameni.

1. Ce a făcut Isus înainte de a-Şi alege ucenicii? De ce este faptul acesta important? Luca 6:12-16

Luca 6

12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.
13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:
14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu;
15. pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit zelotul;
16. pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.

Pentru a alege bine, Domnul Isus avea nevoie de foarte multă înţelepciune şi, ca să obţină această înţelepciune, El S-a apropiat de Tatăl ceresc prin rugăciune. Tot la fel, în activitatea de formare a ucenicilor din secolul al XXI-lea, alegerea candidaţilor pentru conducere ar trebui să fie precedată de rugăciune. Dacă Mântuitorul a considerat că avea nevoie de multă rugăciune pentru a dobândi înţelepciunea necesară, cu cât mai mult ar trebui să o cerem noi în momentul în care îi alegem pe cei însărcinaţi cu supravegherea progresului misiunii bisericii!

După ce i-a ales pe cei doisprezece, Domnul Isus le-a dat numele de „apostoli”, ceea ce însemna că ei erau reprezentanţi împuterniciţi, învestiţi cu autoritate spirituală. Grupul mai mare de ucenici a asistat fără invidie sau resentimente la această rânduire, sau trimitere. Mai târziu, Isus avea să împuternicească grupuri mai mari, de câte şaptezeci de ucenici şi poate alte grupuri nemenţionate în Scriptură. Totuşi cei doisprezece apostoli formau cercul apropiaţilor Lui; lor le reveneau cele mai mari responsabilităţi şi, ca atare, ei aveau nevoie de cea mai intensă instruire şi de dedicare. Această „rânduire” implică în mod evident existenţa unei organizări printre primii creştini. Domnul Hristos i-a învestit pe conducătorii acestei organizaţii cu capacităţi şi cu o educaţie pe măsura misiunii încredinţate.

Gândeşte-te ce înseamnă faptul că Isus petrecea mult timp în rugăciune. Ce îţi spune aceasta despre viaţa ta de rugăciune? Ce face rugăciunea pentru tine?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Isaia 13

 
1. Prorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ.
2. „Ridicaţi un steag pe un munte gol, înălţaţi glasul spre ei, faceţi semne cu mâna, ca să vină la porţile asupritorilor!
3. Am dat poruncă sfintei Mele oştiri – zice Domnul – am chemat pe vitejii Mei la judecata mâniei Mele, pe cei ce se bucură de mărimea Mea.”
4. Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărăţii, de neamuri adunate. Domnul oştirilor Îşi cercetează oastea care va da lupta.
5. Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul şi uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul.
6. Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!
7. De aceea, toate mâinile slăbesc, şi orice inimă omenească se topeşte.
8. Ei sunt năpădiţi de spaimă, îi apucă chinurile şi durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile naşterii, se uită unii la alţii încremeniţi, feţele lor sunt roşii ca focul.
9. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el.
10. Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, şi luna nu va mai lumina.
11. „Voi pedepsi – zice Domnul – lumea pentru răutatea ei, şi pe cei răi, pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufaşi şi voi doborî semeţia celor asupritori.
12. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir.
13. Pentru aceasta voi clătina cerurile, şi pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului oştirilor, în ziua mâniei Lui aprinse.
14. Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în ţara lui.
15. Toţi cei ce vor fi prinşi vor fi străpunşi, şi toţi cei ce vor fi apucaţi vor cădea ucişi de sabie.
16. Copiii lor vor fi zdrobiţi sub ochii lor, casele le vor fi jefuite, şi nevestele lor vor fi necinstite.
17. Iată, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint şi nu poftesc aurul.
18. Cu arcurile lor vor doborî pe tineri, şi vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii.
19. Şi astfel Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a haldeilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.
20. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-şi va mai întinde cortul acolo, şi păstorii nu-şi vor mai ţărcui turmele acolo,
21. ci fiarele pustiului îşi vor face culcuşul acolo, bufniţele îi vor umple casele, struţii vor locui acolo, şi stafiile se vor juca acolo.
22. Şacalii vor urla în casele lui împărăteşti pustii, şi câinii sălbatici, în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, şi zilele nu i se vor lungi.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO