Aşa cum au spus profeţii

 

Studiul X – Trimestrul I

Duminică , 2 martie 2014

 

Profeţii din vechime au prorocit despre convertirea oamenilor din alte popoare la o credinţă întemeiată pe Scriptură. Zeităţile, închinarea păgână şi stilul lor de viaţă distructiv aveau să fie răsturnate de credinţa în Iahwé şi de o ascultare totală de El. Duşmanii lui Israel aveau să vină cu grămada la Ierusalim şi să ceară să fie primiţi, fiind însetaţi de cunoaşterea spirituală. Misiunea poporului ales era să le transmită naţiunilor din jur invitaţia universală a lui Dumnezeu. Din nefericire, zelul israeliţilor a fost deviat de la misiune şi îndreptat spre preocupările vremelnice. Marea viziune a fost îngropată sub mulţumire de sine şi îngâmfare. Dar Domnul Hristos a venit să o readucă la viaţă.

1. Citeşte Isaia 56:6-8; Mica 4:1,2; Iona 3:7-10; 4:1. Ce ne spun aceste pasaje biblice despre misiunea universală a poporului ales şi despre cât de limitaţi erau unii în ce priveşte înţelegerea ei?

Isaia 56

6. Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu,
7. îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.”
8. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el.”

Mica 4

1. În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.
2. Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.

Iona 3

7. Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc!
8. Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile!
9. Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!”
10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.

Iona 4

1. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, şi s-a mâniat.

Israel ar fi trebuit să fie lumina neamurilor. Văzând avantajele israeliţilor, păgânii ar fi trebuit să le pună întrebări despre credinţa lor monoteistă şi mulţi dintre ei să se alipească de Dumnezeul adevărat.

Din păcate, la modul general vorbind, lucrurile nu au stat deloc aşa. Israeliţii şi-au îndreptat toată atenţia asupra lor înşişi şi L-au pierdut din vedere atât pe Dumnezeul care le oferise atât de mult, cât şi scopul mai amplu pentru care existau.

Creştinii din timpurile moderne se confruntă cu o situaţie asemănătoare. Vor investi ei cu abnegaţie în lucrarea Evangheliei sau se vor preocupa doar de ei înşişi, dând uitării scopul mai amplu al existenţei lor? Poate că nu ne dăm seama cât de uşor e să cădem în această capcană!

„În Numele Domnului, să ridicăm glasul cu laudă şi mulţumire pentru rezultatele obţinute în lucrarea din străinătate. Dar Generalul nostru, care niciodată nu greşeşte, ne spune: «Înaintaţi, intraţi în teritorii noi! Înălţaţi stindardul în orice ţară! ’Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine.’»

Cuvântul nostru de ordine trebuie să fie: «Înainte, mereu înainte!». Îngerii lui Dumnezeu vor merge înaintea noastră pentru a pregăti calea. Povara noastră pentru «ţinuturile care sunt dincolo» nu poate fi lăsată jos, până când pământul întreg nu va fi luminat de slava Domnului.” – Mărturii, vol. 6, p. 28, 29

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Isaia 6

 
1. În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
2. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau.
3. Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!”
4. Şi se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, şi Casa s-a umplut de fum.
5. Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!”
6. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar.
7. Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!”
8. Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”
9. El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia: „Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!”
10. Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit.”
11. Şi eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case, şi ţara va fi pustiită de tot;
12. până va îndepărta Domnul pe oameni, şi ţara va ajunge un mare pustiu.
13. Şi chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciţi şi ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul şi stejarul îşi păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiaţi, tot aşa o sămânţă sfântă se va naşte iarăşi din poporul acesta.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO